- updated to 1.2.32
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
1 Summary:        XML Security Library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka bezpieczeństwa XML
3 Name:           xmlsec1
4 Version:        1.2.32
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  c9152d5c9b337ce6e3d664b046f5a288
10 Patch0:         %{name}-nss.patch
11 URL:            https://www.aleksey.com/xmlsec/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.53
13 BuildRequires:  automake >= 1:1.7
14 BuildRequires:  gnutls-devel >= 2.8.0
15 BuildRequires:  help2man
16 BuildRequires:  libgcrypt-devel >= 1.4.0
17 BuildRequires:  libltdl-devel >= 2:2.0
18 BuildRequires:  libtool >= 2:2.0
19 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.8.0
20 BuildRequires:  libxslt-devel >= 1.0.20
21 BuildRequires:  nspr-devel >= 4.4.1
22 BuildRequires:  nss-devel >= 3.11.1
23 BuildRequires:  openssl-devel >= 1.0.0
24 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9
25 BuildRequires:  rpm-build >= 4.6
26 Requires:       libxml2 >= 1:2.8.0
27 Requires:       libxslt >= 1.0.20
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %description
31 XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
32 standards:
33  - XML Signature Syntax and Processing
34    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
35  - XML Encryption Syntax and Processing
36    <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
37 XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
38 <http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
39 libraries.
40
41 This package contains core library, which provides implementation of
42 all the engines as well as support for all the non crypto transforms
43 (XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
44 For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
45 one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
46 OpenSSL based).
47
48 %description -l pl.UTF-8
49 Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
50 bezpieczeństwa XML:
51  - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
52    sygnatur XML)
53    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
54  - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
55    szyfrowania XML).
56 XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
57 <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
58 <http://www.openssl.org/>.
59
60 Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
61 wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
62 niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
63 przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
64 dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
65 z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
66 NSS lub OpenSSL).
67
68 %package devel
69 Summary:        Header files for XMLSec library
70 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
71 Group:          Development/Libraries
72 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
73 Requires:       libxml2-devel >= 1:2.8.0
74 Requires:       libxslt-devel >= 1.0.20
75
76 %description devel
77 Header files for XMLSec library.
78
79 %description devel -l pl.UTF-8
80 Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
81
82 %package static
83 Summary:        Static XMLSec library
84 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XMLSec
85 Group:          Development/Libraries
86 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
87
88 %description static
89 Static XMLSec library.
90
91 %description static -l pl.UTF-8
92 Statyczna biblioteka XMLSec.
93
94 %package apidocs
95 Summary:        XMLSec library API documentation
96 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki XMLSec
97 Group:          Documentation
98 Requires:       gtk-doc-common
99 BuildArch:      noarch
100
101 %description apidocs
102 XMLSec library API documentation.
103
104 %description apidocs -l pl.UTF-8
105 Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
106
107 %package gcrypt
108 Summary:        GCrypt Crypto library for XML Security Library
109 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
110 Group:          Libraries
111 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
112 Requires:       libgcrypt >= 1.4.0
113
114 %description gcrypt
115 GCrypt Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
116 crypto services for the XMLSec library.
117
118 %description gcrypt -l pl.UTF-8
119 Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec dostarcza
120 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
121
122 %package gcrypt-devel
123 Summary:        Header files for XMLSec GCrypt API
124 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GCrypt XMLSec
125 Group:          Development/Libraries
126 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
127 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
128 Requires:       libgcrypt-devel >= 1.4.0
129
130 %description gcrypt-devel
131 Header files for developing XML Security applications with GCrypt.
132
133 %description gcrypt-devel -l pl.UTF-8
134 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
135 XML przy użyciu GCrypt.
136
137 %package gcrypt-static
138 Summary:        Static GCrypt Crypto library for XML Security Library
139 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
140 Group:          Development/Libraries
141 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
142
143 %description gcrypt-static
144 Static GCrypt Crypto library for XML Security Library.
145
146 %description gcrypt-static -l pl.UTF-8
147 Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec.
148
149 %package gnutls
150 Summary:        GnuTLS Crypto library for XML Security Library
151 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
152 Group:          Libraries
153 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
154 Requires:       gnutls >= 2.8.0
155
156 %description gnutls
157 GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
158 crypto services for the XMLSec library.
159
160 %description gnutls -l pl.UTF-8
161 Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
162 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
163
164 %package gnutls-devel
165 Summary:        Header files for XMLSec GnuTLS API
166 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
167 Group:          Development/Libraries
168 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
169 Requires:       %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
170 Requires:       gnutls-devel >= 2.8.0
171
172 %description gnutls-devel
173 Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
174
175 %description gnutls-devel -l pl.UTF-8
176 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
177 XML przy użyciu GnuTLS.
178
179 %package gnutls-static
180 Summary:        Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
181 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
182 Group:          Development/Libraries
183 Requires:       %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
184
185 %description gnutls-static
186 Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
187
188 %description gnutls-static -l pl.UTF-8
189 Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
190
191 %package nss
192 Summary:        NSS Crypto library for XML Security Library
193 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
194 Group:          Libraries
195 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
196 Requires:       nspr >= 4.4.1
197 Requires:       nss >= 3.11.1
198
199 %description nss
200 NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
201 services for the XMLSec library.
202
203 %description nss -l pl.UTF-8
204 Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
205 kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
206
207 %package nss-devel
208 Summary:        Header files for XMLSec NSS API
209 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
210 Group:          Development/Libraries
211 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
212 Requires:       %{name}-nss = %{version}-%{release}
213 Requires:       nspr-devel >= 4.4.1
214 Requires:       nss-devel >= 3.11.1
215
216 %description nss-devel
217 Header files for developing XML Security applications with NSS.
218
219 %description nss-devel -l pl.UTF-8
220 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
221 XML przy użyciu NSS.
222
223 %package nss-static
224 Summary:        Static NSS Crypto library for XML Security Library
225 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
226 Group:          Development/Libraries
227 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
228
229 %description nss-static
230 Static NSS Crypto library for XML Security Library.
231
232 %description nss-static -l pl.UTF-8
233 Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
234
235 %package openssl
236 Summary:        OpenSSL Crypto library for XML Security Library
237 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
238 Group:          Libraries
239 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
240 Requires:       openssl >= 1.0.0
241
242 %description openssl
243 OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
244 crypto services for the XMLSec library.
245
246 %description openssl -l pl.UTF-8
247 Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
248 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
249
250 %package openssl-devel
251 Summary:        Header files for XMLSec OpenSSL API
252 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
253 Group:          Development/Libraries
254 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
255 Requires:       %{name}-openssl = %{version}-%{release}
256 Requires:       openssl-devel >= 1.0.0
257
258 %description openssl-devel
259 Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
260
261 %description openssl-devel -l pl.UTF-8
262 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
263 XML przy użyciu OpenSSL.
264
265 %package openssl-static
266 Summary:        Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
267 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
268 Group:          Development/Libraries
269 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
270
271 %description openssl-static
272 Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
273
274 %description openssl-static -l pl.UTF-8
275 Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
276
277 %prep
278 %setup -q
279 %patch0 -p1
280
281 %{__sed} -i -e '/\/lib\/[^ ]*_MARKER/ s,/lib/,/%{_lib}/,' configure.ac
282
283 %build
284 %{__libtoolize}
285 %{__aclocal}
286 %{__autoconf}
287 %{__autoheader}
288 %{__automake}
289 %configure \
290         CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
291         --disable-silent-rules \
292         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
293         --with-nspr=/usr \
294         --with-nss=/usr
295 %{__make}
296
297 %install
298 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
299
300 %{__make} install \
301         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
302
303 %clean
304 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
305
306 %post   -p /sbin/ldconfig
307 %postun -p /sbin/ldconfig
308
309 %post   gnutls -p /sbin/ldconfig
310 %postun gnutls -p /sbin/ldconfig
311
312 %post   nss -p /sbin/ldconfig
313 %postun nss -p /sbin/ldconfig
314
315 %post   openssl -p /sbin/ldconfig
316 %postun openssl -p /sbin/ldconfig
317
318 %files
319 %defattr(644,root,root,755)
320 %doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
321 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
322 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
323 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
324 %{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
325
326 %files devel
327 %defattr(644,root,root,755)
328 %doc HACKING
329 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
330 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
331 %{_libdir}/libxmlsec1.la
332 %{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
333 %dir %{_includedir}/xmlsec1
334 %dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
335 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
336 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
337 %{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
338 %{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
339
340 %files static
341 %defattr(644,root,root,755)
342 %{_libdir}/libxmlsec1.a
343
344 %files apidocs
345 %defattr(644,root,root,755)
346 %{_gtkdocdir}/xmlsec1
347
348 %files gcrypt
349 %defattr(644,root,root,755)
350 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.*.*.*
351 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.1
352 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so
353
354 %files gcrypt-devel
355 %defattr(644,root,root,755)
356 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.la
357 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gcrypt
358 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gcrypt.pc
359
360 %files gcrypt-static
361 %defattr(644,root,root,755)
362 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.a
363
364 %files gnutls
365 %defattr(644,root,root,755)
366 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
367 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
368 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
369
370 %files gnutls-devel
371 %defattr(644,root,root,755)
372 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
373 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
374 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
375
376 %files gnutls-static
377 %defattr(644,root,root,755)
378 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
379
380 %files nss
381 %defattr(644,root,root,755)
382 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
383 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
384 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
385
386 %files nss-devel
387 %defattr(644,root,root,755)
388 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
389 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
390 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
391
392 %files nss-static
393 %defattr(644,root,root,755)
394 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
395
396 %files openssl
397 %defattr(644,root,root,755)
398 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
399 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
400 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
401
402 %files openssl-devel
403 %defattr(644,root,root,755)
404 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
405 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
406 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
407
408 %files openssl-static
409 %defattr(644,root,root,755)
410 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.124489 seconds and 3 git commands to generate.