- initial release
authorjuandon <witekfl@pld-linux.org>
Mon, 30 Sep 2002 08:06:11 +0000 (08:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    LDP-Author-Guide.spec -> 1.1

LDP-Author-Guide.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/LDP-Author-Guide.spec b/LDP-Author-Guide.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2264663
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,49 @@
+Summary:       LDP Author Guide
+Summary(pl):   Podrêcznik LDP
+Name:          LDP-Author-Guide
+Version:       3.14
+Release:       1
+License:       distributable
+Group:         Documentation
+Source0:       http://www.tldp.org/LDP/%{name}.html.tar.gz
+URL:           http://www.tldp.org/LDP/LDP-Author-Guide/index.html
+BuildArch:     noarch
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Lists the tools, procedures, and hints to get LDP authors up to speed
+and writing.
+
+There are many ways to contribute to the Linux movement without
+actually writing code. One of the most important is writing
+documentation, allowing each person to share their knowledge with
+thousands of others around the world. This Guide is designed to help
+you get familiar with how the LDP works, and what tools you'll need to
+write your own HOWTO.
+
+%description -l pl
+W tym podrêczniku wymienione s± narzêdzia, procedury i wskazówki,
+które u³atwiaj± ¿ycie autorom dokumentów LDP.
+
+Jest wiele sposobów wspierania ruchu spo³eczno¶ci Linuksowej,
+niekoniecznie trzeba programowaæ. Jednym z najwa¿niejszych jest
+pisanie dokumentacji, pozwala to dzieliæ siê swoj± wiedz± z tysi±cami
+u¿ytkowników z ca³ego ¶wiata. Ten przewodnik jest po to, ¿eby¶
+zaznajomi³(a) siê z tym jak dzia³a LDP i jakie narzêdzia bêd± Ci
+potrzebne do napisania w³asnego HOWTO.
+
+%prep
+%setup -q -n %{name}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/LDP/%{name}
+
+cp -ar * $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/LDP/%{name}
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_docdir}/LDP/%{name}
This page took 0.277241 seconds and 4 git commands to generate.