]> git.pld-linux.org Git - packages/w_scan.git/blob - w_scan.spec
debian patch to fix build with gcc 10
[packages/w_scan.git] / w_scan.spec
1 Summary:        Simple DVB-T/C tuner scan tool
2 Summary(pl.UTF-8):      Niewielkie narzędzie do strojenia tunerów DVB-T/C
3 Name:           w_scan
4 Version:        20170107
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  c7f9adf92d46b8da5391be80be6fbd72
10 Patch0:         gcc10.patch
11 URL:            http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index2.html
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.63
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 Small channel scan tool which generates DVB-T and DVB-C channels.conf
18 files. It's based on old "scan" from linuxtv-dvb-apps version 1.1.0,
19 with some differences:
20 - no initial tuning data needed,
21 - it works *only* for cable and terrestrial DVB/ATSC,
22 - it detects automatically which DVB/ATSC card to use.
23
24 %description -l pl.UTF-8
25 Małe narzędzie do wyszukiwania kanałów i generujące plik channels.conf
26 dla telewizji cyfrowej DVB-T oraz DVB-C. Program jest oparty na
27 narzędziu "scan" z pakietu linuxtv-dvb-apps w wersji 1.1.0, z pewnymi
28 różnicami:
29 - nie są potrzebne wartości inicjujące strojenie,
30 - działa *tylko* dla kablowej i naziemnej telewizji DVB/ATSC,
31 - automatycznie wykrywa, które urządzenie DVB/ATSC użyć.
32
33 %prep
34 %setup -q
35 %patch0 -p1
36
37 %build
38 %configure
39 %{__make}
40
41 %install
42 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
43
44 %{__make} install \
45     DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
46
47 %clean
48 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
49
50 %files
51 %defattr(644,root,root,755)
52 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README doc/README* doc/rotor.conf
53 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
54 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.088454 seconds and 4 git commands to generate.