- x32 rebuild
[packages/zvbi.git] / zvbi.spec
1 Summary:        Raw VBI, Teletext and Closed Caption decoding library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka dekodująca VBI
3 Name:           zvbi
4 Version:        0.2.35
5 Release:        2
6 License:        GPL v2+
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/zapping/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  95e53eb208c65ba6667fd4341455fa27
10 Patch0:         %{name}-include.patch
11 Patch1:         %{name}-link.patch
12 URL:            http://zapping.sourceforge.net/
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
15 BuildRequires:  doxygen
16 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.16.1
17 BuildRequires:  libpng-devel
18 BuildRequires:  libtool
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 VBI stands for Vertical Blanking Interval, a gap between the image
23 data transmitted in an analog video signal. This gap is used to
24 transmit AM modulated data for various data services like Teletext and
25 Closed Caption.
26
27 The zvbi library provides routines to read from raw VBI sampling
28 devices, to demodulate raw to sliced VBI data, and to interpret the
29 data of several popular services. It has been written for the Zapping
30 TV viewer <http://zapping.sourceforge.net/>.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 VBI jest skrótem od Vertical Blanking Interval, czyli interwał
34 wygaszania pionowego, który jest odstępem pomiędzy danymi obrazu
35 transmitowanymi w analogowym sygnale wideo. Ten odstęp jest używany do
36 transmisji danych rozmaitych usług takich, jak teletekst i Closed
37 Caption, modulowanych w AM.
38
39 Biblioteka zvbi udostępnia funkcje do odczytu z surowych urządzeń
40 próbkujących VBI, do demodulacji surowych danych VBI i do
41 interpretacji tych danych dla kilku popularnych usług. Została ona
42 napisana dla programu TV Zapping <http://zapping.sourceforge.net/>.
43
44 %package devel
45 Summary:        zvbi heades files
46 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do zvbi
47 Group:          Development/Libraries
48 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
49 Requires:       libpng-devel
50
51 %description devel
52 Header files and documentation for the support library for the zvbi
53 library.
54
55 %description devel -l pl.UTF-8
56 Pliki nagłówkowe i dokumentacja do zvbi.
57
58 %package static
59 Summary:        Static zvbi library
60 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna zvbi
61 Group:          Development/Libraries
62 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
63
64 %description static
65 Static zvbi library.
66
67 %description static -l pl.UTF-8
68 Statyczna biblioteka zvbi.
69
70 %prep
71 %setup -q
72 %patch0 -p1
73 %patch1 -p1
74
75 %build
76 %{__libtoolize}
77 %{__gettextize}
78 %{__aclocal} -I m4
79 %{__autoconf}
80 %{__automake}
81 %configure
82 %{__make}
83
84 %install
85 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
86
87 %{__make} install \
88         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
89
90 %find_lang %{name}
91
92 %clean
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95 %post   -p /sbin/ldconfig
96 %postun -p /sbin/ldconfig
97
98 %files -f %{name}.lang
99 %defattr(644,root,root,755)
100 %doc AUTHORS ChangeLog BUGS NEWS README TODO
101 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zvbi-*
102 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/zvbid
103 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzvbi.so.*.*.*
104 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzvbi.so.0
105 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzvbi-chains.so.*.*.*
106 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzvbi-chains.so.0
107 %{_mandir}/man1/zvbi-*.1*
108 %{_mandir}/man1/zvbid.1*
109
110 %files devel
111 %defattr(644,root,root,755)
112 %doc doc/html
113 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzvbi.so
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzvbi-chains.so
115 %{_libdir}/libzvbi.la
116 %{_libdir}/libzvbi-chains.la
117 %{_includedir}/libzvbi.h
118 %{_pkgconfigdir}/zvbi-0.2.pc
119
120 %files static
121 %defattr(644,root,root,755)
122 %{_libdir}/libzvbi.a
123 %{_libdir}/libzvbi-chains.a
This page took 0.145584 seconds and 4 git commands to generate.