]> git.pld-linux.org Git - packages/xorg-app-xauth.git/blob - xorg-app-xauth.spec
- updated to 1.1.2
[packages/xorg-app-xauth.git] / xorg-app-xauth.spec
1 Summary:        xauth - X authority file utility
2 Summary(pl.UTF-8):      xauth - narzędzie do plików X authority
3 Name:           xorg-app-xauth
4 Version:        1.1.2
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        https://xorg.freedesktop.org/releases/individual/app/xauth-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  dbcf944eb59343b84799b2cc70aace16
10 URL:            https://xorg.freedesktop.org/
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.60
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.19
14 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
15 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
16 BuildRequires:  xorg-lib-libXau-devel
17 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
18 # just xmuu
19 BuildRequires:  xorg-lib-libXmu-devel
20 BuildRequires:  xorg-lib-xtrans-devel
21 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.17
22 BuildRequires:  xorg-util-util-macros >= 1.8
23 BuildRequires:  xz
24 Obsoletes:      X11-xauth < 1:7.0.0
25 Obsoletes:      XFree86-xauth < 1:7.0.0
26 Obsoletes:      xauth < 1:7.0.0
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 The xauth program is used to edit and display the authorization
31 information used in connecting to the X server. This program is
32 usually used to extract authorization records from one machine and
33 merge them in on another (as is the case when using remote logins or
34 granting access to other users).
35
36 %description -l pl.UTF-8
37 Program xauth służy do edycji i wyświetlania informacji
38 autoryzacyjnych używanych przy łączeniu z X serwerem. Ten program
39 przeważnie jest używany do wyciągania rekordów autoryzacji z jednej
40 maszyny i dołączania ich na innej (w celu umożliwienia zdalnego
41 logowania lub udostępnienia innym użytkownikom).
42
43 %prep
44 %setup -q -n xauth-%{version}
45
46 %build
47 %{__aclocal}
48 %{__autoconf}
49 %{__autoheader}
50 %{__automake}
51 %configure
52
53 %{__make}
54
55 %install
56 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58 %{__make} install \
59         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
60
61 %clean
62 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
63
64 %files
65 %defattr(644,root,root,755)
66 %doc COPYING ChangeLog README.md
67 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xauth
68 %{_mandir}/man1/xauth.1*
This page took 0.034774 seconds and 4 git commands to generate.