- release 2
[packages/xmlsec1.git] / xmlsec1.spec
CommitLineData
667fc943 1Summary: XML Security Library
3710761f 2Summary(pl.UTF-8): Biblioteka bezpieczeństwa XML
667fc943 3Name: xmlsec1
a42a83ec 4Version: 1.2.23
43b90cfc 5Release: 2
667fc943
JB
6License: MIT
7Group: Libraries
936ffd07 8Source0: https://www.aleksey.com/xmlsec/download/%{name}-%{version}.tar.gz
a42a83ec 9# Source0-md5: 86b1daaa438f5a7bea9a52d7b9799ac0
667fc943 10Patch0: %{name}-nss.patch
936ffd07 11URL: https://www.aleksey.com/xmlsec/
e5fb4b68
JB
12BuildRequires: autoconf >= 2.53
13BuildRequires: automake >= 1:1.7
14BuildRequires: gnutls-devel >= 2.8.0
936ffd07 15BuildRequires: help2man
e5fb4b68 16BuildRequires: libgcrypt-devel >= 1.4.0
8065a07b 17BuildRequires: libltdl-devel
e5fb4b68 18BuildRequires: libtool >= 2:2.0
5db44fb5 19BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.7.4
667fc943 20BuildRequires: libxslt-devel >= 1.0.20
e5fb4b68
JB
21BuildRequires: nspr-devel >= 4.4.1
22BuildRequires: nss-devel >= 3.9
ab72902c 23BuildRequires: openssl-devel >= 1.0.0
e5fb4b68 24BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9
5db44fb5 25Requires: libxml2 >= 1:2.7.4
667fc943
JB
26Requires: libxslt >= 1.0.20
27BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29%description
30XMLSec library provides C based implementation for major XML Security
31standards:
32 - XML Signature Syntax and Processing
1d60267a 33 <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
667fc943 34 - XML Encryption Syntax and Processing
1d60267a
ER
35 <http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/>
36XMLSec is based on well known LibXML <http://xmlsoft.org/>, LibXSLT
37<http://xmlsoft.org/XSLT/> and OpenSSL <http://www.openssl.org/>
667fc943
JB
38libraries.
39
2cc6845e
JB
40This package contains core library, which provides implementation of
41all the engines as well as support for all the non crypto transforms
42(XML parser, c14n transforms, XPath and XSLT transforms...).
43For cryptographic transforms, keys data and key data stores look at
44one of the separate XML Security Crypto libraries (GnuTLS, NSS or
45OpenSSL based).
46
4bb531dd
JR
47%description -l pl.UTF-8
48Biblioteka XMLSec dostarcza implementację w C głównych standardów
49bezpieczeństwa XML:
50 - XML Signature Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
667fc943 51 sygnatur XML)
1d60267a 52 <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>
4bb531dd 53 - XML Encryption Syntax and Processing (składnia i przetwarzanie
1767a31e
JB
54 szyfrowania XML).
55XMLSec jest oparta na dobrze znanych bibliotekach LibXML
1d60267a
ER
56<http://xmlsoft.org/>, LibXSLT <http://xmlsoft.org/XSLT/> oraz OpenSSL
57<http://www.openssl.org/>.
667fc943 58
2cc6845e
JB
59Ten pakiet zawiera główną bibliotekę, zawierającą implementację
60wszystkich silników oraz obsługę wszystkich przekształceń
61niekryptograficznych (analizator XML, przekształcenia c14n,
62przekształcenia XPath i XSLT...). Przekształcenia kryptograficzne,
63dane kluczy oraz metody przechowywania kluczy można znaleźć w jednej
64z wydzielonych bibliotek XML Security Crypto (opartych na GnuTLS,
65NSS lub OpenSSL).
66
667fc943
JB
67%package devel
68Summary: Header files for XMLSec library
3710761f 69Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec
667fc943
JB
70Group: Development/Libraries
71Requires: %{name} = %{version}-%{release}
5db44fb5 72Requires: libxml2-devel >= 1:2.7.4
667fc943
JB
73Requires: libxslt-devel >= 1.0.20
74
75%description devel
76Header files for XMLSec library.
77
4bb531dd
JR
78%description devel -l pl.UTF-8
79Pliki nagłówkowe biblioteki XMLSec.
667fc943
JB
80
81%package static
82Summary: Static XMLSec library
3710761f 83Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka XMLSec
667fc943
JB
84Group: Development/Libraries
85Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
86
87%description static
88Static XMLSec library.
89
4bb531dd 90%description static -l pl.UTF-8
667fc943
JB
91Statyczna biblioteka XMLSec.
92
46853c09
MB
93%package apidocs
94Summary: XMLSec library API documentation
95Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API biblioteki XMLSec
96Group: Documentation
97Requires: gtk-doc-common
cf7ac4c6
ER
98%if "%{_rpmversion}" >= "5"
99BuildArch: noarch
100%endif
46853c09
MB
101
102%description apidocs
103XMLSec library API documentation.
104
105%description apidocs -l pl.UTF-8
106Dokumentacja API biblioteki XMLSec.
107
e5fb4b68
JB
108%package gcrypt
109Summary: GCrypt Crypto library for XML Security Library
110Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
111Group: Libraries
112Requires: %{name} = %{version}-%{release}
113Requires: libgcrypt >= 1.4.0
114
115%description gcrypt
116GCrypt Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
117crypto services for the XMLSec library.
118
119%description gcrypt -l pl.UTF-8
120Biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec dostarcza
121usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
122
123%package gcrypt-devel
124Summary: Header files for XMLSec GCrypt API
125Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API GCrypt XMLSec
126Group: Development/Libraries
127Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
128Requires: %{name}-gcrypt = %{version}-%{release}
129Requires: libgcrypt-devel >= 1.4.0
130
131%description gcrypt-devel
132Header files for developing XML Security applications with GCrypt.
133
134%description gcrypt-devel -l pl.UTF-8
135Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
136XML przy użyciu GCrypt.
137
138%package gcrypt-static
139Summary: Static GCrypt Crypto library for XML Security Library
140Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec
141Group: Development/Libraries
142Requires: %{name}-gcrypt-devel = %{version}-%{release}
143
144%description gcrypt-static
145Static GCrypt Crypto library for XML Security Library.
146
147%description gcrypt-static -l pl.UTF-8
148Statyczna biblioteka kryptograficzna GCrypt dla biblioteki XMLSec.
149
667fc943 150%package gnutls
2cc6845e
JB
151Summary: GnuTLS Crypto library for XML Security Library
152Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
153Group: Libraries
154Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e5fb4b68 155Requires: gnutls >= 2.8.0
667fc943
JB
156
157%description gnutls
2cc6845e
JB
158GnuTLS Crypto library for XML Security Library provides GnuTLS based
159crypto services for the XMLSec library.
667fc943 160
4bb531dd 161%description gnutls -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
162Biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec dostarcza
163usługi kryptograficzne oparte na bibliotece GnuTLS.
667fc943
JB
164
165%package gnutls-devel
166Summary: Header files for XMLSec GnuTLS API
3710761f 167Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API GnuTLS XMLSec
667fc943
JB
168Group: Development/Libraries
169Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
170Requires: %{name}-gnutls = %{version}-%{release}
e5fb4b68 171Requires: gnutls-devel >= 2.8.0
667fc943
JB
172
173%description gnutls-devel
174Header files for developing XML Security applications with GnuTLS.
175
4bb531dd
JR
176%description gnutls-devel -l pl.UTF-8
177Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
178XML przy użyciu GnuTLS.
667fc943 179
2cc6845e
JB
180%package gnutls-static
181Summary: Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library
182Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec
183Group: Development/Libraries
184Requires: %{name}-gnutls-devel = %{version}-%{release}
185
186%description gnutls-static
187Static GnuTLS Crypto library for XML Security Library.
188
189%description gnutls-static -l pl.UTF-8
190Statyczna biblioteka kryptograficzna GnuTLS dla biblioteki XMLSec.
191
667fc943 192%package nss
2cc6845e
JB
193Summary: NSS Crypto library for XML Security Library
194Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
195Group: Libraries
196Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e5fb4b68
JB
197Requires: nspr >= 4.4.1
198Requires: nss >= 3.9
667fc943
JB
199
200%description nss
2cc6845e
JB
201NSS Crypto library for XML Security Library provides NSS based crypto
202services for the XMLSec library.
667fc943 203
4bb531dd 204%description nss -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
205Biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec dostarcza usługi
206kryptograficzne oparte na bibliotece NSS.
667fc943
JB
207
208%package nss-devel
209Summary: Header files for XMLSec NSS API
3710761f 210Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API NSS XMLSec
667fc943
JB
211Group: Development/Libraries
212Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
213Requires: %{name}-nss = %{version}-%{release}
e5fb4b68
JB
214Requires: nspr-devel >= 4.4.1
215Requires: nss-devel >= 3.9
667fc943
JB
216
217%description nss-devel
218Header files for developing XML Security applications with NSS.
219
4bb531dd
JR
220%description nss-devel -l pl.UTF-8
221Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
222XML przy użyciu NSS.
667fc943 223
2cc6845e
JB
224%package nss-static
225Summary: Static NSS Crypto library for XML Security Library
226Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec
227Group: Development/Libraries
228Requires: %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
229
230%description nss-static
231Static NSS Crypto library for XML Security Library.
232
233%description nss-static -l pl.UTF-8
234Statyczna biblioteka kryptograficzna NSS dla biblioteki XMLSec.
235
667fc943 236%package openssl
2cc6845e
JB
237Summary: OpenSSL Crypto library for XML Security Library
238Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
667fc943
JB
239Group: Libraries
240Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab72902c 241Requires: openssl >= 1.0.0
667fc943
JB
242
243%description openssl
2cc6845e
JB
244OpenSSL Crypto library for XML Security Library provides OpenSSL based
245crypto services for the XMLSec library.
667fc943 246
4bb531dd 247%description openssl -l pl.UTF-8
2cc6845e
JB
248Biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec dostarcza
249usługi kryptograficzne oparte na bibliotece OpenSSL.
667fc943
JB
250
251%package openssl-devel
252Summary: Header files for XMLSec OpenSSL API
3710761f 253Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe API OpenSSL XMLSec
667fc943
JB
254Group: Development/Libraries
255Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
256Requires: %{name}-openssl = %{version}-%{release}
ab72902c 257Requires: openssl-devel >= 1.0.0
667fc943
JB
258
259%description openssl-devel
260Header files for developing XML Security applications with OpenSSL.
261
4bb531dd
JR
262%description openssl-devel -l pl.UTF-8
263Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji związanych z bezpieczeństwem
264XML przy użyciu OpenSSL.
667fc943 265
2cc6845e
JB
266%package openssl-static
267Summary: Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library
268Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec
269Group: Development/Libraries
270Requires: %{name}-nss-devel = %{version}-%{release}
271
272%description openssl-static
273Static OpenSSL Crypto library for XML Security Library.
274
275%description openssl-static -l pl.UTF-8
276Statyczna biblioteka kryptograficzna OpenSSL dla biblioteki XMLSec.
277
667fc943
JB
278%prep
279%setup -q
280%patch0 -p1
281
282%build
283%{__libtoolize}
284%{__aclocal}
285%{__autoconf}
286%{__autoheader}
287%{__automake}
288%configure \
6406dd2d 289 CPPFLAGS='%{rpmcppflags} -DLTDL_OBJDIR=\".libs\" -DLTDL_SHLIB_EXT=\".so\"' \
e192fa5e 290 --disable-silent-rules \
667fc943
JB
291 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}/xmlsec1 \
292 --with-nspr=/usr \
293 --with-nss=/usr
294%{__make}
295
296%install
297rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
298
299%{__make} install \
300 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
301
302%clean
303rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
304
305%post -p /sbin/ldconfig
306%postun -p /sbin/ldconfig
307
4c06fa76
JB
308%post gnutls -p /sbin/ldconfig
309%postun gnutls -p /sbin/ldconfig
310
311%post nss -p /sbin/ldconfig
312%postun nss -p /sbin/ldconfig
313
314%post openssl -p /sbin/ldconfig
315%postun openssl -p /sbin/ldconfig
316
667fc943
JB
317%files
318%defattr(644,root,root,755)
319%doc AUTHORS ChangeLog Copyright README TODO
320%attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1
321%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so.*.*.*
b6921784 322%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1.so.1
667fc943
JB
323%{_mandir}/man1/xmlsec1.1*
324
325%files devel
326%defattr(644,root,root,755)
327%doc HACKING
328%attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlsec1-config
329%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1.so
330%{_libdir}/libxmlsec1.la
331%{_libdir}/xmlsec1Conf.sh
332%dir %{_includedir}/xmlsec1
333%dir %{_includedir}/xmlsec1/xmlsec
334%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/*.h
335%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/private
336%{_pkgconfigdir}/xmlsec1.pc
b6921784 337%{_aclocaldir}/xmlsec1.m4
667fc943 338%{_mandir}/man1/xmlsec1-config.1*
667fc943
JB
339
340%files static
341%defattr(644,root,root,755)
342%{_libdir}/libxmlsec1.a
343
46853c09
MB
344%files apidocs
345%defattr(644,root,root,755)
346%{_gtkdocdir}/xmlsec1
347
e5fb4b68
JB
348%files gcrypt
349%defattr(644,root,root,755)
350%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.*.*.*
351%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so.1
352%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.so
353
354%files gcrypt-devel
355%defattr(644,root,root,755)
356%{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.la
357%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gcrypt
358%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gcrypt.pc
359
360%files gcrypt-static
361%defattr(644,root,root,755)
362%{_libdir}/libxmlsec1-gcrypt.a
363
667fc943
JB
364%files gnutls
365%defattr(644,root,root,755)
366%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.*.*.*
b6921784 367%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so.1
667fc943
JB
368%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.so
369
370%files gnutls-devel
371%defattr(644,root,root,755)
372%{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.la
373%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/gnutls
374%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-gnutls.pc
2cc6845e
JB
375
376%files gnutls-static
377%defattr(644,root,root,755)
378%{_libdir}/libxmlsec1-gnutls.a
667fc943
JB
379
380%files nss
381%defattr(644,root,root,755)
382%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.*.*.*
b6921784 383%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so.1
667fc943
JB
384%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-nss.so
385
386%files nss-devel
387%defattr(644,root,root,755)
388%{_libdir}/libxmlsec1-nss.la
389%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/nss
390%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-nss.pc
2cc6845e
JB
391
392%files nss-static
393%defattr(644,root,root,755)
394%{_libdir}/libxmlsec1-nss.a
667fc943
JB
395
396%files openssl
397%defattr(644,root,root,755)
398%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.*.*.*
b6921784 399%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so.1
667fc943
JB
400%attr(755,root,root) %{_libdir}/libxmlsec1-openssl.so
401
402%files openssl-devel
403%defattr(644,root,root,755)
404%{_libdir}/libxmlsec1-openssl.la
405%{_includedir}/xmlsec1/xmlsec/openssl
406%{_pkgconfigdir}/xmlsec1-openssl.pc
2cc6845e
JB
407
408%files openssl-static
409%defattr(644,root,root,755)
410%{_libdir}/libxmlsec1-openssl.a
This page took 0.33377 seconds and 4 git commands to generate.