]> git.pld-linux.org Git - packages/xdelta.git/blob - xdelta.spec
- added the unresolved.patch
[packages/xdelta.git] / xdelta.spec
1 Summary:        XDELTA - version control system
2 Summary(es.UTF-8):      patch y diff para archivos binarios
3 Summary(pl.UTF-8):      XDELTA - system kontroli wersji
4 Summary(pt_BR.UTF-8):   patch e diff para arquivos binários
5 Name:           xdelta
6 Version:        1.1.4
7 Release:        2
8 License:        GPL
9 Group:          Development/Version Control
10 #Source0Download: http://code.google.com/p/xdelta/downloads/list
11 Source0:        http://xdelta.googlecode.com/files/%{name}-%{version}.tar.gz
12 # Source0-md5:  1b896c01ebf0e353b7e3c3071b05f496
13 Patch0:         %{name}-ac_fixes.patch
14 Patch1:         %{name}-use_sys_getopt.patch
15 Patch2:         %{name}-am15.patch
16 Patch3:         %{name}-ac25x.patch
17 Patch4:         %{name}-am18.patch
18 Patch5:         unresolved.patch
19 URL:            http://www.xdelta.org/
20 BuildRequires:  autoconf
21 BuildRequires:  automake
22 BuildRequires:  glib-devel >= 1.2.0
23 BuildRequires:  libtool
24 BuildRequires:  zlib-devel
25 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27 %description
28 XDelta (X for XCF: the eXperimental Computing Facility at Berkeley) is
29 a library interface and binary delta generator (like a diff program
30 for binaries) and an RCS. These changes (deltas) are similar to the
31 output of the "diff" program in that they may be used to store and
32 transmit only the changes between files. However, unlike diff, the
33 output of XDelta is not expressed in a human-readable format - XDelta
34 can also also apply these deltas to a copy of the original file(s).
35 XDelta uses a fast, linear algorithm and performs well on both binary
36 and text files. XDelta typically outperforms GNU diff in both time and
37 generated-delta-size, even for plain text files. XDelta also includes
38 a simple implementation of the Rsync algorithm and several advanced
39 features for implementing RCS-like file-archival with.
40
41 The XDelta library performs its work independently of the actual
42 format used to encode the file and is intended to be used by various
43 higher-level programs such as XCF's Project Revision Control System
44 (PRCS). PRCS is a front end for a version control toolset. Xdelta uses
45 a binary file delta algorithm to replace the standard diff program
46 used by RCS.
47
48 %description -l es.UTF-8
49 xdelta es como las órdenes patch y diff, pero también funciona con
50 archivos binarios.
51
52 %description -l pl.UTF-8
53 XDelta (`X' od XCF - eXperimental Computing Facility w Berkeley) jest
54 biblioteką i generatorem binarnych delt (różnic podobnych do tych
55 tworzonych przez program diff, ale dla binariów) oraz systemem
56 kontroli wersji. Te zmiany (delty) są podobne do wyjścia programu diff
57 także w tym, że mogą być używane do przechowywania i transmisji tylko
58 zmian między plikami. Jednak, w przeciwieństwie do diffa, wyjście
59 XDelty nie jest wyrażone w postaci czytelnej dla człowieka; XDelta
60 może także nanieść te zmiany na kopię oryginalnego pliku (plików).
61 XDelta używa szybkiego, liniowego algorytmu i dobrze się sprawdza
62 zarówno na binarnych, jak i tekstowych plikach. Algorytm XDelta zwykle
63 jest wydajniejszy od GNU diffa zarówno pod względem czasu jak i
64 rozmiaru wygenerowanych różnic, nawet dla plików czysto tekstowych.
65 XDelta zawiera także przykładową implementację algorytmy Rsync i kilka
66 zaawansowanych możliwości do implementowania archiwizacji plików
67 podobnej do RCS.
68
69 Biblioteka XDelta działa dobrze niezależnie od formatu użytego przy
70 kodowaniu pliku i jest przeznaczona do używania w różnych
71 wysokopoziomowych programach takich jak system kontroli wersji z XCF
72 (PRCS - Project Revision Control System), będący frontendem do
73 zbioru narzędzi służących do kontroli wersji, w którym jest używany
74 algorytm binarnych różnic XDelta zamiast standardowego diffa używanego
75 przez RCS.
76
77 %description -l pt_BR.UTF-8
78 xdelta é como os comandos patch e diff, mas também funciona com
79 arquivos binários.
80
81 %package devel
82 Summary:        XDELTA - header files
83 Summary(pl.UTF-8):      XDELTA - pliki nagłówkowe
84 Summary(pt_BR.UTF-8):   Arquivos de desenvolvimento xdelta
85 Group:          Development/Libraries
86 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
87
88 %description devel
89 This package contains the XDELTA header files required to develop
90 XDELTA-based applications.
91
92 %description devel -l pl.UTF-8
93 Pakiet ten zawiera pliki nagłówkowe potrzebne przy tworzeniu aplikacji
94 bazujących na XDELTA.
95
96 %description devel -l pt_BR.UTF-8
97 Esse pacote contém os arquivos de desenvolvimento do xdelta.
98
99 %package static
100 Summary:        XDELTA - static library
101 Summary(pl.UTF-8):      XDELTA - biblioteka statyczna
102 Summary(pt_BR.UTF-8):   Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com xdelta
103 Group:          Development/Libraries
104 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
105
106 %description static
107 This package contains the XDELTA static libraries.
108
109 %description static -l pl.UTF-8
110 Pakiet ten zawiera bibliotekę statyczną XDELTA.
111
112 %description static -l pt_BR.UTF-8
113 Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com xdelta.
114
115 %prep
116 %setup -q
117 %patch0 -p1
118 %patch1 -p1
119 %patch2 -p1
120 %patch3 -p1
121 %patch4 -p1
122 %patch5 -p1
123
124 %build
125 %{__libtoolize}
126 %{__aclocal}
127 %{__autoconf}
128 %{__autoheader}
129 %{__automake}
130 %configure
131
132 %{__make}
133
134 %install
135 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
136
137 %{__make} install \
138         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
139         m4datadir=%{_aclocaldir}
140
141 %clean
142 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
143
144 %post   -p /sbin/ldconfig
145 %postun -p /sbin/ldconfig
146
147 %files
148 %defattr(644,root,root,755)
149 %doc NEWS READ*
150 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xdelta
151 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libedsio.so.*.*
152 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libedsio.so.0
153 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxdelta.so.*.*
154 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxdelta.so.2
155 %{_mandir}/man1/*
156
157 %files devel
158 %defattr(644,root,root,755)
159 %doc ChangeLog
160 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xdelta-config
161 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libedsio.so
162 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxdelta.so
163 %{_libdir}/lib*.la
164 %{_aclocaldir}/*
165 %{_includedir}/*
166
167 %files static
168 %defattr(644,root,root,755)
169 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.133908 seconds and 4 git commands to generate.