]> git.pld-linux.org Git - packages/xorg-driver-input-void.git/blob - xorg-driver-input-void.spec
- updated to 1.4.2
[packages/xorg-driver-input-void.git] / xorg-driver-input-void.spec
1 Summary:        X.org null input driver
2 Summary(pl.UTF-8):      Pusty sterownik wejściowy X.org
3 Name:           xorg-driver-input-void
4 Version:        1.4.2
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        https://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver/xf86-input-void-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  92175cd8085e397288292ed7b96557fd
10 URL:            https://xorg.freedesktop.org/
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.60
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  libtool
14 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.19
15 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.389
16 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
17 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
18 BuildRequires:  xorg-util-util-macros >= 1.8
19 BuildRequires:  xorg-xserver-server-devel >= 1.9.99.1
20 BuildRequires:  xz
21 %{?requires_xorg_xserver_xinput}
22 Requires:       xorg-xserver-server >= 1.9.99.1
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 X.org dummy/null input driver. It doesn't connect to any physical
27 device, and it never delivers any events. It functions as both a
28 pointer and keyboard device, and may be used as X server's core
29 pointer and/or core keyboard. It's purpose is to allow the X server to
30 operate without a core pointer and/or core keyboard.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Pusty sterownik wejściowy X.org. Nie łączy się z żadnym urządzeniem
34 fizycznym i nie dostarcza żadnych zdarzeń. Działa zarówno jako
35 urządzenie wskazujące jak i klawiatura; może być używany jako główne
36 urządzenie wskazujące i/lub główna klawiatura serwera X. Jego celem
37 jest umożliwienie działania serwera X bez głównego urządzenia
38 wskazujacego i/lub głównej klawiatury.
39
40 %prep
41 %setup -q -n xf86-input-void-%{version}
42
43 %build
44 %{__libtoolize}
45 %{__aclocal}
46 %{__autoconf}
47 %{__autoheader}
48 %{__automake}
49 %configure
50
51 %{__make}
52
53 %install
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56 %{__make} install \
57         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
58
59 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/xorg/modules/*/*.la
60
61 %clean
62 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
63
64 %files
65 %defattr(644,root,root,755)
66 %doc COPYING ChangeLog README.md
67 %attr(755,root,root) %{_libdir}/xorg/modules/input/void_drv.so
68 %{_mandir}/man4/void.4*
This page took 0.112213 seconds and 4 git commands to generate.