- release 3 (by relup.sh)
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
1 Summary:        XML Security Library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka bezpieczeństwa XML
3 Name:           xmlsec1
4 Version:        1.2.26
5 Release:        3
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  9c4aaf9ff615a73921b9e3bf4988d878
10 Patch0:         %{name}-nss.patch
11 URL:            https://www.aleksey.com/xmlsec/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.53
13 BuildRequires:  automake >= 1:1.7
14 BuildRequires:  gnutls-devel >= 2.8.0
15 BuildRequires:  help2man
16 BuildRequires:  libgcrypt-devel >= 1.4.0
17 BuildRequires:  libltdl-devel
18 BuildRequires:  libtool >= 2:2.0
19 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.7.4
20 BuildRequires:  libxslt-devel >= 1.0.20
21 BuildRequires:  nspr-devel >= 4.4.1
22 BuildRequires:  nss-devel >= 3.11.1
23 BuildRequires:  openssl-devel >= 1.0.0
24 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9
25 Requires:       libxml2 >= 1:2.7.4
26 Requires:       libxslt >= 1.0.20
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
31 standards:
32  - XML Signature Syntax and Processing
33    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
34  - XML Encryption Syntax and Processing
35    <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
36 XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
37 <http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
38 libraries.
39
40 This package contains core library, which provides implementation of
41 all the engines as well as support for all the non crypto transforms
42 (XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
43 For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
44 one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
45 OpenSSL based).
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
49 bezpieczeństwa XML:
50  - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
51    sygnatur XML)
52    <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
53  - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
54    szyfrowania XML).
55 XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
56 <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
57 <http://www.openssl.org/>.
58
59 Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
60 wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
61 niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
62 przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
63 dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
64 z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
65 NSS lub OpenSSL).
66
67 %package devel
68 Summary:        Header files for XMLSec library
69 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
70 Group:          Development/Libraries
71 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
72 Requires:       libxml2-devel >= 1:2.7.4
73 Requires:       libxslt-devel >= 1.0.20
74
75 %description devel
76 Header files for XMLSec library.
77
78 %description devel -l pl.UTF-8
79 Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
80
81 %package static
82 Summary:        Static XMLSec library
83 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XMLSec
84 Group:          Development/Libraries
85 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
86
87 %description static
88 Static XMLSec library.
89
90 %description static -l pl.UTF-8
91 Statyczna biblioteka XMLSec.
92
93 %package apidocs
94 Summary:        XMLSec library API documentation
95 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki XMLSec
96 Group:          Documentation
97 Requires:       gtk-doc-common
98 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
99 BuildArch:      noarch
100 %endif
101
102 %description apidocs
103 XMLSec library API documentation.
104
105 %description apidocs -l pl.UTF-8
106 Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
107
108 %package gcrypt
109 Summary:        GCrypt Crypto library for XML Security Library
110 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
111 Group:          Libraries
112 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
113 Requires:       libgcrypt >= 1.4.0
114
115 %description gcrypt
116 GCrypt Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
117 crypto services for the XMLSec library.
118
119 %description gcrypt -l pl.UTF-8
120 Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec dostarcza
121 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
122
123 %package gcrypt-devel
124 Summary:        Header files for XMLSec GCrypt API
125 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GCrypt XMLSec
126 Group:          Development/Libraries
127 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
128 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
129 Requires:       libgcrypt-devel >= 1.4.0
130
131 %description gcrypt-devel
132 Header files for developing XML Security applications with GCrypt.
133
134 %description gcrypt-devel -l pl.UTF-8
135 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
136 XML przy użyciu GCrypt.
137
138 %package gcrypt-static
139 Summary:        Static GCrypt Crypto library for XML Security Library
140 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
141 Group:          Development/Libraries
142 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
143
144 %description gcrypt-static
145 Static GCrypt Crypto library for XML Security Library.
146
147 %description gcrypt-static -l pl.UTF-8
148 Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec.
149
150 %package gnutls
151 Summary:        GnuTLS Crypto library for XML Security Library
152 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
153 Group:          Libraries
154 Requires:       %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
155 Requires:       gnutls >= 2.8.0
156
157 %description gnutls
158 GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
159 crypto services for the XMLSec library.
160
161 %description gnutls -l pl.UTF-8
162 Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
163 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
164
165 %package gnutls-devel
166 Summary:        Header files for XMLSec GnuTLS API
167 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
168 Group:          Development/Libraries
169 Requires:       %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
170 Requires:       %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
171 Requires:       gnutls-devel >= 2.8.0
172
173 %description gnutls-devel
174 Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
175
176 %description gnutls-devel -l pl.UTF-8
177 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
178 XML przy użyciu GnuTLS.
179
180 %package gnutls-static
181 Summary:        Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
182 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
183 Group:          Development/Libraries
184 Requires:       %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
185
186 %description gnutls-static
187 Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
188
189 %description gnutls-static -l pl.UTF-8
190 Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
191
192 %package nss
193 Summary:        NSS Crypto library for XML Security Library
194 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
195 Group:          Libraries
196 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
197 Requires:       nspr >= 4.4.1
198 Requires:       nss >= 3.11.1
199
200 %description nss
201 NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
202 services for the XMLSec library.
203
204 %description nss -l pl.UTF-8
205 Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
206 kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
207
208 %package nss-devel
209 Summary:        Header files for XMLSec NSS API
210 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
211 Group:          Development/Libraries
212 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
213 Requires:       %{name}-nss = %{version}-%{release}
214 Requires:       nspr-devel >= 4.4.1
215 Requires:       nss-devel >= 3.11.1
216
217 %description nss-devel
218 Header files for developing XML Security applications with NSS.
219
220 %description nss-devel -l pl.UTF-8
221 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
222 XML przy użyciu NSS.
223
224 %package nss-static
225 Summary:        Static NSS Crypto library for XML Security Library
226 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
227 Group:          Development/Libraries
228 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
229
230 %description nss-static
231 Static NSS Crypto library for XML Security Library.
232
233 %description nss-static -l pl.UTF-8
234 Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
235
236 %package openssl
237 Summary:        OpenSSL Crypto library for XML Security Library
238 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
239 Group:          Libraries
240 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
241 Requires:       openssl >= 1.0.0
242
243 %description openssl
244 OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
245 crypto services for the XMLSec library.
246
247 %description openssl -l pl.UTF-8
248 Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
249 usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
250
251 %package openssl-devel
252 Summary:        Header files for XMLSec OpenSSL API
253 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
254 Group:          Development/Libraries
255 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
256 Requires:       %{name}-openssl = %{version}-%{release}
257 Requires:       openssl-devel >= 1.0.0
258
259 %description openssl-devel
260 Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
261
262 %description openssl-devel -l pl.UTF-8
263 Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
264 XML przy użyciu OpenSSL.
265
266 %package openssl-static
267 Summary:        Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
268 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
269 Group:          Development/Libraries
270 Requires:       %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
271
272 %description openssl-static
273 Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
274
275 %description openssl-static -l pl.UTF-8
276 Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
277
278 %prep
279 %setup -q
280 %patch0 -p1
281
282 %{__sed} -i -e '/\/lib\/[^ ]*_MARKER/ s,/lib/,/%{_lib}/,' configure.ac
283
284 %build
285 %{__libtoolize}
286 %{__aclocal}
287 %{__autoconf}
288 %{__autoheader}
289 %{__automake}
290 %configure \
291         CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
292         --disable-silent-rules \
293         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
294         --with-nspr=/usr \
295         --with-nss=/usr
296 %{__make}
297
298 %install
299 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
300
301 %{__make} install \
302         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
303
304 %clean
305 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
306
307 %post   -p /sbin/ldconfig
308 %postun -p /sbin/ldconfig
309
310 %post   gnutls -p /sbin/ldconfig
311 %postun gnutls -p /sbin/ldconfig
312
313 %post   nss -p /sbin/ldconfig
314 %postun nss -p /sbin/ldconfig
315
316 %post   openssl -p /sbin/ldconfig
317 %postun openssl -p /sbin/ldconfig
318
319 %files
320 %defattr(644,root,root,755)
321 %doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
322 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
323 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
324 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
325 %{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
326
327 %files devel
328 %defattr(644,root,root,755)
329 %doc HACKING
330 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
331 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
332 %{_libdir}/libxmlsec1.la
333 %{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
334 %dir %{_includedir}/xmlsec1
335 %dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
336 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
337 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/private
338 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
339 %{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
340 %{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
341
342 %files static
343 %defattr(644,root,root,755)
344 %{_libdir}/libxmlsec1.a
345
346 %files apidocs
347 %defattr(644,root,root,755)
348 %{_gtkdocdir}/xmlsec1
349
350 %files gcrypt
351 %defattr(644,root,root,755)
352 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.*.*.*
353 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.1
354 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so
355
356 %files gcrypt-devel
357 %defattr(644,root,root,755)
358 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.la
359 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gcrypt
360 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gcrypt.pc
361
362 %files gcrypt-static
363 %defattr(644,root,root,755)
364 %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.a
365
366 %files gnutls
367 %defattr(644,root,root,755)
368 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
369 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
370 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
371
372 %files gnutls-devel
373 %defattr(644,root,root,755)
374 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
375 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
376 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
377
378 %files gnutls-static
379 %defattr(644,root,root,755)
380 %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
381
382 %files nss
383 %defattr(644,root,root,755)
384 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
385 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
386 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
387
388 %files nss-devel
389 %defattr(644,root,root,755)
390 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
391 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
392 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
393
394 %files nss-static
395 %defattr(644,root,root,755)
396 %{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
397
398 %files openssl
399 %defattr(644,root,root,755)
400 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
401 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
402 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
403
404 %files openssl-devel
405 %defattr(644,root,root,755)
406 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
407 %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
408 %{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
409
410 %files openssl-static
411 %defattr(644,root,root,755)
412 %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.090429 seconds and 3 git commands to generate.