]> git.pld-linux.org Git - packages/poppler-data.git/blob - poppler-data.spec
- updated to 0.4.10
[packages/poppler-data.git] / poppler-data.spec
1 Summary:        Encoding files for poppler
2 Summary(pl.UTF-8):      Pliki kodowań dla popplera
3 Name:           poppler-data
4 Version:        0.4.10
5 Release:        1
6 License:        distributable
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://poppler.freedesktop.org/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  a7f15fb2f26c60a7a92093cfdf2378d5
10 URL:            https://poppler.freedesktop.org/
11 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.446
12 Requires:       poppler >= 0.5.4
13 BuildArch:      noarch
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 This package consists of encoding files for use with poppler. The
18 encoding files are optional and poppler will automatically read them
19 if they are present. When installed, the encoding files enables
20 poppler to correctly render CJK and Cyrillic properly. While poppler
21 is licensed under the GPL, these encoding files are copyright Adobe
22 and licensed much more strictly, and thus distributed separately.
23
24 %description -l pl.UTF-8
25 Ten pakiet zawiera pliki kodowań dla popplera. Są one opcjonalne i
26 poppler odczyta je automatycznie jeśli będą obecne. Jeśli są
27 zainstalowane pozwalają popplerowi poprawnie renderować dokumenty w
28 CJK i cyrylicy. O ile poppler jest na licencji GPL, to te pliki
29 kodowań są własnością Adobe i są na bardziej restrykcyjnej licencji,
30 przez co są rozprowadzane oddzielnie.
31
32 %prep
33 %setup -q
34
35 %install
36 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
37
38 %{__make} install \
39         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
40         prefix=%{_prefix}
41
42 %clean
43 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
44
45 %files
46 %defattr(644,root,root,755)
47 %doc COPYING COPYING.adobe README
48 %attr(755,root,root) %{_datadir}/poppler
49 %{_npkgconfigdir}/poppler-data.pc
This page took 0.042615 seconds and 3 git commands to generate.