]> git.pld-linux.org Git - packages/poppler-data.git/blob - poppler-data.spec
3c00fd4f9f308d06c445b85d9febe1effdd42043
[packages/poppler-data.git] / poppler-data.spec
1 Summary:        Encoding files for poppler
2 Summary(pl.UTF-8):      Pliki kodowań dla popplera
3 Name:           poppler-data
4 Version:        0.2.0
5 Release:        1
6 License:        distributable
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://poppler.freedesktop.org/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  b7f98e84a4d2a2c794271d746ec7ee0b
10 URL:            http://poppler.freedesktop.org/
11 Requires:       poppler >= 0.5.4
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14 %description
15 This package consists of encoding files for use with poppler. The
16 encoding files are optional and poppler will automatically read them
17 if they are present. When installed, the encoding files enables
18 poppler to correctly render CJK and Cyrillic properly. While poppler
19 is licensed under the GPL, these encoding files are copyright Adobe
20 and licensed much more strictly, and thus distributed separately.
21
22 %description -l pl.UTF-8
23 Ten pakiet zawiera pliki kodowań dla popplera. Są one opcjonalne i
24 poppler odczyta je automatycznie jeśli będą obecne. Jeśli są
25 zainstalowane pozwalają popplerowi poprawnie renderować dokumenty w
26 CJK i cyrylicy. O ile poppler jest na licencji GPL, to te pliki
27 kodowań są własnością Adobe i są na bardziej restrykcyjnej licencji,
28 przez co są rozprowadzane oddzielnie.
29
30 %prep
31 %setup -q
32
33 %install
34 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
35
36 %{__make} install \
37         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
38         prefix=%{_prefix}
39
40 %clean
41 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
42
43 %files
44 %defattr(644,root,root,755)
45 %doc COPYING README
46 %attr(755,root,root) %{_datadir}/poppler
This page took 0.071818 seconds and 2 git commands to generate.