]> git.pld-linux.org Git - packages/xcb-util-renderutil.git/blob - xcb-util-renderutil.spec
- updated to 0.3.10, drop .la file
[packages/xcb-util-renderutil.git] / xcb-util-renderutil.spec
1 Summary:        XCB util-renderutil module
2 Summary(pl.UTF-8):      Moduł XCB util-renderutil
3 Name:           xcb-util-renderutil
4 Version:        0.3.10
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://xcb.freedesktop.org/dist/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  193b890e2a89a53c31e2ece3afcbd55f
10 URL:            https://xcb.freedesktop.org/XcbUtil/
11 BuildRequires:  gperf
12 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.4
13 BuildRequires:  m4
14 BuildRequires:  pkgconfig
15 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
16 BuildRequires:  xcb-proto >= 1.6
17 BuildRequires:  xz
18 Conflicts:      xcb-util < 0.3.8
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 The xcb-util module provides a number of libraries which sit on top of
23 libxcb, the core X protocol library, and some of the extension
24 libraries. These experimental libraries provide convenience functions
25 and interfaces which make the raw X protocol more usable. Some of the
26 libraries also provide client-side code which is not strictly part of
27 the X protocol but which have traditionally been provided by Xlib.
28
29 XCB util-renderutil module provides the following library:
30 - renderutil: Convenience functions for the Render extension.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 xcb-util udostępnia wiele bibliotek opartych powyżej libxcb (głównej
34 biblioteki protokołu X) oraz trochę bibliotek rozszerzeń. Te
35 eksperymentalne biblioteki udostępniają wygodne funkcje i interfejsy
36 czyniące surowy protokół X bardziej używalnym. Niektóre biblioteki
37 udostępniają także kod kliencki nie będący ściśle częścią protokołu X,
38 ale tradycyjnie dostarczany przez Xlib.
39
40 Moduł XCB util-renderutil udostępnia następującą biliotekę:
41 - renderutil: wygodne funkcje do rozszerzenia Render.
42
43 %package devel
44 Summary:        Header files for XCB util-renderutil library
45 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XCB util-renderutil
46 Group:          Development/Libraries
47 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
48 Requires:       libxcb-devel >= 1.4
49 Conflicts:      xcb-util-devel < 0.3.8
50
51 %description devel
52 Header files for XCB util-renderutil library.
53
54 %description devel -l pl.UTF-8
55 Pliki nagłówkowe biblioteki XCB util-renderutil.
56
57 %package static
58 Summary:        Static XCB util-renderutil library
59 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XCB util-renderutil
60 Group:          Development/Libraries
61 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
62
63 %description static
64 Static XCB util-renderutil library.
65
66 %description static -l pl.UTF-8
67 Statyczna biblioteka XCB util-renderutil.
68
69 %prep
70 %setup -q
71
72 %build
73 %configure \
74         --disable-silent-rules
75 %{__make}
76
77 %install
78 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
79
80 %{__make} install \
81         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
82
83 # obsoleted by pkg-config
84 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libxcb-render-util.la
85
86 %clean
87 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89 %post   -p /sbin/ldconfig
90 %postun -p /sbin/ldconfig
91
92 %files
93 %defattr(644,root,root,755)
94 %doc COPYING ChangeLog NEWS README.md
95 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxcb-render-util.so.*.*.*
96 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxcb-render-util.so.0
97
98 %files devel
99 %defattr(644,root,root,755)
100 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxcb-render-util.so
101 %{_includedir}/xcb/xcb_renderutil.h
102 %{_pkgconfigdir}/xcb-renderutil.pc
103
104 %files static
105 %defattr(644,root,root,755)
106 %{_libdir}/libxcb-render-util.a
This page took 0.075049 seconds and 4 git commands to generate.