]> git.pld-linux.org Git - packages/widelands.git/blob - widelands.spec
icu rebuild
[packages/widelands.git] / widelands.spec
1 # TODO:
2 # - check locales
3 # - use system fonts where possible
4 #
5 Summary:        A real-time build-up strategy game
6 Summary(pl.UTF-8):      Gra strategiczna czasu rzeczywistego z budowaniem
7 Name:           widelands
8 Version:        1.1
9 Release:        2
10 License:        GPL v2+
11 Group:          X11/Applications/Games
12 #Source0Download: https://wl.widelands.org/wiki/Download/#release
13 Source0:        https://github.com/widelands/widelands/archive/refs/tags/v%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  04d84445a479a976c6d82a032b685822
15 Patch0:         %{name}-pld.patch
16 URL:            https://wl.widelands.org/
17 BuildRequires:  Mesa-libGL-devel
18 BuildRequires:  SDL2-devel >= 2
19 BuildRequires:  SDL2_image-devel >= 2
20 BuildRequires:  SDL2_mixer-devel >= 2
21 BuildRequires:  SDL2_ttf-devel >= 2.0.12
22 BuildRequires:  asio-devel
23 BuildRequires:  boost-devel >= 1.48
24 BuildRequires:  cmake >= 2.8.7
25 BuildRequires:  curl-devel
26 BuildRequires:  doxygen
27 BuildRequires:  gettext-tools
28 BuildRequires:  glew-devel
29 BuildRequires:  graphviz
30 BuildRequires:  libicu-devel
31 BuildRequires:  libpng-devel
32 BuildRequires:  libstdc++-devel >= 6:4.8
33 BuildRequires:  minizip-devel
34 BuildRequires:  python >= 2
35 BuildRequires:  python-modules >= 2
36 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.605
37 BuildRequires:  zlib-devel
38 Requires:       %{name}-data = %{version}-%{release}
39 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41 %description
42 In Widelands, you are the regent of a small tribe. You start out with
43 nothing but your headquarters, a kind of castle in which all your
44 resources are stored. Every member of your tribe will do his or her
45 part to produce more resources - wood, food, iron, gold and more - to
46 further this growth. But you are not alone in the world, and you will
47 meet other tribes sooner or later. Some of them may be friendly and
48 trade with you. However, if you want to rule the world, you will have
49 to train soldiers and fight.
50
51 %description -l pl.UTF-8
52 W grze Widelands jesteś regentem niewielkiego plemienia. Rozpoczynasz
53 grę tylko z kwaterą główną, czymś w rodzaju zamku, w której
54 przechowywane są wszystkie Twoje zasoby. Każdy członek plemienia
55 wykona swoje zadanie w procesie produkcji tychże zasobów - drewna,
56 żywności, żelaza, złota i wielu innych - aby zapewnić rozwój. Jednak
57 nie jesteś sam na tym świecie i wcześniej lub później będziesz musiał
58 spotkać się z innymi plemionami. Niektóre z nich mogą być przyjaźnie
59 nastawione i rozpocząć z Tobą handel. Jednak, jeśli chcesz rządzić
60 światem, będziesz musiał wyszkolić żołnierzy i walczyć.
61
62 %package data
63 Summary:        A real-time build-up strategy game - data files
64 Summary(pl.UTF-8):      Gra strategiczna czasu rzeczywistego z budowaniem - pliki danych
65 Group:          X11/Applications/Games
66 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
67 BuildArch:      noarch
68
69 %description data
70 Data files for Widelands, a real-time build-up strategy game inspired
71 by Settlers II.
72
73 %description data -l pl.UTF-8
74 Pliki danych do Widelands - gry strategicznej czasu rzeczywistego z
75 budowaniem, zainspirowanej Settlers II.
76
77 %package debug
78 Summary:        Debugging tools for Widelands
79 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia debugowania dla Widelands
80 %description debug
81 Additional debugging data for Widelands. This package is not needed
82 for normal operation.
83
84 %description debug -l pl.UTF-8
85 Dodatkowe dane debugowania dla Widelands. Ten pakiet nie jest
86 potrzebny do normalnej pracy.
87
88 %prep
89 %setup -q
90 %patch0 -p1
91
92 %build
93 install -d build
94 cd build
95 %cmake .. \
96         -DWL_INSTALL_PREFIX=%{_prefix} \
97         -DWL_INSTALL_BINDIR=bin \
98         -DWL_INSTALL_DATADIR=%{_datadir}/%{name} \
99         -DWL_INSTALL_LOCALEDIR=%{_datadir}/%{name}/locale
100
101 %{__make}
102
103 %install
104 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
105
106 %{__make} -C build install \
107         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
108
109 # VERSION unneeded, COPYING generic GPL v2, the rest packaged as %doc
110 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/{COPYING,CREDITS,ChangeLog,VERSION}
111
112 %clean
113 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
114
115 %post
116 %update_desktop_database
117 %update_icon_cache hicolor
118
119 %postun
120 %update_desktop_database
121 %update_icon_cache hicolor
122
123 %files
124 %defattr(644,root,root,755)
125 %doc ChangeLog CREDITS
126 %attr(755,root,root) %{_bindir}/widelands
127 %{_datadir}/metainfo/org.widelands.Widelands.appdata.xml
128 %{_desktopdir}/org.widelands.Widelands.desktop
129 %{_iconsdir}/hicolor/*x*/apps/org.widelands.Widelands.png
130 %{_mandir}/man6/widelands.6*
131
132 %files data
133 %defattr(644,root,root,755)
134 %dir %{_datadir}/%{name}
135 %{_datadir}/%{name}/ai
136 %{_datadir}/%{name}/campaigns
137 %dir %{_datadir}//%{name}/i18n
138 %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts.lua
139 %{_datadir}/%{name}/i18n/locales.lua
140 %dir %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts
141 # font-set=hebrew
142 %lang(he) %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts/Culmus
143 # font-set=default
144 %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts/DejaVu
145 # font-set=cjk
146 %lang(ja,ko,zh_CN,zh_TW) %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts/MicroHei
147 # font-set=devanagari
148 %lang(hi,mr) %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts/Nakula
149 %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts/Widelands
150 # font-set=arabic
151 %lang(ar,fa,ms) %{_datadir}/%{name}/i18n/fonts/amiri
152 %dir %{_datadir}/%{name}/i18n/locales
153 %lang(ar) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ar.json
154 %lang(bg) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/bg.json
155 %lang(br) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/br.json
156 %lang(ca) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ca.json
157 %lang(cs) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/cs.json
158 %lang(da) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/da.json
159 %lang(de) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/de.json
160 %lang(el) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/el.json
161 %lang(en_GB) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/en_GB.json
162 %lang(en_US) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/en_US.json
163 %lang(eo) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/eo.json
164 %lang(es) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/es.json
165 %lang(eu) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/eu.json
166 %lang(fa) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/fa.json
167 %lang(fi) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/fi.json
168 %lang(fr) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/fr.json
169 %lang(fy) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/fy.json
170 %lang(ga) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ga.json
171 %lang(gd) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/gd.json
172 %lang(gl) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/gl.json
173 %lang(he) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/he.json
174 %lang(hi) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/hi.json
175 %lang(hr) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/hr.json
176 %lang(hu) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/hu.json
177 %lang(id) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/id.json
178 %lang(ig) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ig.json
179 %lang(it) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/it.json
180 %lang(ja) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ja.json
181 %lang(ka) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ka.json
182 %lang(ko) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ko.json
183 %lang(krl) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/krl.json
184 %lang(la) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/la.json
185 %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/locales_translators.json
186 %lang(lt) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/lt.json
187 %lang(ms) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ms.json
188 %lang(nb) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/nb.json
189 %lang(nds) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/nds.json
190 %lang(nl) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/nl.json
191 %lang(nn) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/nn.json
192 %lang(pl) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/pl.json
193 %lang(pt) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/pt.json
194 %lang(pt_BR) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/pt_BR.json
195 %lang(ro) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ro.json
196 %lang(ru) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/ru.json
197 %lang(sk) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/sk.json
198 %lang(sl) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/sl.json
199 %lang(sr) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/sr.json
200 %lang(sr_RS) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/sr_RS.json
201 %lang(sv) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/sv.json
202 %lang(tr) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/tr.json
203 %lang(uk) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/uk.json
204 %lang(zh_CN) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/zh_CN.json
205 %lang(zh_TW) %{_datadir}/%{name}/i18n/locales/zh_TW.json
206 %{_datadir}/%{name}/i18n/translation_stats.conf
207 %{_datadir}/%{name}/images
208 %dir %{_datadir}/%{name}/locale
209 %lang(ar) %{_datadir}/%{name}/locale/ar
210 %lang(bg) %{_datadir}/%{name}/locale/bg
211 %lang(br) %{_datadir}/%{name}/locale/br
212 %lang(ca) %{_datadir}/%{name}/locale/ca
213 %lang(cs) %{_datadir}/%{name}/locale/cs
214 %lang(da) %{_datadir}/%{name}/locale/da
215 %lang(de) %{_datadir}/%{name}/locale/de
216 %lang(el) %{_datadir}/%{name}/locale/el
217 %lang(en_GB) %{_datadir}/%{name}/locale/en_GB
218 %lang(en_US) %{_datadir}/%{name}/locale/en_US
219 %lang(eo) %{_datadir}/%{name}/locale/eo
220 %lang(es) %{_datadir}/%{name}/locale/es
221 %lang(eu) %{_datadir}/%{name}/locale/eu
222 %lang(fa) %{_datadir}/%{name}/locale/fa
223 %lang(fi) %{_datadir}/%{name}/locale/fi
224 %lang(fr) %{_datadir}/%{name}/locale/fr
225 %lang(fy) %{_datadir}/%{name}/locale/fy
226 %lang(ga) %{_datadir}/%{name}/locale/ga
227 %lang(gd) %{_datadir}/%{name}/locale/gd
228 %lang(gl) %{_datadir}/%{name}/locale/gl
229 %lang(he) %{_datadir}/%{name}/locale/he
230 %lang(hi) %{_datadir}/%{name}/locale/hi
231 %lang(hr) %{_datadir}/%{name}/locale/hr
232 %lang(hu) %{_datadir}/%{name}/locale/hu
233 %lang(id) %{_datadir}/%{name}/locale/id
234 %lang(ig) %{_datadir}/%{name}/locale/ig
235 %lang(it) %{_datadir}/%{name}/locale/it
236 %lang(ja) %{_datadir}/%{name}/locale/ja
237 %lang(ka) %{_datadir}/%{name}/locale/ka
238 %lang(ko) %{_datadir}/%{name}/locale/ko
239 %lang(krl) %{_datadir}/%{name}/locale/krl
240 %lang(la) %{_datadir}/%{name}/locale/la
241 %lang(lt) %{_datadir}/%{name}/locale/lt
242 %lang(ms) %{_datadir}/%{name}/locale/ms
243 %lang(nb) %{_datadir}/%{name}/locale/nb
244 %lang(nds) %{_datadir}/%{name}/locale/nds
245 %lang(nl) %{_datadir}/%{name}/locale/nl
246 %lang(nn) %{_datadir}/%{name}/locale/nn
247 %lang(pl) %{_datadir}/%{name}/locale/pl
248 %lang(pt) %{_datadir}/%{name}/locale/pt
249 %lang(pt_BR) %{_datadir}/%{name}/locale/pt_BR
250 %lang(ro) %{_datadir}/%{name}/locale/ro
251 %lang(ru) %{_datadir}/%{name}/locale/ru
252 %lang(sk) %{_datadir}/%{name}/locale/sk
253 %lang(sl) %{_datadir}/%{name}/locale/sl
254 %lang(sr) %{_datadir}/%{name}/locale/sr
255 %lang(sr_RS) %{_datadir}/%{name}/locale/sr_RS
256 %lang(sv) %{_datadir}/%{name}/locale/sv
257 %lang(tr) %{_datadir}/%{name}/locale/tr
258 %lang(uk) %{_datadir}/%{name}/locale/uk
259 %lang(zh_CN) %{_datadir}/%{name}/locale/zh_CN
260 %lang(zh_TW) %{_datadir}/%{name}/locale/zh_TW
261 %{_datadir}/%{name}/maps
262 %{_datadir}/%{name}/music
263 %{_datadir}/%{name}/scripting
264 %{_datadir}/%{name}/shaders
265 %{_datadir}/%{name}/sound
266 %{_datadir}/%{name}/templates
267 %{_datadir}/%{name}/tribes
268 %{_datadir}/%{name}/txts
269 %{_datadir}/%{name}/world
270 %{_datadir}/%{name}/datadirversion
271
272 %files debug
273 %defattr(644,root,root,755)
274 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wl_create_spritesheet
275 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wl_map_info
276 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wl_map_object_info
This page took 0.155502 seconds and 4 git commands to generate.