d5de34bcdadba18f291af7530dc15604b6f4eea3
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
1 Summary:        XML Security Library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka bezpieczeństwa XML
3 Name:           xmlsec1
4 Version:        1.2.31
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  182f5cbdfb8ddbac535c04470c170dc3
10 Patch0:         %{name}-nss.patch
11 URL:            https://www.aleksey.com/xmlsec/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.53
13 BuildRequires:  automake >= 1:1.7
14 BuildRequires:  gnutls-devel >= 2.8.0
15 BuildRequires:  help2man
16 BuildRequires:  libgcrypt-devel >= 1.4.0
17 BuildRequires:  libltdl-devel
18 BuildRequires:  libtool >= 2:2.0
19 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.8.0
20 BuildRequires:  libxslt-devel >= 1.0.20
21 BuildRequires:  nspr-devel >= 4.4.1
22 BuildRequires:  nss-devel >= 3.11.1
23 BuildRequires:  openssl-devel >= 1.0.0
24 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9
25 Requires:       libxml2 >= 1:2.8.0
26 Requires:       libxslt >= 1.0.20
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
31 standards:
32  - XML Signature Syntax and Processing
33    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
34  - XML Encryption Syntax and Processing
35    <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
36 XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
37 <http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
38 libraries.
39
40 This package contains core library, which provides implementation of
41 all the engines as well as support for all the non crypto transforms
42 (XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
43 For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
44 one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
45 OpenSSL based).
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
49 bezpieczeństwa XML:
50  - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
51    sygnatur XML)
52    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
53  - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
54    szyfrowania XML).
55 XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
56 <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
57 <http://www.openssl.org/>.
58
59 Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
60 wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
61 niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
62 przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
63 dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
64 z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
65 NSS lub OpenSSL).
66
67 %package devel
68 Summary:        Header files for XMLSec library
69 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
70 Group:          Development/Libraries
71 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
72 Requires:       libxml2-devel >= 1:2.8.0
73 Requires:       libxslt-devel >= 1.0.20
74
75 %description devel
76 Header files for XMLSec library.
77
78 %description devel -l pl.UTF-8
79 Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
80
81 %package static
82 Summary:        Static XMLSec library
83 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XMLSec
84 Group:          Development/Libraries
85 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
86
87 %description static
88 Static XMLSec library.
89
90 %description static -l pl.UTF-8
91 Statyczna biblioteka XMLSec.
92
93 %package apidocs
94 Summary:        XMLSec library API documentation
95 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki XMLSec
96 Group:          Documentation
97 Requires:       gtk-doc-common
98 BuildArch:      noarch
99
100 %description apidocs
101 XMLSec library API documentation.
102
103 %description apidocs -l pl.UTF-8
104 Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
105
106 %package gcrypt
107 Summary:        GCrypt Crypto library for XML Security Library
108 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
109 Group:          Libraries
110 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
111 Requires:       libgcrypt >= 1.4.0
112
113 %description gcrypt
114 GCrypt Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
115 crypto services for the XMLSec library.
116
117 %description gcrypt -l pl.UTF-8
118 Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec dostarcza
119 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
120
121 %package gcrypt-devel
122 Summary:        Header files for XMLSec GCrypt API
123 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GCrypt XMLSec
124 Group:          Development/Libraries
125 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
126 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
127 Requires:       libgcrypt-devel >= 1.4.0
128
129 %description gcrypt-devel
130 Header files for developing XML Security applications with GCrypt.
131
132 %description gcrypt-devel -l pl.UTF-8
133 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
134 XML przy użyciu GCrypt.
135
136 %package gcrypt-static
137 Summary:        Static GCrypt Crypto library for XML Security Library
138 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
139 Group:          Development/Libraries
140 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
141
142 %description gcrypt-static
143 Static GCrypt Crypto library for XML Security Library.
144
145 %description gcrypt-static -l pl.UTF-8
146 Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec.
147
148 %package gnutls
149 Summary:        GnuTLS Crypto library for XML Security Library
150 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
151 Group:          Libraries
152 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
153 Requires:       gnutls >= 2.8.0
154
155 %description gnutls
156 GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
157 crypto services for the XMLSec library.
158
159 %description gnutls -l pl.UTF-8
160 Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
161 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
162
163 %package gnutls-devel
164 Summary:        Header files for XMLSec GnuTLS API
165 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
166 Group:          Development/Libraries
167 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
168 Requires:       %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
169 Requires:       gnutls-devel >= 2.8.0
170
171 %description gnutls-devel
172 Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
173
174 %description gnutls-devel -l pl.UTF-8
175 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
176 XML przy użyciu GnuTLS.
177
178 %package gnutls-static
179 Summary:        Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
180 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
181 Group:          Development/Libraries
182 Requires:       %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
183
184 %description gnutls-static
185 Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
186
187 %description gnutls-static -l pl.UTF-8
188 Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
189
190 %package nss
191 Summary:        NSS Crypto library for XML Security Library
192 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
193 Group:          Libraries
194 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
195 Requires:       nspr >= 4.4.1
196 Requires:       nss >= 3.11.1
197
198 %description nss
199 NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
200 services for the XMLSec library.
201
202 %description nss -l pl.UTF-8
203 Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
204 kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
205
206 %package nss-devel
207 Summary:        Header files for XMLSec NSS API
208 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
209 Group:          Development/Libraries
210 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
211 Requires:       %{name}-nss = %{version}-%{release}
212 Requires:       nspr-devel >= 4.4.1
213 Requires:       nss-devel >= 3.11.1
214
215 %description nss-devel
216 Header files for developing XML Security applications with NSS.
217
218 %description nss-devel -l pl.UTF-8
219 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
220 XML przy użyciu NSS.
221
222 %package nss-static
223 Summary:        Static NSS Crypto library for XML Security Library
224 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
225 Group:          Development/Libraries
226 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
227
228 %description nss-static
229 Static NSS Crypto library for XML Security Library.
230
231 %description nss-static -l pl.UTF-8
232 Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
233
234 %package openssl
235 Summary:        OpenSSL Crypto library for XML Security Library
236 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
237 Group:          Libraries
238 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
239 Requires:       openssl >= 1.0.0
240
241 %description openssl
242 OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
243 crypto services for the XMLSec library.
244
245 %description openssl -l pl.UTF-8
246 Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
247 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
248
249 %package openssl-devel
250 Summary:        Header files for XMLSec OpenSSL API
251 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
252 Group:          Development/Libraries
253 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
254 Requires:       %{name}-openssl = %{version}-%{release}
255 Requires:       openssl-devel >= 1.0.0
256
257 %description openssl-devel
258 Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
259
260 %description openssl-devel -l pl.UTF-8
261 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
262 XML przy użyciu OpenSSL.
263
264 %package openssl-static
265 Summary:        Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
266 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
267 Group:          Development/Libraries
268 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
269
270 %description openssl-static
271 Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
272
273 %description openssl-static -l pl.UTF-8
274 Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
275
276 %prep
277 %setup -q
278 %patch0 -p1
279
280 %{__sed} -i -e '/\/lib\/[^ ]*_MARKER/ s,/lib/,/%{_lib}/,' configure.ac
281
282 %build
283 %{__libtoolize}
284 %{__aclocal}
285 %{__autoconf}
286 %{__autoheader}
287 %{__automake}
288 %configure \
289         CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
290         --disable-silent-rules \
291         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
292         --with-nspr=/usr \
293         --with-nss=/usr
294 %{__make}
295
296 %install
297 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
298
299 %{__make} install \
300         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
301
302 %clean
303 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
304
305 %post   -p /sbin/ldconfig
306 %postun -p /sbin/ldconfig
307
308 %post   gnutls -p /sbin/ldconfig
309 %postun gnutls -p /sbin/ldconfig
310
311 %post   nss -p /sbin/ldconfig
312 %postun nss -p /sbin/ldconfig
313
314 %post   openssl -p /sbin/ldconfig
315 %postun openssl -p /sbin/ldconfig
316
317 %files
318 %defattr(644,root,root,755)
319 %doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
320 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
321 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
322 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
323 %{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
324
325 %files devel
326 %defattr(644,root,root,755)
327 %doc HACKING
328 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
329 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
330 %{_libdir}/libxmlsec1.la
331 %{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
332 %dir %{_includedir}/xmlsec1
333 %dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
334 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
335 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
336 %{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
337 %{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
338
339 %files static
340 %defattr(644,root,root,755)
341 %{_libdir}/libxmlsec1.a
342
343 %files apidocs
344 %defattr(644,root,root,755)
345 %{_gtkdocdir}/xmlsec1
346
347 %files gcrypt
348 %defattr(644,root,root,755)
349 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.*.*.*
350 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.1
351 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so
352
353 %files gcrypt-devel
354 %defattr(644,root,root,755)
355 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.la
356 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gcrypt
357 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gcrypt.pc
358
359 %files gcrypt-static
360 %defattr(644,root,root,755)
361 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.a
362
363 %files gnutls
364 %defattr(644,root,root,755)
365 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
366 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
367 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
368
369 %files gnutls-devel
370 %defattr(644,root,root,755)
371 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
372 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
373 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
374
375 %files gnutls-static
376 %defattr(644,root,root,755)
377 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
378
379 %files nss
380 %defattr(644,root,root,755)
381 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
382 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
383 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
384
385 %files nss-devel
386 %defattr(644,root,root,755)
387 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
388 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
389 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
390
391 %files nss-static
392 %defattr(644,root,root,755)
393 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
394
395 %files openssl
396 %defattr(644,root,root,755)
397 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
398 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
400
401 %files openssl-devel
402 %defattr(644,root,root,755)
403 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
404 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
405 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
406
407 %files openssl-static
408 %defattr(644,root,root,755)
409 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.115975 seconds and 2 git commands to generate.