]> git.pld-linux.org Git - packages/xcb-util.git/blob - xcb-util.spec
- updated to 0.4.1
[packages/xcb-util.git] / xcb-util.spec
1 Summary:        XCB support library
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka wspomagająca XCB
3 Name:           xcb-util
4 Version:        0.4.1
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://xcb.freedesktop.org/dist/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  34d749eab0fd0ffd519ac64798d79847
10 URL:            https://xcb.freedesktop.org/XcbUtil/
11 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.4
12 BuildRequires:  pkgconfig
13 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
14 BuildRequires:  xcb-proto >= 1.6
15 BuildRequires:  xz
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 The xcb-util module provides a number of libraries which sit on top of
20 libxcb, the core X protocol library, and some of the extension
21 libraries. These experimental libraries provide convenience functions
22 and interfaces which make the raw X protocol more usable. Some of the
23 libraries also provide client-side code which is not strictly part of
24 the X protocol but which have traditionally been provided by Xlib.
25
26 XCB util module provides the following library:
27 - aux: Convenient access to connection setup and some core requests.
28 - atom: Standard core X atom constants and atom caching.
29 - event: Callback X event handling.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 xcb-util udostępnia wiele bibliotek opartych powyżej libxcb (głównej
33 biblioteki protokołu X) oraz trochę bibliotek rozszerzeń. Te
34 eksperymentalne biblioteki udostępniają wygodne funkcje i interfejsy
35 czyniące surowy protokół X bardziej używalnym. Niektóre biblioteki
36 udostępniają także kod kliencki nie będący ściśle częścią protokołu X,
37 ale tradycyjnie dostarczany przez Xlib.
38
39 Moduł XCB util udostępnia następujące biblioteki:
40 - aux: wygodny dostęp do konfiguracji połączenia i niektórych głównych
41   żądań.
42 - atom: standardowe stałe atomowe X i buforowanie atomowe.
43 - event: obsługa wywołań zwrotnych dla zdarzeń X.
44
45 %package devel
46 Summary:        Header files for XCB util library
47 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XCB util
48 Group:          Development/Libraries
49 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
50 Requires:       libxcb-devel >= 1.4
51
52 %description devel
53 Header files for XCB util library.
54
55 %description devel -l pl.UTF-8
56 Pliki nagłówkowe biblioteki XCB util.
57
58 %package static
59 Summary:        Static XCB util library
60 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XCB util
61 Group:          Development/Libraries
62 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
63
64 %description static
65 Static XCB util library.
66
67 %description static -l pl.UTF-8
68 Statyczna biblioteka XCB util.
69
70 %prep
71 %setup -q
72
73 %build
74 %configure
75 %{__make}
76
77 %install
78 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
79
80 %{__make} install \
81         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
82
83 %clean
84 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
85
86 %post   -p /sbin/ldconfig
87 %postun -p /sbin/ldconfig
88
89 %files
90 %defattr(644,root,root,755)
91 %doc ChangeLog NEWS README.md
92 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxcb-util.so.*.*.*
93 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxcb-util.so.1
94
95 %files devel
96 %defattr(644,root,root,755)
97 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxcb-util.so
98 %{_libdir}/libxcb-util.la
99 %{_includedir}/xcb/xcb_atom.h
100 %{_includedir}/xcb/xcb_aux.h
101 %{_includedir}/xcb/xcb_event.h
102 %{_includedir}/xcb/xcb_util.h
103 %{_pkgconfigdir}/xcb-atom.pc
104 %{_pkgconfigdir}/xcb-aux.pc
105 %{_pkgconfigdir}/xcb-event.pc
106 %{_pkgconfigdir}/xcb-util.pc
107
108 %files static
109 %defattr(644,root,root,755)
110 %{_libdir}/libxcb-util.a
This page took 0.061441 seconds and 4 git commands to generate.