]> git.pld-linux.org Git - packages/scapy.git/blame - scapy.spec
- missing Source0-md5
[packages/scapy.git] / scapy.spec
CommitLineData
b9c623a4 1# TODO:
2# - package and add Suggests:
3# * Vpython (http://www.vpython.org/)
4
5%define _hg_rev 834b9f8a3c23
6Summary: Interactive packet manipulation program.
7Summary(pl.UTF-8): Interaktywny program do manipulacji pakietami.
8Name: scapy
9Version: 2.0.1
511473a5 10Release: 2
b9c623a4 11License: GPL
12Group: Applications/Networking
13Source0: http://hg.secdev.org/scapy/archive/%{_hg_rev}.tar.bz2
511473a5 14# Source0-md5: 7356de9660216844ad6ae60ef8febf23
b9c623a4 15URL: http://www.secdev.org/projects/scapy/
16BuildRequires: rpm-pythonprov
17BuildRequires: sphinx-pdg
18Requires: python-libdnet
19Requires: python-pylibpcap
20Suggests: python-pyx
21Suggests: texlive
22Suggests: texlive-fonts-type1-bluesky
23Suggests: graphviz-python
24Suggests: python-crypto
25Suggests: sox
26Suggests: python-gnuplot
27
28BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30%description
31Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
32able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
33them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
34more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
35tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
36can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
37tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
38specific tasks that most other tools can't handle, like sending
39invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
40(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
41channel, ...), etc.
42
43%description -l pl.UTF-8
44Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami
45o olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety
46sporej ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je,
47dopasowywać żądania i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością
48obsługuje typowe zadania takie jak skanowanie, śledzenie trasy,
49sondowanie, testy jednostkowe, ataki czy też wykrywanie (usług w)
50sieci (może zastapić hping, 85% nmapa, arpspoof, arp-sk, arping,
51tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi sobie rownież z innymi
52specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia nie są w stanie
53podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek, wstrzykiwanie własnych
54ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie VLANów+zatruwanie
55ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym WEP, ...) itp.
56
57%prep
58%setup -q -n %{name}-%{_hg_rev}
59
60%build
61%{__python} setup.py build
62cd doc/scapy
63make html
64
65%install
66rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68%{__python} setup.py install \
69 --root=$RPM_BUILD_ROOT \
70 --optimize=2
71
72rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py
73rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py
74rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py
75rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py
76rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py
77rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py
78
79%clean
80rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82%files
83%defattr(644,root,root,755)
84%doc doc/scapy/_build/html/*
85#%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
86#%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
87#%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
88%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
89%{py_sitescriptdir}/*.egg-info
90%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
91%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
92%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
93%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
94%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
95%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
96%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
97%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
98%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
99%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
100%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
101%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
102%{_mandir}/man1/%{name}.1.gz
This page took 0.451194 seconds and 4 git commands to generate.