5b11847673fd1e06c554401fb5084e20e7ee2057
[packages/php-pear-XML_HTMLSax.git] / php-pear-XML_HTMLSax.spec
1 %define         _status         stable
2 %define         _pearname       XML_HTMLSax
3 %include        /usr/lib/rpm/macros.php
4 Summary:        %{_pearname} - a SAX based parser for HTML and other badly formed XML documents
5 Summary(pl.UTF-8):      %{_pearname} - analizator SAX dla HTML-a i innych źle sformułowanych dokumentów XML
6 Name:           php-pear-%{_pearname}
7 Version:        3.0.0
8 Release:        8
9 License:        PHP
10 Group:          Development/Languages/PHP
11 Source0:        http://pear.php.net/get/%{_pearname}-%{version}.tgz
12 # Source0-md5:  73b75ef6d68c74115b6da8d151293633
13 URL:            http://pear.php.net/package/XML_HTMLSax/
14 BuildRequires:  php-pear-PEAR
15 BuildRequires:  rpm-php-pearprov >= 4.4.2-11
16 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.300
17 Requires:       php(core) >= 4.0.5
18 Requires:       php-pear
19 Obsoletes:      php-pear-XML_HTMLSax-tests
20 BuildArch:      noarch
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %description
24 XML_HTMLSax is a SAX based XML parser for badly formed XML documents,
25 such as HTML. The original code base was developed by Alexander Zhukov
26 and published at http://sourceforge.net/projects/phpshelve/, who in
27 turn was inspired by the Python HTMLSax package. Alexander kindly gave
28 permission to modify the code and license for inclusion in PEAR.
29 PEAR::XML_HTMLSax takes the last release from Sourceforge
30 (HTMLSax2002082201) and changes the API to make using HTMLSax very
31 similar to using the native PHP Expat extension, opening it up for use
32 with projects like SAX filters:
33 http://phpxmlclasses.sourceforge.net/show_doc.php?class=class_sax_filters.html.
34 This version also fixes some bugs and adds further features such as
35 the ability to handle processing instructions and JSP/ASP markup.
36
37 In PEAR status of this package is: %{_status}.
38
39 %description -l pl.UTF-8
40 XML_HTMLSax to oparty na SAX analizator XML-a dla źle sformułowanych
41 dokumentów XML, takich jak HTML. Oryginalny kod został stworzony przez
42 Alexandra Zhukova i opublikowany pod
43 http://sourceforge.net/projects/phpshelve/, który z kolei był
44 inspirowany pakietem HTMLSax dla Pythona. Alexander pozwolił na
45 modyfikowanie kodu i licencjonowanie do włączenia do PEAR.
46 PEAR::XML_HTMLSax wywodzi się z ostatniej wersji z Sourceforge
47 (HTMLSax2002082201) i ma zmienione API, aby można było używać HTMLSax
48 bardzo podobnie do natywnego rozszerzenia PHP Expat, pozwalając na
49 używanie w projektach typu filtry SAX:
50 http://phpxmlclasses.sourceforge.net/show_doc.php?class=class_sax_filters.html.
51 Ta wersja dodatkowo poprawia kilka błędów i dodaje nowe możliwości,
52 takie jak obsługa przetwarzania instrukcji i znaczników JSP/ASP.
53
54 Ta klasa ma w PEAR status: %{_status}.
55
56 %prep
57 %pear_package_setup
58
59 %install
60 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{php_pear_dir}
62 %pear_package_install
63
64 %clean
65 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67 %files
68 %defattr(644,root,root,755)
69 %doc install.log
70 %doc docs/%{_pearname}/*
71 %dir %{php_pear_dir}/XML/HTMLSax
72 %{php_pear_dir}/.registry/*.reg
73 %{php_pear_dir}/XML/*.php
74 %{php_pear_dir}/XML/HTMLSax/*.php
This page took 0.284038 seconds and 3 git commands to generate.