]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blame - scapy.spec
- adapter, spec was missing cvs keywords
[packages/scapy.git] / scapy.spec
CommitLineData
b9c623a4 1# TODO:
2# - package and add Suggests:
3# * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
5%define _hg_rev 834b9f8a3c23
b7f2ae20 6Summary: Interactive packet manipulation program
b9c623a4 7Summary(pl.UTF-8): Interaktywny program do manipulacji pakietami.
8Name: scapy
9Version: 2.0.1
511473a5 10Release: 2
b9c623a4 11License: GPL
12Group: Applications/Networking
13Source0: http://hg.secdev.org/scapy/archive/%{_hg_rev}.tar.bz2
511473a5 14# Source0-md5: 7356de9660216844ad6ae60ef8febf23
b9c623a4 15URL: http://www.secdev.org/projects/scapy/
16BuildRequires: rpm-pythonprov
17BuildRequires: sphinx-pdg
18Requires: python-libdnet
19Requires: python-pylibpcap
b9c623a4 20Suggests: graphviz-python
21Suggests: python-crypto
b9c623a4 22Suggests: python-gnuplot
b7f2ae20 23Suggests: python-pyx
24Suggests: sox
25Suggests: texlive
26Suggests: texlive-fonts-type1-bluesky
b9c623a4 27
28BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30%description
31Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
32able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
33them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
34more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
35tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
36can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
37tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
38specific tasks that most other tools can't handle, like sending
39invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
40(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
41channel, ...), etc.
42
43%description -l pl.UTF-8
b7f2ae20 44Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami o
45olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety sporej
46ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je, dopasowywać żądania
47i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością obsługuje typowe zadania
48takie jak skanowanie, śledzenie trasy, sondowanie, testy jednostkowe,
49ataki czy też wykrywanie (usług w) sieci (może zastapić hping, 85%
50nmapa, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi
51sobie rownież z innymi specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia
52nie są w stanie podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek,
53wstrzykiwanie własnych ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie
54VLANów+zatruwanie ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym
55WEP, ...) itp.
b9c623a4 56
57%prep
58%setup -q -n %{name}-%{_hg_rev}
59
60%build
61%{__python} setup.py build
62cd doc/scapy
b7f2ae20 63%{__make} html
b9c623a4 64
65%install
66rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68%{__python} setup.py install \
69 --root=$RPM_BUILD_ROOT \
70 --optimize=2
71
72rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py
73rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py
74rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py
75rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py
76rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py
77rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py
78
79%clean
80rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82%files
83%defattr(644,root,root,755)
84%doc doc/scapy/_build/html/*
85#%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
86#%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
87#%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
88%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
89%{py_sitescriptdir}/*.egg-info
90%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
91%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
92%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
93%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
94%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
95%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
96%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
97%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
98%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
99%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
100%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
101%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
b7f2ae20 102%{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.072825 seconds and 4 git commands to generate.