- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:36 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    anacron.spec -> 1.41

anacron.spec

index 6670d8d0373622268330a503e4358ed276c931f4..573e8742e0725be01dfe9cdf63f41f66459b332d 100644 (file)
@@ -2,8 +2,8 @@
 # - missing /etc/cron.hourly processing!!!!
 # - doesn't obsolete other crondaemons like other Provides: crondaemons do.
 Summary:       A cron-like program that can run jobs lost during downtime
-Summary(pl):   Wersja crona z mo¿liwo¶ci± uruchamiania zapomnianych procesów
-Summary(pt_BR):        Auxiliar do cron para máquinas que não ficam ligadas o tempo todo
+Summary(pl.UTF-8):   Wersja crona z możliwością uruchamiania zapomnianych procesów
+Summary(pt_BR.UTF-8):   Auxiliar do cron para máquinas que não ficam ligadas o tempo todo
 Name:          anacron
 Version:       2.3
 Release:       26
@@ -41,26 +41,26 @@ Linux system. You should install this program if your system isn't
 powered on 24 hours a day to make sure the maintenance jobs of other
 PLD Linux packages are executed each day.
 
-%description -l pl
-Anacron (od ,,anac(h)ronistic'') zajmuje siê okresowym wykonywaniem
-poleceñ. Wykonuje je w odstêpach bêd±cych wielokrotno¶ci± dni. W
-przeciwieñstwie do crona nie zak³ada, ¿e system dzia³a 24 godziny na
-dobê. Dziêki temu mo¿e byæ u¿ywany do wykonywania codziennych,
-cotygodniowych i comiesiêcznych (lub innych powtarzaj±cych siê co ile¶
-dni) zadañ w systemach, które nie s± w³±czone non-stop. Zainstalowany
-i poprawnie skonfigurowany Anacron zapewni wykonywanie zleconych zadañ
-tak blisko wyznaczonych terminów, jak tylko mo¿liwe.
-
-Ten pakiet zosta³ wstêpnie skonfigurowany do dzia³ania w systemie PLD
-Linux. Powiniene¶ zainstalowaæ ten program na systemach, które nie s±
-w³±czone non-stop aby zapewniæ uruchamianie ró¿nych zadañ
-utrzymuj±cych system we w³a¶ciwych odstêpach czasu.
-
-%description -l pt_BR
-Anacron é uma agenda para marcar a execução de comandos em horários
-programados. Ao contrário do cron, o anacron não requer que o sistema
+%description -l pl.UTF-8
+Anacron (od ,,anac(h)ronistic'') zajmuje się okresowym wykonywaniem
+poleceń. Wykonuje je w odstępach będących wielokrotnością dni. W
+przeciwieństwie do crona nie zakłada, że system działa 24 godziny na
+dobę. Dzięki temu może być używany do wykonywania codziennych,
+cotygodniowych i comiesięcznych (lub innych powtarzających się co ileś
+dni) zadań w systemach, które nie są włączone non-stop. Zainstalowany
+i poprawnie skonfigurowany Anacron zapewni wykonywanie zleconych zadań
+tak blisko wyznaczonych terminów, jak tylko możliwe.
+
+Ten pakiet został wstępnie skonfigurowany do działania w systemie PLD
+Linux. Powinieneś zainstalować ten program na systemach, które nie są
+włączone non-stop aby zapewnić uruchamianie różnych zadań
+utrzymujących system we właściwych odstępach czasu.
+
+%description -l pt_BR.UTF-8
+Anacron é uma agenda para marcar a execução de comandos em horários
+programados. Ao contrário do cron, o anacron não requer que o sistema
 esteja rodando continuamente, podendo ser executado em sistemas que
-não estão ligados 24 horas por dia.
+não estão ligados 24 horas por dia.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.046715 seconds and 4 git commands to generate.