]> git.pld-linux.org Git - packages/xclip.git/blob - xclip.spec
- up to 0.13
[packages/xclip.git] / xclip.spec
1 Summary:        An interface to X selections ("the clipboard")
2 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs do schowka X Window System
3 Name:           xclip
4 Version:        0.13
5 Release:        1
6 Epoch:          0
7 License:        GPL v2+
8 Group:          X11/Applications
9 Source0:        https://github.com/astrand/%{name}/archive/%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  81e49f56288f299e3389a019f2550ad2
11 URL:            https://github.com/astrand/xclip
12 BuildRequires:  xorg-lib-libICE-devel
13 BuildRequires:  xorg-lib-libXmu-devel
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 xclip is a command line utility that provides an interface to X
18 selections ("the clipboard"). It can read data from standard in or a
19 file and place it in an X selection for pasting into other X
20 applications. xclip can also print an X selection to standard out,
21 which can then be redirected to a file or another program.
22
23 %description -l pl.UTF-8
24 xclip jest narzędziem linii poleceń dostarczającym interfejsu do
25 schowka X Window System. Może czytać dane ze standardowego wejścia lub
26 pliku i wstawiać je do schowka X w celu wklejenia do innych aplikacji.
27 Może również wypisać zawartość schowka na standardowe wyjście, które
28 następnie można przekierować do pliku lub innego programu.
29
30 %prep
31 %setup -q
32
33 %build
34 %{__autoconf}
35 %configure
36 %{__make}
37
38 %install
39 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
40
41 %{__make} install \
42         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
43
44 %clean
45 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
46
47 %files
48 %defattr(644,root,root,755)
49 %doc README
50 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xclip
51 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xclip-copyfile
52 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xclip-cutfile
53 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xclip-pastefile
54 %{_mandir}/man1/xclip.1*
55 %{_mandir}/man1/xclip-copyfile.1*
This page took 0.082152 seconds and 4 git commands to generate.