- added to PLD
authorlisu <lisu@pld-linux.org>
Thu, 2 Apr 2009 11:18:30 +0000 (11:18 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    XorGramana.spec -> 1.1

XorGramana.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/XorGramana.spec b/XorGramana.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e503e6b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,55 @@
+Summary:       Logic word puzzle game
+Summary(pl.UTF-8):     Słowana gra logiczna
+Name:          XorGramana
+Version:       0.0.8
+Release:       1
+License:       GPL v3+
+Group:         X11/Applications/Games
+Source0:       http://www.jwm-art.net/XorGramana/%{name}-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5: 24cced5953ea9331f580bc5e6ebf4e87
+Patch0:                %{name}-ldflags.patch
+URL:           http://www.jwm-art.net/XorGramana/
+BuildRequires: OpenGL-GLU-devel
+BuildRequires: SDL_image-devel
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+XorGramana is a maze based logical puzzle game where you must escape
+each maze by arranging letters to form pre-defined words. There is no
+time limit but your total number of movements are restricted. Some
+objects move, some explode, and some will kill the player.
+
+%description -l pl.UTF-8
+XorGramana to logiczna gra słowna, której głównym elementem są
+labirynty. Zadaniem gracza jest wydostanie się z labiryntu
+układając litery w odpowiednie słowa. Nie ma limitu czasowego za to
+liczba ruchów jest ograniczona. Niektóre obiekty da się przesuwać,
+inne wybuchają, a jeszcze inne mogą zabić gracza.
+
+%prep
+%setup -q
+%patch0 -p1
+
+%build
+SDL_CFLAGS=$(sdl-config --cflags)
+%{__make} \
+       CC="%{__cc}" \
+       CFLAGS="%{rpmcflags} $SDL_CFLAGS -DDATADIR=\'%{_datadir}/%{name}\'" \
+       LDFLAGS="%{rpmldflags}" \
+       LIBS="-lGLU -lSDL_image"
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/%{name}}
+
+install xorgramana $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+cp -r {GFX,data/*} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc CHANGES NEWS README THANKS TODO
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/xorgramana
+%{_datadir}/%{name}
This page took 0.083911 seconds and 4 git commands to generate.