]> git.pld-linux.org Git - packages/xcb-util-cursor.git/blob - xcb-util-cursor.spec
- updated to 0.1.4, drop .la file
[packages/xcb-util-cursor.git] / xcb-util-cursor.spec
1 Summary:        XCB util-cursor module
2 Summary(pl.UTF-8):      Moduł XCB util-cursor
3 Name:           xcb-util-cursor
4 Version:        0.1.4
5 Release:        1
6 License:        MIT
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://xcb.freedesktop.org/dist/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  0d244518ad54b886413fe782235d6210
10 URL:            https://xcb.freedesktop.org/XcbUtil/
11 BuildRequires:  gperf
12 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.4
13 BuildRequires:  pkgconfig
14 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
15 BuildRequires:  xcb-proto >= 1.6
16 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.9
17 BuildRequires:  xcb-util-image-devel
18 BuildRequires:  xcb-util-renderutil-devel
19 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.8
20 BuildRequires:  xz
21 Requires:       libxcb >= 1.4
22 Requires:       xcb-util >= 0.3.9
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 The xcb-util module provides a number of libraries which sit on top of
27 libxcb, the core X protocol library, and some of the extension
28 libraries. These experimental libraries provide convenience functions
29 and interfaces which make the raw X protocol more usable. Some of the
30 libraries also provide client-side code which is not strictly part of
31 the X protocol but which have traditionally been provided by Xlib.
32
33 XCB util-cursor module provides the following library:
34 - cursor: port of libXcursor
35
36 %description -l pl.UTF-8
37 xcb-util udostępnia wiele bibliotek opartych powyżej libxcb (głównej
38 biblioteki protokołu X) oraz trochę bibliotek rozszerzeń. Te
39 eksperymentalne biblioteki udostępniają wygodne funkcje i interfejsy
40 czyniące surowy protokół X bardziej używalnym. Niektóre biblioteki
41 udostępniają także kod kliencki nie będący ściśle częścią protokołu X,
42 ale tradycyjnie dostarczany przez Xlib.
43
44 Moduł XCB util-cursor udostępnia następującą biliotekę:
45 - cursor: port biblioteki libXcursor
46
47 %package devel
48 Summary:        Header files for XCB util-cursor library
49 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki XCB util-cursor
50 Group:          Development/Libraries
51 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
52 Requires:       libxcb-devel >= 1.4
53 Requires:       xcb-util-devel >= 0.3.9
54 Requires:       xcb-util-image-devel
55 Requires:       xcb-util-renderutil-devel
56
57 %description devel
58 Header files for XCB util-cursor library.
59
60 %description devel -l pl.UTF-8
61 Pliki nagłówkowe biblioteki XCB util-cursor.
62
63 %package static
64 Summary:        Static XCB util-cursor library
65 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka XCB util-cursor
66 Group:          Development/Libraries
67 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
68
69 %description static
70 Static XCB util-cursor library.
71
72 %description static -l pl.UTF-8
73 Statyczna biblioteka XCB util-cursor.
74
75 %prep
76 %setup -q
77
78 %build
79 %configure \
80         --disable-silent-rules
81 %{__make}
82
83 %install
84 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
85
86 %{__make} install \
87         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
88
89 # obsoleted by pkg-config
90 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libxcb-cursor.la
91
92 %clean
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95 %post   -p /sbin/ldconfig
96 %postun -p /sbin/ldconfig
97
98 %files
99 %defattr(644,root,root,755)
100 %doc COPYING ChangeLog NEWS README.md
101 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxcb-cursor.so.*.*.*
102 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxcb-cursor.so.0
103
104 %files devel
105 %defattr(644,root,root,755)
106 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxcb-cursor.so
107 %{_includedir}/xcb/xcb_cursor.h
108 %{_pkgconfigdir}/xcb-cursor.pc
109
110 %files static
111 %defattr(644,root,root,755)
112 %{_libdir}/libxcb-cursor.a
This page took 0.103359 seconds and 4 git commands to generate.