]> git.pld-linux.org Git - packages/xorg-app-xev.git/blob - xorg-app-xev.spec
- updated to 1.2.5
[packages/xorg-app-xev.git] / xorg-app-xev.spec
1 Summary:        xev application - printing contents of X events
2 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacja xev wypisujaca zawartość zdarzeń X
3 Name:           xorg-app-xev
4 Version:        1.2.5
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        https://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app/xev-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  61219e492511b3d78375da76defbdc97
10 URL:            https://xorg.freedesktop.org/
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.60
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.19
14 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
15 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
16 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel >= 1.2
17 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.17
18 BuildRequires:  xorg-util-util-macros >= 1.8
19 BuildRequires:  xz
20 Requires:       xorg-lib-libXrandr >= 1.2
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %description
24 xev application creates a window and then asks the X server to send it
25 events whenever anything happens to the window (such as it being
26 moved, resized, typed in, clicked in, etc.). You can also attach it to
27 an existing window. It is useful for seeing what causes events to
28 occur and to display the information that they contain; it is
29 essentially a debugging and development tool, and should not be needed
30 in normal usage.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Aplikacja xev tworzy okno i żąda od serwera X przesyłania do siebie
34 wszystkich zdarzeń występujących w tym oknie (takich jak przesunięcia,
35 zmiana rozmiaru, naciśnięcia klawiszy, kliknięcia). Może także
36 podłączyć się do istniejącego okna. Jest przydatna do sprawdzania co
37 powoduje występowanie zdarzeń i wyświetlania zawartych w nich
38 informacji; jest to zasadnicze narzędzie diagnostyczne i
39 programistyczne, natomiast nie powinno być potrzebne przy zwykłym
40 użytkowaniu systemu.
41
42 %prep
43 %setup -q -n xev-%{version}
44
45 %build
46 %{__aclocal}
47 %{__autoconf}
48 %{__autoheader}
49 %{__automake}
50 %configure
51
52 %{__make}
53
54 %install
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 %{__make} install \
58         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
59
60 %clean
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %files
64 %defattr(644,root,root,755)
65 %doc COPYING ChangeLog README.md
66 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xev
67 %{_mandir}/man1/xev.1*
This page took 0.154598 seconds and 4 git commands to generate.