- release 11 (by relup.sh)
[packages/zbackup.git] / zbackup.spec
1 Summary:        A versatile deduplicating backup tool
2 Summary(pl.UTF-8):      Uniwersalne narzędzie do deduplikacji kopii zapasowych
3 Name:           zbackup
4 Version:        1.4.4
5 Release:        11
6 License:        GPL v2+ with OpenSSL Exception
7 Group:          Applications/Archiving
8 #Source0Download: https://github.com/zbackup/zbackup/releases
9 #TODO: Source0: https://github.com/zbackup/zbackup/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
10 Source0:        https://github.com/zbackup/zbackup/archive/%{version}.tar.gz
11 # Source0-md5:  0753ca5d61533f951d6ebb6f087efa0b
12 URL:            http://zbackup.org/
13 BuildRequires:  cmake >= 2.8.2
14 BuildRequires:  lzo-devel
15 BuildRequires:  openssl-devel
16 BuildRequires:  protobuf-devel
17 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.605
18 BuildRequires:  xz-devel
19 BuildRequires:  zlib-devel
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 zbackup is a globally-deduplicating backup tool, based on the ideas
24 found in rsync. Feed a large .tar into it, and it will store duplicate
25 regions of it only once, then compress and optionally encrypt the
26 result. Feed another .tar file, and it will also re-use any data found
27 in any previous backups. This way only new changes are stored, and as
28 long as the files are not very different, the amount of storage
29 required is very low.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 zbackup jest narzędziem służącym do archiwizacji danych, opartym na
33 ideach rsynca i wykonujące deduplikację. Po przekazaniu mu dużego
34 pliku .tar, zapisuje powtórzone fragmenty tylko raz, następnie
35 kompresuje i opcjonalnie szyfruje wynik. Po przekazaniu kolejnego
36 pliku .tar używa ponownie danych znalezionych w dowolnej poprzedniej
37 kopii zapasowej. W ten sposób zapisywane są tylko nowe zmiany, a -
38 dopóki pliki nie różnią się bardzo - nie wymaga to dużo miejsca.
39
40 %prep
41 %setup -q
42
43 %build
44 install -d build
45 cd build
46 %cmake ..
47 %{__make}
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52 %{__make} install -C build \
53         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
54
55 %clean
56 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58 %files
59 %defattr(644,root,root,755)
60 %doc CONTRIBUTORS LICENSE README.md
61 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zbackup
This page took 0.120341 seconds and 4 git commands to generate.