]> git.pld-linux.org Git - packages/perl-POE.git/blob - perl-POE.spec
- drop obsolete and outdated manual inclusion of rpm macros
[packages/perl-POE.git] / perl-POE.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests   # do not perform "make test"
4 #
5 %define         pdir    POE
6 Summary:        POE - multitasking and networking framework for Perl
7 Summary(pl.UTF-8):      POE - wielozadaniowe i sieciowe środowisko dla Perla
8 Name:           perl-POE
9 Version:        1.367
10 Release:        1
11 Epoch:          2
12 # same as perl
13 License:        GPL v1+ or Artistic
14 Group:          Development/Languages/Perl
15 Source0:        http://www.cpan.org/modules/by-module/POE/%{pdir}-%{version}.tar.gz
16 # Source0-md5:  9b2e4375152b139e4ab5f7dfb2cc5b15
17 URL:            http://poe.perl.org/
18 BuildRequires:  perl-devel >= 1:5.8.0
19 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
20 BuildRequires:  perl-Test-Simple >= 0.54
21 %if %{with tests}
22 BuildRequires:  perl(Filter::Util::Call) >= 1.04
23 BuildRequires:  perl-IO-Compress
24 BuildRequires:  perl-Curses
25 BuildRequires:  perl-Event
26 BuildRequires:  perl-IO-Tty >= 1.08
27 BuildRequires:  perl-Socket6 >= 0.14
28 BuildRequires:  perl-Storable >= 2.12
29 BuildRequires:  perl-Term-ReadKey >= 2.21
30 BuildRequires:  perl-Time-HiRes >= 1.59
31 BuildRequires:  perl-URI >= 1.30
32 BuildRequires:  perl-libwww
33 %endif
34 Conflicts:      perl-POE-Filter-XML < 0.29
35 Obsoletes:      perl-POE-Exceptions
36 BuildArch:      noarch
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %define _noautoreq      perl(Curses) perl(HTTP::Date) perl(HTTP::Request) perl(HTTP::Response) perl(HTTP::Status) perl(URI) perl(Term::Cap) perl(Term::ReadKey) perl(Tk)
40
41 %description
42 POE is an acronym of "Perl Object Environment".  It's a networking
43 and multitasking (some say cooperative threading) framework for Perl.
44 It has been in active development since 1996, with its first open
45 release in 1998.  O'Reilly's Perl Conference (now OSCON) named POE
46 "Best New Module" in 1999.
47
48 POE has been used in mission-critical systems such as internetworked
49 financial markets, file systems, commerce and application servers.
50 It has been used in projects ranging from a few lines of code to tens
51 of thousands.
52
53 POE is compatible with perl versions as old as 5.005_03.
54
55 POE includes an evolving component framework.  Components are high-level,
56 modular, reusable pieces of programs.  Several components have been
57 published on the CPAN, and more are listed on POE's web site.
58
59 POE includes components and libraries for making quick work of network
60 clients, servers, and peers.  A simple stand-alone web application takes
61 about 30 lines of code, most of which is your own custom logic.
62
63 %description -l pl.UTF-8
64 POE to skrót od "Perl Object Environment" (co oznacza "środowisko
65 obiektowe Perla"). Jest to szkielet obsługi sieci i wielozadaniowości
66 (nazywanej przez niektórych "kooperatywnym wątkowaniem") dla Perla.
67 Jest aktywnie rozwijane od 1996 roku, a pierwsze publiczne wydanie
68 było w 1998 roku. Na O'Reilly's Perl Conference (teraz OSCON) w 1999
69 roku POE zostało nazwane "Najlepszym nowym modułem".
70
71 POE jest używane w systemach mission-critical, takich jak
72 międzysieciowe rynki finansowe, systemy plików, serwery aplikacji i
73 handlowe. Jest używane w projektach o rozmiarach od kilku linii do
74 dziesiątek tysięcy.
75
76 POE jest kompatybilne z Perlem od wersji 5.005_03.
77
78 POE zawiera rozwijający się szkielet komponentów. Komponenty to
79 wysokopoziomowe, modularne, dające się wielokrotnie wykorzystywać
80 kawałki programów. Część komponentów została opublikowana w CPAN,
81 więcej można znaleźć na stronie WWW POE.
82
83 POE zawiera komponenty i biblioteki do szybkiego tworzenia klientów,
84 serwerów i partnerów sieciowych. Prosta, samodzielna aplikacja WWW
85 zajmuje około 30 linii kodu, z których większość to właściwa logika.
86
87 %prep
88 %setup -q -n %{pdir}-%{version}
89 rm -f lib/POE/Filter/HTTPD.pm{~.orig}
90
91 %build
92 %{__perl} Makefile.PL \
93         INSTALLDIRS=vendor \
94         --default
95 %{__make}
96
97 %{?with_tests:%{__make} test}
98
99 %install
100 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
101 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/POE/{Component/CD,Session}
102
103 %{__make} install \
104         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
105 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}
106 cp -r examples $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
107
108 %clean
109 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
110
111 %files
112 %defattr(644,root,root,755)
113 %doc CHANGES HISTORY README TODO
114 %{perl_vendorlib}/*.pm
115 %{perl_vendorlib}/POE
116 %dir %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
117 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}/README*
118 %attr(755,root,root) %{_examplesdir}/%{name}-%{version}/*.perl
119 %{_mandir}/man3/*
This page took 0.066149 seconds and 4 git commands to generate.