- BR: libltdl-devel
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
CommitLineData
667fc943 1Summary: XML Security Library
3710761f 2Summary(pl.UTF-8): Biblioteka bezpieczeństwa XML
667fc943 3Name: xmlsec1
0fb63bb3
AM
4Version: 1.2.15
5Release: 1
667fc943
JB
6License: MIT
7Group: Libraries
8Source0: http://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
0fb63bb3 9# Source0-md5: 43bc8011a33ef9fba862eca4573034c4
667fc943
JB
10Patch0: %{name}-nss.patch
11URL: http://www.aleksey.com/xmlsec/
12BuildRequires: autoconf >= 2.2
13BuildRequires: automake
2d675b4f 14BuildRequires: gnutls-devel >= 1.2.5
8065a07b 15BuildRequires: libltdl-devel
667fc943 16BuildRequires: libtool
5db44fb5 17BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.7.4
667fc943
JB
18BuildRequires: libxslt-devel >= 1.0.20
19BuildRequires: nspr-devel >= 4.0
20BuildRequires: nss-devel >= 3.2
21BuildRequires: openssl-devel >= 0.9.7
22BuildRequires: pkgconfig
5db44fb5 23Requires: libxml2 >= 1:2.7.4
667fc943
JB
24Requires: libxslt >= 1.0.20
25BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27%description
28XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
29standards:
30 - XML Signature Syntax and Processing
1d60267a 31 <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
667fc943 32 - XML Encryption Syntax and Processing
1d60267a
ER
33 <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
34XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
35<http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
667fc943
JB
36libraries.
37
2cc6845e
JB
38This package contains core library, which provides implementation of
39all the engines as well as support for all the non crypto transforms
40(XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
41For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
42one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
43OpenSSL based).
44
4bb531dd
JR
45%description -l pl.UTF-8
46Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
47bezpieczeństwa XML:
48 - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
667fc943 49 sygnatur XML)
1d60267a 50 <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
4bb531dd 51 - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
1767a31e
JB
52 szyfrowania XML).
53XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
1d60267a
ER
54<http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
55<http://www.openssl.org/>.
667fc943 56
2cc6845e
JB
57Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
58wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
59niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
60przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
61dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
62z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
63NSS lub OpenSSL).
64
667fc943
JB
65%package devel
66Summary: Header files for XMLSec library
3710761f 67Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
667fc943
JB
68Group: Development/Libraries
69Requires: %{name} = %{version}-%{release}
5db44fb5 70Requires: libxml2-devel >= 1:2.7.4
667fc943
JB
71Requires: libxslt-devel >= 1.0.20
72
73%description devel
74Header files for XMLSec library.
75
4bb531dd
JR
76%description devel -l pl.UTF-8
77Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
667fc943
JB
78
79%package static
80Summary: Static XMLSec library
3710761f 81Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka XMLSec
667fc943
JB
82Group: Development/Libraries
83Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
84
85%description static
86Static XMLSec library.
87
4bb531dd 88%description static -l pl.UTF-8
667fc943
JB
89Statyczna biblioteka XMLSec.
90
46853c09
MB
91%package apidocs
92Summary: XMLSec library API documentation
93Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API biblioteki XMLSec
94Group: Documentation
95Requires: gtk-doc-common
96
97%description apidocs
98XMLSec library API documentation.
99
100%description apidocs -l pl.UTF-8
101Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
102
667fc943 103%package gnutls
2cc6845e
JB
104Summary: GnuTLS Crypto library for XML Security Library
105Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
106Group: Libraries
107Requires: %{name} = %{version}-%{release}
108Requires: gnutls >= 1.0.0
109
110%description gnutls
2cc6845e
JB
111GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
112crypto services for the XMLSec library.
667fc943 113
4bb531dd 114%description gnutls -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
115Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
116usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
667fc943
JB
117
118%package gnutls-devel
119Summary: Header files for XMLSec GnuTLS API
3710761f 120Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
667fc943
JB
121Group: Development/Libraries
122Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
123Requires: %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
124Requires: gnutls-devel >= 1.0.0
125
126%description gnutls-devel
127Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
128
4bb531dd
JR
129%description gnutls-devel -l pl.UTF-8
130Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
131XML przy użyciu GnuTLS.
667fc943 132
2cc6845e
JB
133%package gnutls-static
134Summary: Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
135Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
136Group: Development/Libraries
137Requires: %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
138
139%description gnutls-static
140Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
141
142%description gnutls-static -l pl.UTF-8
143Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
144
667fc943 145%package nss
2cc6845e
JB
146Summary: NSS Crypto library for XML Security Library
147Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
148Group: Libraries
149Requires: %{name} = %{version}-%{release}
150Requires: nspr >= 4.0
151Requires: nss >= 3.2
152
153%description nss
2cc6845e
JB
154NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
155services for the XMLSec library.
667fc943 156
4bb531dd 157%description nss -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
158Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
159kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
667fc943
JB
160
161%package nss-devel
162Summary: Header files for XMLSec NSS API
3710761f 163Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
667fc943
JB
164Group: Development/Libraries
165Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
166Requires: %{name}-nss = %{version}-%{release}
167Requires: nspr-devel >= 4.0
168Requires: nss-devel >= 3.2
169
170%description nss-devel
171Header files for developing XML Security applications with NSS.
172
4bb531dd
JR
173%description nss-devel -l pl.UTF-8
174Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
175XML przy użyciu NSS.
667fc943 176
2cc6845e
JB
177%package nss-static
178Summary: Static NSS Crypto library for XML Security Library
179Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
180Group: Development/Libraries
181Requires: %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
182
183%description nss-static
184Static NSS Crypto library for XML Security Library.
185
186%description nss-static -l pl.UTF-8
187Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
188
667fc943 189%package openssl
2cc6845e
JB
190Summary: OpenSSL Crypto library for XML Security Library
191Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
192Group: Libraries
193Requires: %{name} = %{version}-%{release}
194Requires: openssl >= 0.9.7
195
196%description openssl
2cc6845e
JB
197OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
198crypto services for the XMLSec library.
667fc943 199
4bb531dd 200%description openssl -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
201Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
202usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
667fc943
JB
203
204%package openssl-devel
205Summary: Header files for XMLSec OpenSSL API
3710761f 206Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
667fc943
JB
207Group: Development/Libraries
208Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
209Requires: %{name}-openssl = %{version}-%{release}
210Requires: openssl-devel >= 0.9.7
211
212%description openssl-devel
213Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
214
4bb531dd
JR
215%description openssl-devel -l pl.UTF-8
216Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
217XML przy użyciu OpenSSL.
667fc943 218
2cc6845e
JB
219%package openssl-static
220Summary: Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
221Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
222Group: Development/Libraries
223Requires: %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
224
225%description openssl-static
226Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
227
228%description openssl-static -l pl.UTF-8
229Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
230
667fc943
JB
231%prep
232%setup -q
233%patch0 -p1
234
235%build
236%{__libtoolize}
237%{__aclocal}
238%{__autoconf}
239%{__autoheader}
240%{__automake}
241%configure \
6406dd2d 242 CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
667fc943
JB
243 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
244 --with-nspr=/usr \
245 --with-nss=/usr
246%{__make}
247
248%install
249rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
250
251%{__make} install \
252 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
253
254%clean
255rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
256
257%post -p /sbin/ldconfig
258%postun -p /sbin/ldconfig
259
4c06fa76
JB
260%post gnutls -p /sbin/ldconfig
261%postun gnutls -p /sbin/ldconfig
262
263%post nss -p /sbin/ldconfig
264%postun nss -p /sbin/ldconfig
265
266%post openssl -p /sbin/ldconfig
267%postun openssl -p /sbin/ldconfig
268
667fc943
JB
269%files
270%defattr(644,root,root,755)
271%doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
272%attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
273%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
b6921784 274%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
667fc943
JB
275%{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
276
277%files devel
278%defattr(644,root,root,755)
279%doc HACKING
280%attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
281%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
282%{_libdir}/libxmlsec1.la
283%{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
284%dir %{_includedir}/xmlsec1
285%dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
286%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
287%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/private
288%{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
b6921784 289%{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
667fc943 290%{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
667fc943
JB
291
292%files static
293%defattr(644,root,root,755)
294%{_libdir}/libxmlsec1.a
295
46853c09
MB
296%files apidocs
297%defattr(644,root,root,755)
298%{_gtkdocdir}/xmlsec1
299
667fc943
JB
300%files gnutls
301%defattr(644,root,root,755)
302%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
b6921784 303%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
667fc943
JB
304%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
305
306%files gnutls-devel
307%defattr(644,root,root,755)
308%{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
309%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
310%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
2cc6845e
JB
311
312%files gnutls-static
313%defattr(644,root,root,755)
314%{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
667fc943
JB
315
316%files nss
317%defattr(644,root,root,755)
318%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
b6921784 319%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
667fc943
JB
320%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
321
322%files nss-devel
323%defattr(644,root,root,755)
324%{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
325%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
326%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
2cc6845e
JB
327
328%files nss-static
329%defattr(644,root,root,755)
330%{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
667fc943
JB
331
332%files openssl
333%defattr(644,root,root,755)
334%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
b6921784 335%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
667fc943
JB
336%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
337
338%files openssl-devel
339%defattr(644,root,root,755)
340%{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
341%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
342%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
2cc6845e
JB
343
344%files openssl-static
345%defattr(644,root,root,755)
346%{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.184776 seconds and 4 git commands to generate.