]> git.pld-linux.org Git - packages/wammu.git/blob - wammu.spec
- release 2 (by relup.sh)
[packages/wammu.git] / wammu.spec
1 # NOTE:
2 # Wammu must be build with python-gammu rebuild against current gammu-devel
3
4 Summary:        Wammu - Gammu GUI - Mobile phone manager
5 Summary(pl.UTF-8):      Wammu - interfejs graficzny dla Gammu
6 Name:           wammu
7 Version:        0.36
8 Release:        2
9 License:        GPL v2+
10 Group:          Applications/Communications
11 Source0:        http://dl.cihar.com/wammu/latest/%{name}-%{version}.tar.bz2
12 # Source0-md5:  065186e6d08bffd7f95ae000046904cb
13 URL:            http://wammu.eu/
14 BuildRequires:  gammu-devel >= 1:1.11.91
15 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.21-2
16 BuildRequires:  python-devel >= 1:%py_ver
17 BuildRequires:  python-gammu >= 0.24
18 BuildRequires:  python-wxPython >= 2.5
19 BuildRequires:  rpm-pythonprov
20 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.219
21 %pyrequires_eq  python = %py_ver
22 Requires:       gammu
23 Requires:       obexfs
24 Requires:       obextool
25 Requires:       python-gammu >= 0.24
26 Requires:       python-wxPython
27 #Suggests:      bluez-gnome  # gnome-bluetooth ?
28 #Suggests:      python-pybluez #
29 BuildArch:      noarch
30 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
31
32 %description
33 Wammu is mobile phone manager running on Linux, Windows and possibly
34 other platforms, where Gammu and wxPython works. The communication is
35 made by Gammu library. Currently supported features:
36
37 - complete support for contacts, todo, calendar
38 - can read/create/save/send/backup SMSes
39 - sending files to phone (OBEX and Sony Ericsson phones only)
40 - SMS composer for multi part SMSes
41 - display message including pictures and ringtones playback
42 - support for backup and import in various formats (vCard, vCalendar,
43   vTodo, iCalendar, gammu own backup, ...)
44 - export messages to mail (IMAP4, maildir and mailbox storages)
45 - searching for phone
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 Wammu to zarządca telefonów komórkowych działający pod Linuksem,
49 Windows i być może na innych platformach, na których działa Gammu i
50 wxPython. Komunikacja jest wykonywana przez bibliotekę Gammu.
51 Aktualnie dostępne możliwości:
52 - pełna obsługa kontaktów, listy zadań, kalendarza
53 - odczyt przeczytanych/utworzonych/zapisanych/wysłanych/zachowanych
54   SMS-ów
55 - przesyłanie plików do telefonu (tylko OBEX i telefony Sony Ericsson)
56 - narzędzie do tworzenia wieloczęściowych SMS-ów
57 - wyświetlanie komunikatów wraz z obrazkami i dzwonkami
58 - obsługa kopii bezpieczeństwa i importu z różnych formatów (vCard,
59   vCalendar, vTodo, iCalendar, własny format kopii Gammu...)
60 - eksport wiadomości do e-maili (IMAP4, maildir i mailbox)
61 - szukanie telefonów
62
63 %prep
64 %setup -q
65
66 %build
67 %{__python} setup.py build
68
69 %install
70 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
71 %{__python} setup.py install \
72         --optimize=2 \
73         --root=$RPM_BUILD_ROOT
74
75 %find_lang %{name}
76
77 %clean
78 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
79
80 %files -f %{name}.lang
81 %defattr(644,root,root,755)
82 %doc AUTHORS FAQ README
83 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
84 %{_pixmapsdir}/%{name}.*
85 %dir %py_sitescriptdir/Wammu
86 %{py_sitescriptdir}/Wammu/*
87 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
88 %{_mandir}/man1/%{name}*.*
89 %lang(cs) %{_mandir}/cs/man1/%{name}*.*
90 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/%{name}*.*
91 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/%{name}*.*
92 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/%{name}*.*
93 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/%{name}*.*
94 %lang(nl) %{_mandir}/nl/man1/%{name}*.*
95 %lang(pt_BR) %{_mandir}/pt_BR/man1/%{name}*.*
96 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man1/%{name}*.*
97 %lang(sk) %{_mandir}/sk/man1/%{name}*.*
98 %dir %{_datadir}/Wammu
99 %{_datadir}/Wammu/*
100 %{_desktopdir}/%{name}.desktop
This page took 0.099366 seconds and 4 git commands to generate.