]> git.pld-linux.org Git - packages/wmSun.git/blob - wmSun.spec
- dropped pre-cvs changelog
[packages/wmSun.git] / wmSun.spec
1 Summary:        wmSun displays the current day's Sun Rise and Set Times
2 Summary(pl.UTF-8):      wmSun wyświetla aktualny czas wschodu i zachodu Słońca
3 Name:           wmSun
4 Version:        1.03
5 Release:        8
6 License:        GPL v2
7 Group:          X11/Window Managers/Tools
8 Source0:        http://nis-www.lanl.gov/~mgh/WindowMaker/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  defc6747ebdb64b5d3afe91f916d3acc
10 Source1:        %{name}.desktop
11 URL:            http://nis-www.lanl.gov/~mgh/WindowMaker/DockApps.shtml
12 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
13 BuildRequires:  xorg-lib-libXpm-devel
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 wmSun displays the current day's Sun Rise and Set Times. You must
18 enter your LAtitude and Longitude correctly for it to work.
19
20 %description -l pl.UTF-8
21 wmSun wyświetla aktualne godziny wschodu i zachodu Słońca. Aby program
22 działał poprawnie trzeba podać długość i szerokość geograficzną dla
23 miejsca, w którym przebywamy.
24
25 %prep
26 %setup -q
27
28 %build
29 %{__make} -C %{name} clean
30 %{__make} -C %{name} \
31         CC="%{__cc}" \
32         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall"
33
34 %install
35 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
36 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1,%{_desktopdir}/docklets}
37
38 install %{name}/%{name} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
39 install %{name}/%{name}.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
40
41 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/docklets
42
43 %clean
44 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
45
46 %files
47 %defattr(644,root,root,755)
48 %doc BUGS TODO
49 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
50 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
51 %{_desktopdir}/docklets/wmSun.desktop
This page took 0.124457 seconds and 4 git commands to generate.