]> git.pld-linux.org Git - packages/oyranos.git/blob - oyranos.spec
- use system OpenICC library; x11 module uses xcalib
[packages/oyranos.git] / oyranos.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  static_libs     # static libraries
4 %bcond_without  fltk            # FLTK GUI tools (oyranos-config-fltk)
5 %bcond_without  qt              # Qt GUI tools (qscmevents)
6
7 Summary:        Colour Management System on operating system level
8 Summary(pl.UTF-8):      System zarządzania kolorami na poziomie systemu operacyjnego
9 Name:           oyranos
10 Version:        0.9.6
11 Release:        1
12 License:        BSD
13 Group:          Applications/Graphics
14 #Source0Download: https://github.com/oyranos-cms/oyranos/releases
15 Source0:        https://github.com/oyranos-cms/oyranos/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
16 # Source0-md5:  2a8c9783f762906ba7ff9ef43612041f
17 Patch0:         no-mesa10.patch
18 Patch1:         %{name}-libraw.patch
19 Patch2:         %{name}-exiv2.patch
20 Patch3:         %{name}-elektra.patch
21 Patch4:         %{name}-qt.patch
22 # not working currently (Aug 2023)
23 #URL:           http://www.oyranos.org/
24 URL:            https://github.com/oyranos-cms/oyranos
25 BuildRequires:  OpenICC-devel
26 BuildRequires:  cairo-devel
27 BuildRequires:  cmake >= 2.6.4
28 BuildRequires:  cups-devel
29 BuildRequires:  doxygen >= 1.5.8
30 BuildRequires:  elektra-devel >= 0.7
31 BuildRequires:  exiv2-devel
32 %if %{with fltk}
33 BuildRequires:  fltk-devel
34 BuildRequires:  fltk-fluid
35 BuildRequires:  fltk-gl-devel
36 %endif
37 BuildRequires:  gcc >= 6:4.2
38 BuildRequires:  gettext-tools
39 # not required for releases (generated code included)
40 #BuildRequires: grantlee >= 0.2.0
41 BuildRequires:  lcms-devel
42 BuildRequires:  lcms2-devel
43 BuildRequires:  libXcm-devel >= 0.5.4
44 BuildRequires:  libgomp-devel
45 BuildRequires:  libltdl-devel
46 BuildRequires:  libpng-devel
47 BuildRequires:  libraw-devel >= 0.21
48 BuildRequires:  libtiff-devel
49 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2
50 BuildRequires:  pkgconfig
51 BuildRequires:  rpm-build >= 4.6
52 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.605
53 BuildRequires:  sane-backends-devel
54 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
55 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
56 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
57 BuildRequires:  xorg-lib-libXmu-devel
58 BuildRequires:  xorg-lib-libXrandr-devel
59 BuildRequires:  xorg-lib-libXxf86vm-devel
60 BuildRequires:  yajl-devel
61 %if %{with qt}
62 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= 5
63 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5
64 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= 5
65 BuildRequires:  Qt5X11Extras-devel >= 5
66 BuildRequires:  Qt5Xml-devel >= 5
67 BuildRequires:  Qt5Svg-devel >= 5
68 BuildRequires:  qt5-build >= 5
69 %endif
70 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
71 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
72
73 %description
74 Oyranos is a Colour Management System (CMS) on operating system level.
75 It allows to match predictably input device colours to output device
76 colours across supporting applications. One goal is to make colour
77 management useful for all users in a automated fashion and regardless
78 of any technical knowledge.
79
80 %description -l pl.UTF-8
81 Oyranos to system zarządzania kolorami (CMS - Colour Management
82 System) na poziomie systemu operacyjnego. Pozwala na przewidywalne
83 powiązanie kolorów urządzeń wejściowych z kolorami urządzeń
84 wyjściowych poprzez wszystkie aplikacje obsługujące ten system. Celem
85 jest uprzystępnienie zarządzania kolorami dla wszystkich użytkowników
86 w sposób zautomatyzowany, niezależny od wiedzy technicznej.
87
88 %package module-cups
89 Summary:        CUPS device support for Oyranos Colour Management System
90 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa urządzeń CUPS dla systemu zarządzania kolorami Oyranos
91 Group:          Applications/Graphics
92 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
93
94 %description module-cups
95 CUPS device support for Oyranos Colour Management System.
96
97 %description module-cups -l pl.UTF-8
98 Obsługa urządzeń CUPS dla systemu zarządzania kolorami Oyranos.
99
100 %package module-sane
101 Summary:        SANE device support for Oyranos Colour Management System
102 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa urządzeń SANE dla systemu zarządzania kolorami Oyranos
103 Group:          Applications/Graphics
104 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
105
106 %description module-sane
107 SANE device support for Oyranos Colour Management System.
108
109 %description module-sane -l pl.UTF-8
110 Obsługa urządzeń SANE dla systemu zarządzania kolorami Oyranos.
111
112 %package module-x11
113 Summary:        X11 and monitor support for Oyranos Colour Management System
114 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa X11 i monitorów dla systemu zarządzania kolorami Oyranos
115 Group:          X11/Applications/Graphics
116 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
117 Requires:       xcalib
118
119 %description module-x11
120 X11 and monitor support for Oyranos Colour Management System.
121
122 %description module-x11 -l pl.UTF-8
123 Obsługa X11 i monitorów dla systemu zarządzania kolorami Oyranos.
124
125 %package profile-graph
126 Summary:        Profile 2D graph tool
127 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie do rysowania dwuwymiarowych wykresów profili
128 Group:          Applications/Graphics
129 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
130
131 %description profile-graph
132 The grapher renders a simple gamut hull of a ICC profile in 2D.
133
134 %description profile-graph -l pl.UTF-8
135 Program rysujący w dwóch wymiarach prosty obraz gamy kolorów z profilu
136 ICC.
137
138 %package ui-fltk
139 Summary:        FLTK-based GUI for Oyranos Colour Management System
140 Summary(pl.UTF-8):      Oparty na FLTK graficzny interfejs dla systemu zarządzania kolorami Oyranos
141 Group:          X11/Applications/Graphics
142 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
143
144 %description ui-fltk
145 FLTK-based configuration GUI for Oyranos Colour Management System.
146
147 %description ui-fltk -l pl.UTF-8
148 Oparty na FLTK graficzny interfejs konfiguracyjny do systemu
149 zarządzania kolorami Oyranos.
150
151 %package ui-qt
152 Summary:        Qt-based GUI for Oyranos Colour Management System
153 Summary(pl.UTF-8):      Oparty na Qt graficzny interfejs dla systemu zarządzania kolorami Oyranos
154 Group:          X11/Applications/Graphics
155 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
156
157 %description ui-qt
158 Qt-based applet showing state of Oyranos Colour Management System.
159
160 %description ui-qt -l pl.UTF-8
161 Oparty na Qt aplet pokazyjący stan systemu zarządzania kolorami
162 Oyranos.
163
164 %package libs
165 Summary:        Oyranos Colour Management System libraries
166 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki systemu zarządzania kolorami Oyranos
167 Group:          Libraries
168 Requires:       elektra-libs >= 0.7
169
170 %description libs
171 Oyranos Colour Management System libraries.
172
173 %description libs -l pl.UTF-8
174 Biblioteki systemu zarządzania kolorami Oyranos.
175
176 %package devel
177 Summary:        Header files for oyranos libraries
178 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek oyranos
179 Group:          Development/Libraries
180 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
181
182 %description devel
183 Header files for oyranos libraries.
184
185 %description devel -l pl.UTF-8
186 Pliki nagłówkowe bibliotek oyranos.
187
188 %package static
189 Summary:        Static oyranos libraries
190 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki oyranos
191 Group:          Development/Libraries
192 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
193
194 %description static
195 Static oyranos libraries.
196
197 %description static -l pl.UTF-8
198 Statyczne biblioteki oyranos.
199
200 %package apidocs
201 Summary:        Oyranos API documentation
202 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API bibliotek Oyranos
203 Group:          Documentation
204 BuildArch:      noarch
205
206 %description apidocs
207 Oyranos API documentation.
208
209 %description apidocs -l pl.UTF-8
210 Dokumentacja API bibliotek Oyranos.
211
212 %prep
213 %setup -q
214 %patch0 -p1
215 %patch1 -p1
216 %patch2 -p1
217 %patch3 -p1
218 %patch4 -p1
219
220 # no reason to package also qt4 variant; qt5 one is enough
221 %{__sed} -i -e '/ADD_SUBDIRECTORY( qt4 )/d' src/tools/qcmsevents/CMakeLists.txt
222
223 %build
224 install -d build
225 cd build
226 %cmake ..
227
228 %{__make}
229
230 %install
231 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
232
233 %{__make} -C build install \
234         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
235
236 # qt4 version not built
237 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/qcmsevents-qt4.1*
238 # packaged as %doc
239 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
240
241 %find_lang %{name}
242
243 %clean
244 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
245
246 %post   libs -p /sbin/ldconfig
247 %postun libs -p /sbin/ldconfig
248
249 %files -f %{name}.lang
250 %defattr(644,root,root,755)
251 %doc AUTHORS.md COPYING.md ChangeLog.md README.md
252 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-compat-gnome
253 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-icc
254 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-policy
255 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-profile
256 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-profile-install
257 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-profiles
258 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-xforms
259 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-xforms-modules
260 %dir %{_libdir}/color
261 %dir %{_libdir}/color/modules
262 # R: elektra-libs
263 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_elDB_cmm_module.so
264 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_lcm2_cmm_module.so
265 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_lcms_cmm_module.so
266 # R: libraw
267 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_lraw_cmm_module.so
268 # R: libjpeg
269 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oJPG_cmm_module.so
270 # R: libpng
271 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oPNG_cmm_module.so
272 # R: yajl
273 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oiDB_cmm_module.so
274 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oicc_cmm_module.so
275 # R: libraw
276 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oyRE_cmm_module.so
277 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oyra_cmm_module.so
278 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_trds_cmm_module.so
279 %dir %{_libdir}/oyranos-meta
280 %attr(755,root,root) %{_libdir}/oyranos-meta/liboyranos_oyIM_cmm_module.so
281 %dir %{_datadir}/color/rank-map
282 %{_datadir}/color/rank-map/config.icc_profile.raw-image.oyRE.json
283 %dir %{_datadir}/color/settings
284 %{_datadir}/color/settings/*.policy.xml
285 %{_desktopdir}/oyranos-profile-install.desktop
286 %{_pixmapsdir}/lcms_logo2.png
287 %{_pixmapsdir}/oyranos_logo.png
288 %{_mandir}/man1/oyranos-policy.1*
289 %{_mandir}/man1/oyranos-profile.1*
290 %{_mandir}/man1/oyranos-profile-install.1*
291 %{_mandir}/man1/oyranos-profiles.1*
292 %{_mandir}/man1/oyranos-xforms.1*
293 %{_mandir}/man1/oyranos-xforms-modules.1*
294
295 %files module-cups
296 %defattr(644,root,root,755)
297 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_CUPS_cmm_module.so
298 %{_datadir}/color/rank-map/config.icc_profile.printer.CUPS.json
299
300 %files module-sane
301 %defattr(644,root,root,755)
302 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_SANE_cmm_module.so
303 %{_datadir}/color/rank-map/config.icc_profile.scanner.SANE.json
304
305 %files module-x11
306 %defattr(644,root,root,755)
307 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-monitor
308 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-monitor-daemon
309 # R: libX11 libXfixes libXinerama libXrandr libXxf86vm libXcm
310 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oyX1_cmm_module.so
311 # R: libXfixes libXcm
312 %attr(755,root,root) %{_libdir}/color/modules/liboyranos_oydi_cmm_module.so
313 %{_datadir}/color/rank-map/config.icc_profile.monitor.oyX1.qarz.json
314 /etc/xdg/autostart/oyranos-monitor-setup.desktop
315 %{_mandir}/man1/oyranos-monitor.1*
316 %{_mandir}/man1/oyranos-monitor-daemon.1*
317
318 %files profile-graph
319 %defattr(644,root,root,755)
320 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-profile-graph
321 %{_mandir}/man1/oyranos-profile-graph.1*
322
323 %if %{with fltk}
324 %files ui-fltk
325 %defattr(644,root,root,755)
326 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-config-fltk
327 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-image-display
328 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-xforms-fltk
329 %{_desktopdir}/oyranos-image-display.desktop
330 %{_mandir}/man1/oyranos-config-fltk.1*
331 %{_mandir}/man1/oyranos-image-display.1*
332 %{_mandir}/man1/oyranos-xforms-fltk.1*
333 %endif
334
335 %if %{with qt}
336 %files ui-qt
337 %defattr(644,root,root,755)
338 %attr(755,root,root) %{_bindir}/qcmsevents
339 %{_desktopdir}/qcmsevents-applet.desktop
340 %{_pixmapsdir}/qcmsevents.svg
341 %{_mandir}/man1/qcmsevents.1*
342 %endif
343
344 %files libs
345 %defattr(644,root,root,755)
346 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranos.so.*.*.*
347 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libOyranos.so.0
348 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosConfig.so.*.*.*
349 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libOyranosConfig.so.0
350 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosCore.so.*.*.*
351 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libOyranosCore.so.0
352 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosModules.so.*.*.*
353 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libOyranosModules.so.0
354 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosObject.so.*.*.*
355 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libOyranosObject.so.0
356
357 %files devel
358 %defattr(644,root,root,755)
359 %attr(755,root,root) %{_bindir}/oyranos-config
360 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranos.so
361 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosConfig.so
362 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosCore.so
363 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosModules.so
364 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libOyranosObject.so
365 %{_libdir}/cmake/oyranos
366 %{_includedir}/oyranos
367 %{_pkgconfigdir}/oyranos.pc
368 %{_mandir}/man3/oyranos-config.3*
369 %{_mandir}/man3/oyranos.3*
370
371 %if %{with static_libs}
372 %files static
373 %defattr(644,root,root,755)
374 %{_libdir}/liboyranos-static.a
375 %{_libdir}/liboyranos_config-static.a
376 %{_libdir}/liboyranos_core-static.a
377 %{_libdir}/liboyranos_modules-static.a
378 %{_libdir}/liboyranos_object-static.a
379 %endif
380
381 %files apidocs
382 %defattr(644,root,root,755)
383 %doc build/doc/html/*.{css,html,js,png}
This page took 0.155736 seconds and 4 git commands to generate.