packages/adwaita-icon-theme.git
2018-03-14 Marcin BanasiakUpdate to 3.28.0 master auto/th/adwaita-icon-theme-3.28.0-1
2017-12-02 Marcin BanasiakUpdate to 3.26.1 auto/th/adwaita-icon-theme-3.26.1-1
2017-03-21 Marcin BanasiakUpdate to 3.24.0 auto/th/adwaita-icon-theme-3.24.0-1
2016-09-24 Jakub Bogusz- updated to 3.22.0 auto/th/adwaita-icon-theme-3.22.0-1
2016-03-22 Marcin BanasiakUpdate to 3.20 auto/th/adwaita-icon-theme-3.20-1
2015-09-27 Łukasz Kieś- updated to 3.18.0 auto/th/adwaita-icon-theme-3.18.0-1
2015-05-13 Marcin BanasiakUpdate to 3.16.2.1 auto/th/adwaita-icon-theme-3.16.2.1-1
2015-03-29 Elan Ruusamäe- rebuild noarch auto/th/adwaita-icon-theme-3.16.0-2
2015-03-27 Łukasz Kieś- updated to 3.16.0 auto/th/adwaita-icon-theme-3.16.0-1
2015-02-15 Jakub Bogusz- Conflicts: gnome-themes-standard < 3.14 (which contai... auto/th/adwaita-icon-theme-3.14.1-2
2014-10-30 Marcin BanasiakUpdate to 3.14.1 auto/th/adwaita-icon-theme-3.14.1-1
2014-10-05 Jakub Bogusz- BR: glib2-devel (for glib-gettextize), gtk-update...
2014-09-29 Elan Ruusamäeuse _npkgconfigdir macro
2014-09-28 Łukasz Kieś- new (version 3.14.0) auto/th/adwaita-icon-theme-3.14.0-1
This page took 0.178281 seconds and 4 git commands to generate.