]> git.pld-linux.org Git - packages/poppler-data.git/blob - poppler-data.spec
- up to 0.4.4
[packages/poppler-data.git] / poppler-data.spec
1 Summary:        Encoding files for poppler
2 Summary(pl.UTF-8):      Pliki kodowań dla popplera
3 Name:           poppler-data
4 Version:        0.4.4
5 Release:        1
6 License:        distributable
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://poppler.freedesktop.org/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  f3a1afa9218386b50ffd262c00b35b31
10 URL:            http://poppler.freedesktop.org/
11 Requires:       poppler >= 0.5.4
12 BuildArch:      noarch
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %description
16 This package consists of encoding files for use with poppler. The
17 encoding files are optional and poppler will automatically read them
18 if they are present. When installed, the encoding files enables
19 poppler to correctly render CJK and Cyrillic properly. While poppler
20 is licensed under the GPL, these encoding files are copyright Adobe
21 and licensed much more strictly, and thus distributed separately.
22
23 %description -l pl.UTF-8
24 Ten pakiet zawiera pliki kodowań dla popplera. Są one opcjonalne i
25 poppler odczyta je automatycznie jeśli będą obecne. Jeśli są
26 zainstalowane pozwalają popplerowi poprawnie renderować dokumenty w
27 CJK i cyrylicy. O ile poppler jest na licencji GPL, to te pliki
28 kodowań są własnością Adobe i są na bardziej restrykcyjnej licencji,
29 przez co są rozprowadzane oddzielnie.
30
31 %prep
32 %setup -q
33
34 %install
35 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
36
37 %{__make} install \
38         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
39         prefix=%{_prefix}
40
41 %clean
42 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
43
44 %files
45 %defattr(644,root,root,755)
46 %doc COPYING COPYING.adobe README
47 %attr(755,root,root) %{_datadir}/poppler
This page took 0.063816 seconds and 3 git commands to generate.