- up to 2.2
[packages/picocom.git] / picocom.spec
1 # TODO:
2 # - use included apps for transfer and recving files
3 Summary:        TTY mode communications package ala Telix
4 Summary(de.UTF-8):      TTY-Modus-Kommunikationspaket (ähnlich Telix)
5 Summary(es.UTF-8):      Paquete de comunicaciones modo texto a la Telix
6 Summary(fi.UTF-8):      Tietoliikenneohjelma, kuten Telix
7 Summary(fr.UTF-8):      Package de communication en mode terminal à la Telix
8 Summary(pl.UTF-8):      Program komunikacyjny (podobny do Teliksa)
9 Summary(pt_BR.UTF-8):   Pacote de comunicações modo texto a la Telix
10 Summary(ru.UTF-8):      Коммуникационный пакет типа Telix для текстового режима
11 Summary(tr.UTF-8):      Telix benzeri, TTY kipi iletişim paketi
12 Summary(uk.UTF-8):      Комунікаційний пакет типу Telix для текстового режиму
13 Summary(zh_CN.UTF-8):   一个文本界面的调试解调器控制器和终端模拟器。
14 Name:           picocom
15 Version:        2.2
16 Release:        1
17 License:        GPL v2+
18 Group:          Applications/Communications
19 Source0:        https://github.com/npat-efault/picocom/archive/%{version}.tar.gz
20 # Source0-md5:  65da5cd32f8cfa456bbe79bbcc908daf
21 Source1:        %{name}-ttyS0.desktop
22 Source2:        %{name}-ttyS1.desktop
23 Source3:        %{name}.png
24 URL:            https://github.com/npat-efault/picocom
25 BuildRequires:  groff
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %description
29 As its name suggests, picocom is a minimal dumb-terminal emulation
30 program. It is, in principle, very much like minicom, only it's pico
31 instead of mini! It was designed to serve as a simple, manual, modem
32 configuration, testing, and debugging tool. It has also served (quite
33 well) as a low-tech "terminal-window" to allow operator intervention
34 in PPP connection scripts (something like the MS Windows "open
35 terminal window before / after dialing" feature). It could also prove
36 useful in many other similar tasks. It is ideal for embedded systems
37 since its memory footprint is minimal (less than 20K, when stripped).
38 Apart from being a handy little tool, picocom source distribution
39 includes a simple, easy to use, and thoroughly documented
40 terminal-management library, which could serve other projects as well.
41 This library hides the termios(3) calls, and provides a less complex
42 and safer (though certainly less feature-rich) interface.
43
44 %description -l pl.UTF-8
45 Jak sama nazwa sugeruje picocom to minimalny program do emulacji
46 prymitywnego terminala "dumb". Jest bardzo podobny do minicoma, ale
47 jest "pico" zamiast "mini". Został zaprojektowany aby służyć za prosty
48 program do ręcznej konfiguracji i testów modemów oraz narzędzie do
49 rozwiązywania problemów. Służył też (dosyć dobrze) jako "okno
50 terminala" umożliwiajace administratorowi interweniowanie w skryptach
51 połączeń PPP (coś w rodzaju "otwórz okno terminala przed / po
52 dzwonieniu" z MS Windows). Może się okazać przydatny także przy innych
53 podobnych zadaniach. Jest idealny dla systemów wbudowanych, jako że ma
54 bardzo mały narzut pamięciowy (poniżej 20kB po zestripowaniu). Oprócz
55 bycia małym przydatnym narzędziem, picocom w swoich źródłach zawiera
56 prostą, łatwą w użyciu i obszernie udokumentowaną bibliotekę
57 zarządzania terminalem, mogącą służyć także innym projektom.
58 Biblioteka ta ukrywa wywołania termios(3) i udostępnia mniej złożony i
59 bezpieczniejszy (choć o nieco mniejszych możliwościach) interfejs.
60
61 %prep
62 %setup -q
63
64 %build
65 %{__make} \
66         CC="%{__cc}" \
67         CFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmcppflags} -Wall" \
68         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
69
70 %install
71 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
72 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1} \
73         $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
74
75 cp -p picocom pcxm pczm pcasc pcym $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
76 cp -p picocom.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
77
78 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
79 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
80 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
81
82 %clean
83 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
84
85 %files
86 %defattr(644,root,root,755)
87 %doc CONTRIBUTORS README.md TODO
88 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pcasc
89 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pcxm
90 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pcym
91 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pczm
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/picocom
93 %{_desktopdir}/picocom*.desktop
94 %{_pixmapsdir}/picocom.png
95 %{_mandir}/man1/picocom.1*
This page took 0.121283 seconds and 4 git commands to generate.