]> git.pld-linux.org Git - packages/poppler-data.git/blame - poppler-data.spec
- added COPYING.adobe to docs
[packages/poppler-data.git] / poppler-data.spec
CommitLineData
90cbd078
JB
1Summary: Encoding files for poppler
2Summary(pl.UTF-8): Pliki kodowań dla popplera
3Name: poppler-data
b25157cc 4Version: 0.4.3
90cbd078
JB
5Release: 1
6License: distributable
7Group: Libraries
8Source0: http://poppler.freedesktop.org/%{name}-%{version}.tar.gz
b25157cc 9# Source0-md5: 2d648047e5d0b315df1571b460ee6a96
90cbd078
JB
10URL: http://poppler.freedesktop.org/
11Requires: poppler >= 0.5.4
4cd95eb1 12BuildArch: noarch
90cbd078
JB
13BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15%description
16This package consists of encoding files for use with poppler. The
17encoding files are optional and poppler will automatically read them
18if they are present. When installed, the encoding files enables
19poppler to correctly render CJK and Cyrillic properly. While poppler
20is licensed under the GPL, these encoding files are copyright Adobe
21and licensed much more strictly, and thus distributed separately.
22
23%description -l pl.UTF-8
24Ten pakiet zawiera pliki kodowań dla popplera. Są one opcjonalne i
25poppler odczyta je automatycznie jeśli będą obecne. Jeśli są
26zainstalowane pozwalają popplerowi poprawnie renderować dokumenty w
27CJK i cyrylicy. O ile poppler jest na licencji GPL, to te pliki
28kodowań są własnością Adobe i są na bardziej restrykcyjnej licencji,
29przez co są rozprowadzane oddzielnie.
30
31%prep
32%setup -q
33
34%install
35rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
36
37%{__make} install \
38 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
39 prefix=%{_prefix}
40
41%clean
42rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
43
44%files
45%defattr(644,root,root,755)
b6efaa25 46%doc COPYING COPYING.adobe README
90cbd078 47%attr(755,root,root) %{_datadir}/poppler
This page took 0.065845 seconds and 4 git commands to generate.