]> git.pld-linux.org Git - packages/poppler-data.git/commitdiff
- new
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 2 Jun 2007 19:35:31 +0000 (19:35 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    poppler-data.spec -> 1.1

poppler-data.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/poppler-data.spec b/poppler-data.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d849361
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,46 @@
+Summary:       Encoding files for poppler
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki kodowań dla popplera
+Name:          poppler-data
+Version:       0.1
+Release:       1
+License:       distributable
+Group:         Libraries
+Source0:       http://poppler.freedesktop.org/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 5c700eb06dda9dafec09cd85225e34d4
+URL:           http://poppler.freedesktop.org/
+Requires:      poppler >= 0.5.4
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+This package consists of encoding files for use with poppler. The
+encoding files are optional and poppler will automatically read them
+if they are present. When installed, the encoding files enables
+poppler to correctly render CJK and Cyrillic properly. While poppler
+is licensed under the GPL, these encoding files are copyright Adobe
+and licensed much more strictly, and thus distributed separately.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera pliki kodowań dla popplera. Są one opcjonalne i
+poppler odczyta je automatycznie jeśli będą obecne. Jeśli są
+zainstalowane pozwalają popplerowi poprawnie renderować dokumenty w
+CJK i cyrylicy. O ile poppler jest na licencji GPL, to te pliki
+kodowań są własnością Adobe i są na bardziej restrykcyjnej licencji,
+przez co są rozprowadzane oddzielnie.
+
+%prep
+%setup -q
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
+       prefix=%{_prefix}
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc COPYING README
+%attr(755,root,root) %{_datadir}/poppler
This page took 0.11677 seconds and 4 git commands to generate.