- x32 rebuild
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
CommitLineData
667fc943 1Summary: XML Security Library
3710761f 2Summary(pl.UTF-8): Biblioteka bezpieczeństwa XML
667fc943 3Name: xmlsec1
e192fa5e 4Version: 1.2.20
2df0f62b 5Release: 2
667fc943
JB
6License: MIT
7Group: Libraries
8Source0: http://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
e192fa5e 9# Source0-md5: ce12af00283eb90d9281956524250d6e
667fc943
JB
10Patch0: %{name}-nss.patch
11URL: http://www.aleksey.com/xmlsec/
e5fb4b68
JB
12BuildRequires: autoconf >= 2.53
13BuildRequires: automake >= 1:1.7
14BuildRequires: gnutls-devel >= 2.8.0
15BuildRequires: libgcrypt-devel >= 1.4.0
8065a07b 16BuildRequires: libltdl-devel
e5fb4b68 17BuildRequires: libtool >= 2:2.0
5db44fb5 18BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.7.4
667fc943 19BuildRequires: libxslt-devel >= 1.0.20
e5fb4b68
JB
20BuildRequires: nspr-devel >= 4.4.1
21BuildRequires: nss-devel >= 3.9
ab72902c 22BuildRequires: openssl-devel >= 1.0.0
e5fb4b68 23BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9
5db44fb5 24Requires: libxml2 >= 1:2.7.4
667fc943
JB
25Requires: libxslt >= 1.0.20
26BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28%description
29XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
30standards:
31 - XML Signature Syntax and Processing
1d60267a 32 <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
667fc943 33 - XML Encryption Syntax and Processing
1d60267a
ER
34 <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
35XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
36<http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
667fc943
JB
37libraries.
38
2cc6845e
JB
39This package contains core library, which provides implementation of
40all the engines as well as support for all the non crypto transforms
41(XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
42For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
43one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
44OpenSSL based).
45
4bb531dd
JR
46%description -l pl.UTF-8
47Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
48bezpieczeństwa XML:
49 - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
667fc943 50 sygnatur XML)
1d60267a 51 <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
4bb531dd 52 - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
1767a31e
JB
53 szyfrowania XML).
54XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
1d60267a
ER
55<http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
56<http://www.openssl.org/>.
667fc943 57
2cc6845e
JB
58Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
59wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
60niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
61przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
62dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
63z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
64NSS lub OpenSSL).
65
667fc943
JB
66%package devel
67Summary: Header files for XMLSec library
3710761f 68Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
667fc943
JB
69Group: Development/Libraries
70Requires: %{name} = %{version}-%{release}
5db44fb5 71Requires: libxml2-devel >= 1:2.7.4
667fc943
JB
72Requires: libxslt-devel >= 1.0.20
73
74%description devel
75Header files for XMLSec library.
76
4bb531dd
JR
77%description devel -l pl.UTF-8
78Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
667fc943
JB
79
80%package static
81Summary: Static XMLSec library
3710761f 82Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka XMLSec
667fc943
JB
83Group: Development/Libraries
84Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
85
86%description static
87Static XMLSec library.
88
4bb531dd 89%description static -l pl.UTF-8
667fc943
JB
90Statyczna biblioteka XMLSec.
91
46853c09
MB
92%package apidocs
93Summary: XMLSec library API documentation
94Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API biblioteki XMLSec
95Group: Documentation
96Requires: gtk-doc-common
97
98%description apidocs
99XMLSec library API documentation.
100
101%description apidocs -l pl.UTF-8
102Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
103
e5fb4b68
JB
104%package gcrypt
105Summary: GCrypt Crypto library for XML Security Library
106Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
107Group: Libraries
108Requires: %{name} = %{version}-%{release}
109Requires: libgcrypt >= 1.4.0
110
111%description gcrypt
112GCrypt Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
113crypto services for the XMLSec library.
114
115%description gcrypt -l pl.UTF-8
116Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec dostarcza
117usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
118
119%package gcrypt-devel
120Summary: Header files for XMLSec GCrypt API
121Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API GCrypt XMLSec
122Group: Development/Libraries
123Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
124Requires: %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
125Requires: libgcrypt-devel >= 1.4.0
126
127%description gcrypt-devel
128Header files for developing XML Security applications with GCrypt.
129
130%description gcrypt-devel -l pl.UTF-8
131Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
132XML przy użyciu GCrypt.
133
134%package gcrypt-static
135Summary: Static GCrypt Crypto library for XML Security Library
136Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
137Group: Development/Libraries
138Requires: %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
139
140%description gcrypt-static
141Static GCrypt Crypto library for XML Security Library.
142
143%description gcrypt-static -l pl.UTF-8
144Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec.
145
667fc943 146%package gnutls
2cc6845e
JB
147Summary: GnuTLS Crypto library for XML Security Library
148Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
149Group: Libraries
150Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e5fb4b68 151Requires: gnutls >= 2.8.0
667fc943
JB
152
153%description gnutls
2cc6845e
JB
154GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
155crypto services for the XMLSec library.
667fc943 156
4bb531dd 157%description gnutls -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
158Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
159usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
667fc943
JB
160
161%package gnutls-devel
162Summary: Header files for XMLSec GnuTLS API
3710761f 163Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
667fc943
JB
164Group: Development/Libraries
165Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
166Requires: %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
e5fb4b68 167Requires: gnutls-devel >= 2.8.0
667fc943
JB
168
169%description gnutls-devel
170Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
171
4bb531dd
JR
172%description gnutls-devel -l pl.UTF-8
173Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
174XML przy użyciu GnuTLS.
667fc943 175
2cc6845e
JB
176%package gnutls-static
177Summary: Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
178Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
179Group: Development/Libraries
180Requires: %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
181
182%description gnutls-static
183Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
184
185%description gnutls-static -l pl.UTF-8
186Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
187
667fc943 188%package nss
2cc6845e
JB
189Summary: NSS Crypto library for XML Security Library
190Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
191Group: Libraries
192Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e5fb4b68
JB
193Requires: nspr >= 4.4.1
194Requires: nss >= 3.9
667fc943
JB
195
196%description nss
2cc6845e
JB
197NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
198services for the XMLSec library.
667fc943 199
4bb531dd 200%description nss -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
201Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
202kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
667fc943
JB
203
204%package nss-devel
205Summary: Header files for XMLSec NSS API
3710761f 206Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
667fc943
JB
207Group: Development/Libraries
208Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
209Requires: %{name}-nss = %{version}-%{release}
e5fb4b68
JB
210Requires: nspr-devel >= 4.4.1
211Requires: nss-devel >= 3.9
667fc943
JB
212
213%description nss-devel
214Header files for developing XML Security applications with NSS.
215
4bb531dd
JR
216%description nss-devel -l pl.UTF-8
217Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
218XML przy użyciu NSS.
667fc943 219
2cc6845e
JB
220%package nss-static
221Summary: Static NSS Crypto library for XML Security Library
222Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
223Group: Development/Libraries
224Requires: %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
225
226%description nss-static
227Static NSS Crypto library for XML Security Library.
228
229%description nss-static -l pl.UTF-8
230Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
231
667fc943 232%package openssl
2cc6845e
JB
233Summary: OpenSSL Crypto library for XML Security Library
234Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
235Group: Libraries
236Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab72902c 237Requires: openssl >= 1.0.0
667fc943
JB
238
239%description openssl
2cc6845e
JB
240OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
241crypto services for the XMLSec library.
667fc943 242
4bb531dd 243%description openssl -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
244Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
245usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
667fc943
JB
246
247%package openssl-devel
248Summary: Header files for XMLSec OpenSSL API
3710761f 249Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
667fc943
JB
250Group: Development/Libraries
251Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
252Requires: %{name}-openssl = %{version}-%{release}
ab72902c 253Requires: openssl-devel >= 1.0.0
667fc943
JB
254
255%description openssl-devel
256Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
257
4bb531dd
JR
258%description openssl-devel -l pl.UTF-8
259Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
260XML przy użyciu OpenSSL.
667fc943 261
2cc6845e
JB
262%package openssl-static
263Summary: Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
264Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
265Group: Development/Libraries
266Requires: %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
267
268%description openssl-static
269Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
270
271%description openssl-static -l pl.UTF-8
272Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
273
667fc943
JB
274%prep
275%setup -q
276%patch0 -p1
277
278%build
279%{__libtoolize}
280%{__aclocal}
281%{__autoconf}
282%{__autoheader}
283%{__automake}
284%configure \
6406dd2d 285 CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
e192fa5e 286 --disable-silent-rules \
667fc943
JB
287 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
288 --with-nspr=/usr \
289 --with-nss=/usr
290%{__make}
291
292%install
293rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
294
295%{__make} install \
296 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
297
298%clean
299rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
300
301%post -p /sbin/ldconfig
302%postun -p /sbin/ldconfig
303
4c06fa76
JB
304%post gnutls -p /sbin/ldconfig
305%postun gnutls -p /sbin/ldconfig
306
307%post nss -p /sbin/ldconfig
308%postun nss -p /sbin/ldconfig
309
310%post openssl -p /sbin/ldconfig
311%postun openssl -p /sbin/ldconfig
312
667fc943
JB
313%files
314%defattr(644,root,root,755)
315%doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
316%attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
317%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
b6921784 318%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
667fc943
JB
319%{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
320
321%files devel
322%defattr(644,root,root,755)
323%doc HACKING
324%attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
325%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
326%{_libdir}/libxmlsec1.la
327%{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
328%dir %{_includedir}/xmlsec1
329%dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
330%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
331%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/private
332%{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
b6921784 333%{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
667fc943 334%{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
667fc943
JB
335
336%files static
337%defattr(644,root,root,755)
338%{_libdir}/libxmlsec1.a
339
46853c09
MB
340%files apidocs
341%defattr(644,root,root,755)
342%{_gtkdocdir}/xmlsec1
343
e5fb4b68
JB
344%files gcrypt
345%defattr(644,root,root,755)
346%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.*.*.*
347%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.1
348%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so
349
350%files gcrypt-devel
351%defattr(644,root,root,755)
352%{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.la
353%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gcrypt
354%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gcrypt.pc
355
356%files gcrypt-static
357%defattr(644,root,root,755)
358%{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.a
359
667fc943
JB
360%files gnutls
361%defattr(644,root,root,755)
362%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
b6921784 363%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
667fc943
JB
364%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
365
366%files gnutls-devel
367%defattr(644,root,root,755)
368%{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
369%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
370%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
2cc6845e
JB
371
372%files gnutls-static
373%defattr(644,root,root,755)
374%{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
667fc943
JB
375
376%files nss
377%defattr(644,root,root,755)
378%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
b6921784 379%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
667fc943
JB
380%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
381
382%files nss-devel
383%defattr(644,root,root,755)
384%{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
385%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
386%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
2cc6845e
JB
387
388%files nss-static
389%defattr(644,root,root,755)
390%{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
667fc943
JB
391
392%files openssl
393%defattr(644,root,root,755)
394%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
b6921784 395%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
667fc943
JB
396%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
397
398%files openssl-devel
399%defattr(644,root,root,755)
400%{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
401%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
402%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
2cc6845e
JB
403
404%files openssl-static
405%defattr(644,root,root,755)
406%{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.280722 seconds and 4 git commands to generate.