]> git.pld-linux.org Git - packages/xorg-app-xisxwayland.git/blob - xorg-app-xisxwayland.spec
- updated to 2
[packages/xorg-app-xisxwayland.git] / xorg-app-xisxwayland.spec
1 Summary:        xisxwayland tool to check whether X server is Xwayland
2 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie xisxwayland do sprawdzania, czy serwer X to Xwayland
3 Name:           xorg-app-xisxwayland
4 Version:        2
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        https://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app/xisxwayland-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  f13f49dd8330d59d684b09c625bf05fe
10 URL:            https://xorg.freedesktop.org/
11 BuildRequires:  meson >= 0.41.0
12 BuildRequires:  ninja >= 1.5
13 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.19
14 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.736
15 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
16 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
17 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
18 BuildRequires:  xz
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 xisxwayland is a tool to be used within shell scripts to determine
23 whether the X server in use is Xwayland.
24
25 %description -l pl.UTF-8
26 xisxwayland to narzędzie, którego można używać w skryptach powłoki do
27 określenia, czy używany serwer X to Xwayland.
28
29 %prep
30 %setup -q -n xisxwayland-%{version}
31
32 %build
33 %meson build
34
35 %ninja_build -C build
36
37 %install
38 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
39
40 %ninja_install -C build
41
42 %clean
43 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
44
45 %files
46 %defattr(644,root,root,755)
47 %doc COPYING README.md
48 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xisxwayland
49 %{_mandir}/man1/xisxwayland.1*
This page took 0.078657 seconds and 4 git commands to generate.