]> git.pld-linux.org Git - packages/xbindkeys.git/blob - xbindkeys.spec
rebuild with guile 3.0
[packages/xbindkeys.git] / xbindkeys.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  guile   # disable scheme/guile configuration file style
4 #
5 Summary:        Binds keys or mouse buttons to shell commands under X
6 Summary(pl.UTF-8):      Przypisywanie poleceniom powłoki przycisków myszy lub klawiatury pod X
7 Name:           xbindkeys
8 Version:        1.8.6
9 Release:        3
10 License:        GPL v2
11 Group:          X11/Applications
12 Source0:        http://www.nongnu.org/xbindkeys/%{name}-%{version}.tar.gz
13 # Source0-md5:  c6ea9db56e075dae0697497e2ed390cc
14 URL:            http://www.nongnu.org/xbindkeys/xbindkeys.html
15 BuildRequires:  autoconf >= 2.59-9
16 BuildRequires:  automake
17 %{?with_guile:BuildRequires:    guile-devel}
18 BuildRequires:  libtool
19 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 xbindkeys is a program that allows you to launch shell commands with
24 your keyboard or mouse under X11. It links commands to keys or mouse
25 buttons using a simple configuration file, and is independant of the
26 window manager. 
27
28 %description -l pl.UTF-8
29 xbindkeys jest programem, który pozwala na uruchamianie poleceń
30 powłoki przy użyciu klawiatury lub myszki pod X11. Xbindkeys
31 przypisuje polecenia przyciskom za pomocą prostego pliku
32 konfiguracyjnego, niezależnie od zarządcy okien. Pozwala na
33 przechwytywanie takich przycisków jak POWER czy WAKE na klawiaturze.
34
35 %package xbindkeys_show
36 Summary:        Program to show the grabbing keys used in xbindkeys
37 Summary(pl.UTF-8):      Program pokazujący przyciski obsługiwane przez xbindkeys
38 Group:          X11/Applications
39 Requires:       %{name}
40 Requires:       tk
41
42 %description xbindkeys_show
43 xbindkeys_show is a Tk program that shows the grabbing keys used in
44 xbindkeys.
45
46 %description xbindkeys_show -l pl.UTF-8
47 xbindkeys_show jest programem w Tk, który pokazuje przyciski
48 obsługiwane aktualnie przez xbindkeys.
49
50 %prep
51 %setup -q
52
53 touch config.rpath
54
55 %build
56 rm -f aclocal.m4
57 %{__libtoolize}
58 %{__aclocal}
59 %{__autoconf}
60 %{__autoheader}
61 %{__automake}
62 %configure \
63         --with-x \
64         %{!?with_guile: --disable-guile}
65
66 %{__make}
67
68 %install
69 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
70
71 %{__make} install \
72         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
73
74 %clean
75 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
76
77 %files
78 %defattr(644,root,root,755)
79 %doc AUTHORS ChangeLog README
80 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xbindkeys
81 %{_mandir}/man1/xbindkeys.1*
82
83 %files xbindkeys_show
84 %defattr(644,root,root,755)
85 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xbindkeys_show
86 %{_mandir}/man1/xbindkeys_show.1*
This page took 0.072207 seconds and 4 git commands to generate.