]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blob - scapy.spec
- adapter, spec was missing cvs keywords
[packages/scapy.git] / scapy.spec
1 # TODO:
2 # - package and add Suggests:
3 # * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
5 %define _hg_rev 834b9f8a3c23
6 Summary:        Interactive packet manipulation program
7 Summary(pl.UTF-8):      Interaktywny program do manipulacji pakietami.
8 Name:           scapy
9 Version:        2.0.1
10 Release:        2
11 License:        GPL
12 Group:          Applications/Networking
13 Source0:        http://hg.secdev.org/scapy/archive/%{_hg_rev}.tar.bz2
14 # Source0-md5:  7356de9660216844ad6ae60ef8febf23
15 URL:            http://www.secdev.org/projects/scapy/
16 BuildRequires:  rpm-pythonprov
17 BuildRequires:  sphinx-pdg
18 Requires:       python-libdnet
19 Requires:       python-pylibpcap
20 Suggests:       graphviz-python
21 Suggests:       python-crypto
22 Suggests:       python-gnuplot
23 Suggests:       python-pyx
24 Suggests:       sox
25 Suggests:       texlive
26 Suggests:       texlive-fonts-type1-bluesky
27
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %description
31 Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
32 able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
33 them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
34 more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
35 tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
36 can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
37 tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
38 specific tasks that most other tools can't handle, like sending
39 invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
40 (VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
41 channel, ...), etc.
42
43 %description -l pl.UTF-8
44 Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami o
45 olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety sporej
46 ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je, dopasowywać żądania
47 i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością obsługuje typowe zadania
48 takie jak skanowanie, śledzenie trasy, sondowanie, testy jednostkowe,
49 ataki czy też wykrywanie (usług w) sieci (może zastapić hping, 85%
50 nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
51 sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
52 nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
53 wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
54 VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym
55 WEP, ...) itp.
56
57 %prep
58 %setup -q -n %{name}-%{_hg_rev}
59
60 %build
61 %{__python} setup.py build
62 cd doc/scapy
63 %{__make} html
64
65 %install
66 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68 %{__python} setup.py install \
69         --root=$RPM_BUILD_ROOT \
70         --optimize=2
71
72 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py
73 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py
74 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py
75 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py
76 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py
77 rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py
78
79 %clean
80 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82 %files
83 %defattr(644,root,root,755)
84 %doc doc/scapy/_build/html/*
85 #%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
86 #%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
87 #%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
88 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
89 %{py_sitescriptdir}/*.egg-info
90 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
91 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
92 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
93 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
94 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
95 %dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
96 %{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
97 %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
98 %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
99 %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
100 %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
101 %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
102 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.050728 seconds and 3 git commands to generate.