rebuild with perl 5.32
[packages/perl-Unix-Syslog.git] / perl-Unix-Syslog.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests   # do not perform "make test"
4 #
5 %define         pdir    Unix
6 %define         pnam    Syslog
7 Summary:        Unix::Syslog - Perl interface to the UNIX system logger
8 Summary(pl.UTF-8):      Unix::Syslog - interfejs Perla do uniksowego systemowego programu logującego
9 Name:           perl-Unix-Syslog
10 Version:        1.1
11 Release:        16
12 License:        Artistic
13 Group:          Development/Languages/Perl
14 #Source0:       http://www.cpan.org/modules/by-module/%{pdir}/%{pdir}-%{pnam}-%{version}.tar.gz
15 Source0:        http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/M/MH/MHARNISCH/Unix-Syslog-%{version}.tar.gz
16 # Source0-md5:  73d78e309fe9508ffc9a54d84d79aac9
17 URL:            http://search.cpan.org/dist/Unix-Syslog/
18 BuildRequires:  perl-devel >= 1:5.8.0
19 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
20 Requires:       perl-dirs >= 1.0-7
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %description
24 The Unix::Syslog Perl module provides access to the system logger
25 available on most UNIX systems via Perl's XSUBs (Perl's C interface).
26
27 %description -l pl.UTF-8
28 Moduł Perla Unix::Syslog umożliwia za pośrednictwem XSUB Perla
29 (perlowy interfejs do C) dostęp do występującego w większości systemów
30 uniksowych rejestratora systemowego.
31
32 %prep
33 %setup -q -n %{pdir}-%{pnam}-%{version}
34
35 %build
36 %{__perl} Makefile.PL \
37         INSTALLDIRS=vendor
38 %{__make} \
39         CC="%{__cc}" \
40         OPTIMIZE="%{rpmcflags}"
41
42 %{?with_tests:%{__make} test}
43
44 %install
45 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
46
47 %{__make} install \
48         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
49
50 %clean
51 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53 %files
54 %defattr(644,root,root,755)
55 %doc README Changes
56 %{perl_vendorarch}/Unix/*
57 %dir %{perl_vendorarch}/auto/Unix/Syslog
58 %attr(755,root,root) %{perl_vendorarch}/auto/Unix/Syslog/Syslog.so
59 %{_mandir}/man3/*
This page took 0.140876 seconds and 4 git commands to generate.