]> git.pld-linux.org Git - packages/uade.git/blob - uade.spec
- rel 2
[packages/uade.git] / uade.spec
1 Summary:        Replayer for old amiga music file formats
2 Summary(pl.UTF-8):      Odtwarzacz starych amigowych plików muzycznych
3 Name:           uade
4 Version:        1.03
5 Release:        2
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Sound
8 Source0:        http://zakalwe.virtuaalipalvelin.net/uade/uade/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  97e0eed37d91bc76079e9b5ee108a5a3
10 URL:            http://zakalwe.virtuaalipalvelin.net/uade/
11 BuildRequires:  gtk+-devel
12 BuildRequires:  libao-devel
13 BuildRequires:  libtool
14 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.125
15 BuildRequires:  xmms-devel
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %define         _libdir         %{xmms_input_plugindir}
19 %define         _datadir        %{_prefix}/share/uade
20
21 %description
22 UADE is a replayer for old amiga music file formats. It uses an UAE
23 emulation of the AMIGA Hardware and a cloned m68k-assembler Amiga
24 delitracker API to be able to replay those tunes again on platforms
25 other than the original AMIGA.
26
27 %description -l pl.UTF-8
28 UADE jest odtwarzaczem starych amigowych formatów plików muzycznych.
29 Używa emulacji sprzętu z UAE i sklonowanego API delitrackera, by móc
30 odtworzyć ponownie te melodie na platformach innych niż Amiga.
31
32 %package examples
33 Summary:        Sample amiga tunes
34 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowe melodie
35 Group:          Applications/Sound
36
37 %description examples
38 Some sample amiga tunes you can use to test if UADE works.
39
40 %description examples -l pl.UTF-8
41 Kilka przykładowych amigowych melodii, które można wykorzystać do
42 sprawdzenia, czy UADE działa.
43
44 %package -n xmms-input-uade
45 Summary:        UADE plugin for XMMS
46 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dla XMMS-a wykorzystująca UADE
47 Group:          X11/Applications/Sound
48 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
49 Requires:       xmms
50
51 %description -n xmms-input-uade
52 For people that prefer a GUI rather than plain console apps and their
53 switches or those who just want to listen to their music with XMMS and
54 take advantage of it's features like playlists, different output,
55 effect and visual plugins there's also a UADE XMMS input plugin.
56
57 %description -n xmms-input-uade -l pl.UTF-8
58 Dla tych, którzy preferują GUI od aplikacji trybu tekstowego i ich
59 przełączników, lub po prostu chcą słuchać muzyki używając XMMS-a,
60 korzystając z jego cech, takich jak playlisty, różne wyjścia, efekty i
61 wtyczki wizualizacyjne, jest wtyczka dla XMMS-a korzystająca z UADE.
62
63 %prep
64 %setup -q
65
66 %build
67 ./configure \
68         --prefix=%{_prefix} \
69         --package-prefix=$RPM_BUILD_ROOT \
70         --xmms-plugin-dir=%{_libdir} \
71         --with-ao \
72         --without-alsa \
73         --without-oss \
74         --without-sdl \
75         --without-bmp
76
77 %{__make} \
78         CC="%{__cc}" \
79         ARCHFLAGS="%{rpmcflags}"
80
81 %install
82 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83 %{__make} install \
84         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
85
86 %clean
87 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89 %files
90 %defattr(644,root,root,755)
91 %doc ChangeLog.txt BUGS FIXED
92 %doc uade-docs/decrunch uade-docs/players
93 %doc uade-docs/faq.html uade-docs/*.txt
94 %attr(755,root,root) %{_bindir}/uade
95 %{_datadir}
96 %{_mandir}/man1/*
97
98 %files examples
99 %defattr(644,root,root,755)
100 %doc songs/*
101
102 %files -n xmms-input-uade
103 %defattr(644,root,root,755)
104 %attr(755,root,root) %{_libdir}/*.so
This page took 0.083272 seconds and 4 git commands to generate.