- pl, fixed GPL version, ac/am versions
[packages/lbzip2.git] / lbzip2.spec
CommitLineData
e55e5ac7 1Summary: Parallel bzip2/bunzip2 Filter
e7cc44cd 2Summary(pl.UTF-8): Zrównoleglony filtr bzip2/bunzip2
e55e5ac7 3Name: lbzip2
0251412c 4Version: 2.5
e55e5ac7 5Release: 1
e7cc44cd
JB
6License: GPL v3+
7Group: Applications/Archiving
0251412c
AM
8Source0: https://github.com/kjn/lbzip2/archive/v%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 288e404f325d9073bdc80759cae30adc
0251412c 10URL: http://lbzip2.org/
e7cc44cd
JB
11BuildRequires: autoconf >= 2.63
12BuildRequires: automake >= 1:1.14
0251412c
AM
13BuildRequires: gnulib
14BuildRequires: perl-base
e55e5ac7
ER
15BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17%description
18Lbzip2 is a Pthreads-based parallel bzip2/bunzip2 filter, passable to
19GNU tar with the --use-compress-program option.
20
21It isn't restricted to regular files on input, nor output. Successful
22splitting for decompression isn't guaranteed, just very likely
23(failure is detected). Splitting in both modes and compression itself
24occur with an approximate 900k block size.
25
26On an Athlon-64 X2 6000+, lbzip2 was 92% faster than standard bzip2
27when compressing, and 45% faster when decompressing (based on wall
28clock time).
29
30Lbzip2 strives to be portable by requiring UNIX 98 APIs only, besides
31an unmodified libbz2.
32
e7cc44cd
JB
33%description -l pl.UTF-8
34Lbzip2 to oparty na bibliotece Pthreads zrównoleglony filtr
35bzip2/bunzip2, który można przekazać do GNU tara przy użyciu opcji
36--use-compress-program.
37
38Lbzip2 nie jest ograniczony do zwykłych plików na wejściu ani na
39wyjściu. Nie jest gwarantowany podział przy dekompresji, ale jest on
40bardzo prawdopodobny (niepowodzenie jest wykrywane). Podział w obu
41trybach oraz sama kompresja jest wykonywana z rozmiarem bloku około
42900k.
43
44Na procesorze Athlon-64 X2 6000+ lbzip2 okazał się 92% szybszy od
45standardowego programu bzip2 przy kompresji, a 45% szybszy przy
46dekompresji (jeśli chodzi o czas rzeczywisty).
47
48Lbzip2 powinien być przenośny, jako że wymaga tylko API UNIX 98 (poza
49samą, niezmodyfikowaną biblioteką libbz2).
50
e55e5ac7 51%prep
0251412c 52%setup -q
e55e5ac7
ER
53
54%build
e7cc44cd 55# note: calls two perl scripts, gnulib-tool, autoconf and automake
0251412c
AM
56./build-aux/autogen.sh
57%configure \
58 --disable-silent-rules
59
60%{__make}
e55e5ac7
ER
61
62%install
63rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
0251412c
AM
64
65%{__make} install \
66 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
e55e5ac7
ER
67
68%clean
19467d08 69rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e55e5ac7
ER
70
71%files
72%defattr(644,root,root,755)
e7cc44cd 73%doc ALGORITHM AUTHORS ChangeLog* NEWS README THANKS
e55e5ac7 74%attr(755,root,root) %{_bindir}/lbzip2
0251412c
AM
75%attr(755,root,root) %{_bindir}/lbunzip2
76%attr(755,root,root) %{_bindir}/lbzcat
e55e5ac7 77%{_mandir}/man1/lbzip2.1*
0251412c
AM
78%{_mandir}/man1/lbunzip2.1*
79%{_mandir}/man1/lbzcat.1*
This page took 0.108776 seconds and 4 git commands to generate.