]> git.pld-linux.org Git - packages/xbill.git/blob - xbill.spec
- dropped pre-cvs changelog
[packages/xbill.git] / xbill.spec
1 Summary:        Stop Bill from loading his OS into all the computers
2 Summary(pl.UTF-8):      Powstrzymaj Billa przed instalowaniem jego systemu na wszystkich komputerach
3 Name:           xbill
4 Version:        2.0
5 Release:        21
6 License:        MIT
7 Group:          X11/Applications/Games
8 Source0:        ftp://ftp.x.org/contrib/games/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  132e4b340618924b6a41ec5ec106ca32
10 Source1:        %{name}.desktop
11 Source2:        %{name}.png
12 Patch0:         %{name}-c++.patch
13 Patch1:         %{name}-imake.patch
14 Patch2:         %{name}-FHS.patch
15 BuildRequires:  libstdc++-devel
16 BuildRequires:  xorg-cf-files
17 BuildRequires:  xorg-lib-libXaw-devel
18 BuildRequires:  xorg-lib-libXpm-devel
19 BuildRequires:  xorg-util-imake
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 The xbill game tests your reflexes as you seek out and destroy all
24 forms of Bill, establish new operating systems and boldly go where no
25 geek has gone before. Xbill has become an increasingly attractive
26 option as the Linux Age progresses, and it is very popular at Red Hat.
27
28 %description -l pl.UTF-8
29 Gra xbill sprawdza refleks przy wyłapywaniu i niszczeniu wszelkich
30 form Billa, instalowaniu nowych systemów operacyjnych oraz docieraniu
31 tam, gdzie nikt wcześniej nie dotarł. Xbill stawał się ciągle coraz
32 bardziej przyciągający w miarę postępu Ery Linuksa, jest także bardzo
33 popularny w Red Hacie.
34
35 %prep
36 %setup -q
37 %patch0 -p1
38 %patch1 -p1
39 %patch2 -p1
40
41 %build
42 xmkmf
43 %{__make} \
44         CXX="%{__cxx}" \
45         CXXDEBUGFLAGS="%{rpmcflags} -fno-rtti -fno-exceptions -fno-implicit-templates" \
46         XBILL_DIR=%{_datadir}/xbill/
47
48 %install
49 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
50 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
51
52 %{__make} install install.man \
53         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
54         BINDIR=%{_bindir} \
55         MANPATH=%{_mandir} \
56         XBILL_DIR=%{_datadir}/xbill/
57
58 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
59 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
60
61 %clean
62 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
63
64 %files
65 %defattr(644,root,root,755)
66 %doc README README.Ports ChangeLog
67 %attr(2755,root,games) %{_bindir}/xbill
68 %attr(775,root,games) %dir /var/games/xbill
69 %attr(664,root,games) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /var/games/xbill/scores
70 %{_mandir}/man1/xbill.1*
71 %{_datadir}/xbill
72 %{_desktopdir}/xbill.desktop
73 %{_pixmapsdir}/*
This page took 0.065175 seconds and 4 git commands to generate.