GTK program for downloading similar to GetRight aria-0_7_0p1-1
authorArkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl>
Thu, 22 Feb 2001 17:49:44 +0000 (17:49 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    aria.spec -> 1.1

aria.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/aria.spec b/aria.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4c4582f
--- /dev/null
+++ b/aria.spec
@@ -0,0 +1,62 @@
+Summary:       Download tool similar to Reget or GetRight
+Summary(pl):   Narzêdzie do pobierania plików podobne do GetRighta
+Name:          aria
+Version:       0.7.0p1
+Release:       1
+License:       GPL
+Group:         X11/Applications/Networking
+Group(de):     X11/Applikationen/Netzwerkwesen
+Group(pl):     X11/Aplikacje/Sieciowe
+Source0:       http://www-tani.ics.es.osaka-u.ac.jp/~tujikawa/aria/%{name}-%{version}.tar.bz2
+URL:           http://rabien.virtualave.net/linux/linux_e.html
+BuildRequires: glib-devel >= 1.2.6
+BuildRequires: gtk+-devel >= 1.2.6
+BuildRequires: XFree86-devel
+BuildRequires: libstdc++-devel
+BuildRequires: gettext-devel
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%define                _prefix         /usr/X11R6
+
+%description
+Aria is a download tool similar to Reget or GetRight. It downloads
+files from Internet via HTTP or FTP. The transfer can be paused,
+resumed, queued and saved. It has very friendy GTK based GUI, and
+useful log consoles.Program supports CRC checking, HTTP proxy server,
+cut-and-paste, drag-and-drop, and can define specific file retrieving
+procedure for particular web servers.
+
+%description -l pl
+Aria jest narzêdziem do pobierania plików podobnym do Reget lub
+GetRight. Aria pobiera pliki z Internetu poprzez HTTP lub FTP.
+Transfer mo¿e byæ wstrzymany, wznowiony, zakolejkowany i zapisany.
+Program ma przyjazny interfejs u¿ytkownika bazuj±cy na GTK oraz
+u¿yteczne logi. Program wspiera sprawdzanie sum CRC, obs³ugê HTTP
+proxy, skopiuj-i-wklej, przeci±gnij-i-upu¶æ oraz umo¿liwia definiowane
+specjalnych zachowañ przy pobieraniu plików z okre¶lonych serwerów.
+
+%prep
+%setup -q
+
+%build
+gettextize --copy --force
+%configure
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+gzip -9nf AUTHORS ChangeLog README TODO
+
+%find_lang %{name} --with-gnome --all-name 
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files -f %{name}.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc *.gz
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
This page took 0.089165 seconds and 4 git commands to generate.