]> git.pld-linux.org Git - packages/poppler-data.git/blame - poppler-data.spec
- updated to 0.2.0
[packages/poppler-data.git] / poppler-data.spec
CommitLineData
90cbd078
JB
1Summary: Encoding files for poppler
2Summary(pl.UTF-8): Pliki kodowań dla popplera
3Name: poppler-data
c6901050 4Version: 0.2.0
90cbd078
JB
5Release: 1
6License: distributable
7Group: Libraries
8Source0: http://poppler.freedesktop.org/%{name}-%{version}.tar.gz
c6901050 9# Source0-md5: b7f98e84a4d2a2c794271d746ec7ee0b
90cbd078
JB
10URL: http://poppler.freedesktop.org/
11Requires: poppler >= 0.5.4
12BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14%description
15This package consists of encoding files for use with poppler. The
16encoding files are optional and poppler will automatically read them
17if they are present. When installed, the encoding files enables
18poppler to correctly render CJK and Cyrillic properly. While poppler
19is licensed under the GPL, these encoding files are copyright Adobe
20and licensed much more strictly, and thus distributed separately.
21
22%description -l pl.UTF-8
23Ten pakiet zawiera pliki kodowań dla popplera. Są one opcjonalne i
24poppler odczyta je automatycznie jeśli będą obecne. Jeśli są
25zainstalowane pozwalają popplerowi poprawnie renderować dokumenty w
26CJK i cyrylicy. O ile poppler jest na licencji GPL, to te pliki
27kodowań są własnością Adobe i są na bardziej restrykcyjnej licencji,
28przez co są rozprowadzane oddzielnie.
29
30%prep
31%setup -q
32
33%install
34rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
35
36%{__make} install \
37 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
38 prefix=%{_prefix}
39
40%clean
41rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
42
43%files
44%defattr(644,root,root,755)
45%doc COPYING README
46%attr(755,root,root) %{_datadir}/poppler
This page took 0.081761 seconds and 4 git commands to generate.