- drop obsolete and outdated manual inclusion of rpm macros
[packages/perl-Log-Dispatch.git] / perl-Log-Dispatch.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests   # do not perform "./Build test"
4 #
5 %define         pdir    Log
6 %define         pnam    Dispatch
7 Summary:        Log::Dispatch Perl module - dispatches messages to multiple Log::Dispatch::* objects
8 Summary(pl.UTF-8):      Moduł Perla Log::Dispatch - wysyłanie komunikatów do wielu obiektów Log::Dispatch::*
9 Name:           perl-Log-Dispatch
10 Version:        2.69
11 Release:        1
12 License:        Artistic v2.0
13 Group:          Development/Languages/Perl
14 Source0:        http://www.cpan.org/modules/by-module/Log/%{pdir}-%{pnam}-%{version}.tar.gz
15 # Source0-md5:  f68e3c040a326d0a7486565b9bc546ba
16 URL:            http://search.cpan.org/dist/Log-Dispatch/
17 BuildRequires:  perl-Dist-CheckConflicts >= 0.02
18 BuildRequires:  perl-Params-Validate >= 1.03
19 BuildRequires:  perl-devel >= 1:5.8.0
20 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
21 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.663
22 %if %{with tests}
23 BuildRequires:  perl-Devel-GlobalDestruction
24 BuildRequires:  perl-Sys-Syslog >= 0.28
25 BuildRequires:  perl-Test-Fatal
26 BuildRequires:  perl-Test-Requires
27 BuildRequires:  perl-Test-Simple >= 0.96
28 BuildRequires:  perl-Specio >= 0.32
29 %endif
30 BuildArch:      noarch
31 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
33 # optional
34 %define         _noautoreq_perl MIME::Lite Mail::Send Mail::Sender Mail::Sendmail
35
36 %description
37 Log::Dispatch is a suite of OO modules for logging messages to
38 multiple outputs, each of which can have a minimum and maximum log
39 level. It is designed to be easily subclassed, both for creating a new
40 dispatcher object and particularly for creating new outputs.
41
42 %description -l pl.UTF-8
43 Log::Dispatch to zestaw obiektowo zorientowanych modułów do logowania
44 komunikatów na wiele wyjść, z których każde może mieć podany minimalny
45 i maksymalny poziom logowania. Pakiet ten został zaprojektowany tak,
46 by łatwo można było stworzyć klasy potomne, w celu tworzenia nowych
47 obiektów dyspozytorów, jak i (w szczególności) nowych wyjść.
48
49 %prep
50 %setup -q -n %{pdir}-%{pnam}-%{version}
51
52 %build
53 %{__perl} Makefile.PL \
54         INSTALLDIRS=vendor
55
56 %{__make}
57
58 %{?with_tests:%{__make} test}
59
60 %install
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %{__make} install \
64         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
65
66 %clean
67 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
68
69 %files
70 %defattr(644,root,root,755)
71 %doc Changes README.md
72 %{perl_vendorlib}/Log/Dispatch.pm
73 %{perl_vendorlib}/Log/Dispatch
74 %{_mandir}/man3/Log::Dispatch*.3pm*
This page took 0.42062 seconds and 4 git commands to generate.