79ea952baf43c86701a2a7ec3ea9474fb8d8bf3b
[packages/nfs-utils.git] / nfs-utils.spec
1 # TODO
2 # - two python scripts in -clients:
3 #   /usr/sbin/mountstats:  Python script, ASCII text executable
4 #   /usr/sbin/nfsiostat:   Python script, ASCII text executable
5 #   appeared in commit e8168b4 with 1.2.3 update
6
7 # Conditional build:
8 %bcond_with     krb5            # build with MIT Kerberos instead of Heimdal
9 %bcond_without  tirpc           # use librpcsecgss instead of libtirpc
10
11 Summary:        Kernel NFS server
12 Summary(pl.UTF-8):      Działający na poziomie jądra serwer NFS
13 Summary(pt_BR.UTF-8):   Os utilitários para o cliente e servidor NFS do Linux
14 Summary(ru.UTF-8):      Утилиты для NFS и демоны поддержки для NFS-сервера ядра
15 Summary(uk.UTF-8):      Утиліти для NFS та демони підтримки для NFS-сервера ядра
16 Name:           nfs-utils
17 Version:        1.3.3
18 Release:        2
19 License:        GPL v2
20 Group:          Networking/Daemons
21 #Source0:       https://www.kernel.org/pub/linux/utils/nfs/%{name}-%{version}.tar.bz2
22 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/nfs/%{name}-%{version}.tar.bz2
23 # Source0-md5:  9b87d890669eaaec8e97a2b0a35b2665
24 #Source1:       ftp://ftp.linuxnfs.sourceforge.org/pub/nfs/nfs.doc.tar.gz
25 Source1:        nfs.doc.tar.gz
26 # Source1-md5:  ae7db9c61c5ad04f83bb99e5caed73da
27 Source2:        nfs.init
28 Source3:        nfslock.init
29 Source4:        nfsfs.init
30 Source5:        rpcidmapd.init
31 Source6:        rpcgssd.init
32 Source7:        rpcsvcgssd.init
33 Source8:        nfs.sysconfig
34 Source9:        nfslock.sysconfig
35 Source10:       nfsfs.sysconfig
36 Source11:       blkmapd.init
37 Source12:       sunrpc.conf
38 Source13:       nfs-utils_env.sh
39 Source102:      nfsd.service
40 Source103:      nfs-blkmapd.service
41 Source104:      nfs-exportfs.service
42 Source105:      nfs-gssd.service
43 Source106:      nfs-idmapd.service
44 Source107:      nfs-lock.service
45 Source108:      nfs-mountd.service
46 Source109:      nfs-svcgssd.service
47 Source110:      nfsd.postconfig
48 Source111:      nfsd.preconfig
49 Source112:      nfs-lock.preconfig
50 Patch0:         %{name}-install.patch
51 Patch1:         %{name}-statdpath.patch
52 Patch2:         %{name}-subsys.patch
53 Patch3:         %{name}-union-mount.patch
54 Patch4:         %{name}-heimdal.patch
55 Patch5:         %{name}-x32.patch
56 URL:            http://nfs.sourceforge.net/
57 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
58 BuildRequires:  automake
59 BuildRequires:  cpp
60 BuildRequires:  device-mapper-devel
61 BuildRequires:  keyutils-devel
62 BuildRequires:  libblkid-devel >= 1.40
63 BuildRequires:  libcap-devel
64 BuildRequires:  libevent-devel >= 1.2
65 BuildRequires:  libmount-devel
66 BuildRequires:  libnfsidmap-devel >= 0.24
67 BuildRequires:  libtool
68 BuildRequires:  libwrap-devel
69 BuildRequires:  pkgconfig
70 BuildRequires:  rpm-pythonprov
71 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.3
72 %if %{with tirpc}
73 BuildRequires:  libtirpc-devel >= 1:0.1.10-4
74 %else
75 BuildRequires:  librpcsecgss-devel >= 0.16
76 %endif
77 %if %{with krb5}
78 BuildRequires:  krb5-devel >= 1.6
79 %else
80 BuildRequires:  heimdal-devel >= 1.0
81 %endif
82 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.623
83 # lucid context fields mismatch with current version of spkm3.h
84 BuildConflicts: gss_mech_spkm3-devel
85 Requires(post): fileutils
86 Requires(post): sed >= 4.0
87 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
88 Requires(post,preun,postun):    systemd-units >= 38
89 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
90 Requires:       libevent >= 2.0.14-2
91 Requires:       rc-scripts >= 0.4.1.5
92 Requires:       rpcbind >= 0.1.7
93 Requires:       setup >= 2.4.6-7
94 Requires:       systemd-units >= 0.38
95 Provides:       nfsdaemon
96 Obsoletes:      knfsd
97 Obsoletes:      nfs-server
98 Obsoletes:      nfs-utils-systemd
99 Obsoletes:      nfsdaemon
100 Conflicts:      kernel < 2.2.5
101 Conflicts:      krb5-common < 1.7
102 ExcludeArch:    armv4l
103 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
104
105 %description
106 This is the *new* kernel NFS server and related tools. It provides a
107 much higher level of performance than the traditional Linux user-land
108 NFS server.
109
110 %description -l pl.UTF-8
111 To jest *nowy* działający na poziomie jądra serwer NFS oraz związane z
112 nim narzędzia. Serwer ten dostarcza znacznie większą wydajność niż
113 tradycyjny, działający na poziomie użytkownika serwer NFS.
114
115 %description -l pt_BR.UTF-8
116 O pacote nfs-utils provê os utilitários para o cliente e servidor NFS
117 do Linux.
118
119 %description -l ru.UTF-8
120 Пакет nfs-utils предоставляет демона для NFS-сервера, включенного в
121 ядро, и сопутствующие утилиты, которые обеспечивают намного большую
122 производительность, чем традиционные Linux NFS-сервера, используемые
123 большинством пользователей.
124
125 %description -l uk.UTF-8
126 Пакет nfs-utils надає демона для NFS-сервера, вбудованого в ядро, та
127 супутні утиліти, які забезпечують набагато більшу продуктивність, ніж
128 традиційні Linux NFS-сервери, які використовує більшість користувачів.
129
130 %package clients
131 Summary:        Clients for connecting to a remote NFS server
132 Summary(pl.UTF-8):      Klienci do łączenia się ze zdalnym serwerem NFS
133 Group:          Networking
134 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
135 Requires(post,preun,postun):    systemd-units >= 38
136 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
137 Requires:       psmisc
138 Requires:       rc-scripts
139 Requires:       systemd-units >= 0.38
140 Provides:       nfs-server-clients
141 Provides:       nfsclient
142 Obsoletes:      knfsd-clients
143 Obsoletes:      nfs-server-clients
144 Obsoletes:      nfs-utils-clients-systemd
145 Obsoletes:      nfsclient
146 Conflicts:      krb5-common < 1.7
147
148 %description clients
149 The nfs-server-clients package contains the showmount program.
150 Showmount queries the mount daemon on a remote host for information
151 about the NFS (Network File System) server on the remote host. For
152 example, showmount can display the clients which are mounted on that
153 host. This package is not needed to mount NFS volumes.
154
155 %description clients -l pl.UTF-8
156 Pakiet zawiera program showmount służący do odpytywania serwera NFS.
157 Showmount pyta demona na zdalnej maszynie o informacje NFS na zdalnym
158 hoście. Na przykład, showmount potrafi pokazać klientów, którzy są
159 zamountowani na tym serwerze. Ten pakiet nie jest konieczny do
160 zamountowania zasobów NFS.
161
162 %package common
163 Summary:        Common programs for NFS
164 Summary(pl.UTF-8):      Wspólne programy do obsługi NFS
165 Group:          Networking
166 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
167 Requires(post,preun,postun):    systemd-units >= 38
168 Provides:       user(rpcstatd)
169 Provides:       group(rpcstatd)
170 Provides:       nfslockd
171 Provides:       nfs-utils-lock
172 Requires:       libnfsidmap >= 0.25-3
173 Requires:       rc-scripts
174 Requires:       rpcbind >= 0.1.7
175 Requires:       systemd-units >= 0.38
176 Obsoletes:      nfs-utils-common-systemd
177 Obsoletes:      nfs-utils-lock
178 Obsoletes:      knfsd-lock
179 Obsoletes:      nfslockd
180 Conflicts:      mount < 2.13-0.pre7.1
181
182 %description common
183 Common programs for NFS.
184
185 %description common -l pl.UTF-8
186 Wspólne programy do obsługi NFS.
187
188 %prep
189 %setup -q -a1
190 %patch0 -p1
191 %patch1 -p1
192 %patch2 -p1
193 %patch3 -p1
194 %patch4 -p1
195 %patch5 -p1
196
197 %build
198 %{__libtoolize}
199 %{__aclocal} -I aclocal
200 %{__autoconf}
201 %{__autoheader}
202 %{__automake}
203 %configure \
204         --enable-nfsv4 \
205         --enable-nfsv41 \
206         --enable-gss \
207         --enable-mount \
208         --enable-mountconfig \
209         --enable-libmount-mount \
210         --enable-svcgss \
211 %if %{with tirpc}
212         --enable-tirpc \
213         --enable-ipv6 \
214 %else
215         --disable-tirpc \
216         --disable-ipv6 \
217 %endif
218         --with-statdpath=/var/lib/nfs/statd \
219         --with-statedir=/var/lib/nfs \
220         --with-statduser=rpcstatd \
221         --with-start-statd=/sbin/start-statd \
222         --with-tcp-wrappers \
223         --without-gssglue \
224         --with-krb5
225
226 %{__make} all
227
228 %install
229 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
230 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/{rc.d/init.d,sysconfig,exports.d,modprobe.d} \
231         $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/nfs/{rpc_pipefs,v4recovery} \
232         $RPM_BUILD_ROOT{%{systemdunitdir},%{_datadir}/nfs-utils}
233
234 %{__make} install \
235         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
236
237 install -p utils/mount/nfsmount.conf $RPM_BUILD_ROOT/etc
238
239 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/start-statd
240 cat >$RPM_BUILD_ROOT/sbin/start-statd <<EOF
241 #!/bin/sh
242 # mount.nfs calls this script when mounting a filesystem with locking
243 # enabled, but when statd does not seem to be running (based on
244 # /var/run/rpc.statd.pid).
245 exec /sbin/rpc.statd --no-notify
246 EOF
247
248 %{__sed} -i -e 's|%{_sbindir}nfsidmap|/sbin/nfsidmap|g' $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/nfsidmap.8
249
250 for f in rpcdebug blkmapd nfsidmap rpc.gssd rpc.idmapd rpc.statd ; do
251         mv $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/$f $RPM_BUILD_ROOT/sbin
252 done
253
254 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/nfs
255 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/nfslock
256 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/nfsfs
257 install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/idmapd
258 install %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/gssd
259 install %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/svcgssd
260 install %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/blkmapd
261 install %{SOURCE8} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/nfsd
262 install %{SOURCE9} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/nfslock
263 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/nfsfs
264
265 install %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT/etc/modprobe.d/sunrpc.conf
266
267 install systemd/proc-fs-nfsd.mount $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/proc-fs-nfsd.mount
268 install systemd/var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
269 install %{SOURCE102} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/nfsd.service
270 install %{SOURCE103} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/blkmapd.service
271 install %{SOURCE104} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/nfsd-exportfs.service
272 install %{SOURCE105} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/gssd.service
273 install %{SOURCE106} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/idmapd.service
274 install %{SOURCE107} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/nfslock.service
275 install %{SOURCE108} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/nfsd-mountd.service
276 install %{SOURCE109} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/svcgssd.service
277 install %{SOURCE110} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/nfs-utils/nfsd.postconfig
278 install %{SOURCE111} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/nfs-utils/nfsd.preconfig
279 install %{SOURCE112} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/nfs-utils/nfslock.preconfig
280
281 # Disable old SysV service for systemd installs
282 ln -s /dev/null $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/nfs.service
283 ln -s /dev/null $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/nfsfs.service
284
285 > $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/lib/nfs/rmtab
286 > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/exports
287
288 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.{mountd,nfsd,statd,sm-notify,svcgssd,gssd,idmapd}.8
289 echo ".so mountd.8"  >  $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.mountd.8
290 echo ".so nfsd.8"    >  $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.nfsd.8
291 echo ".so statd.8"   >  $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.statd.8
292 echo ".so sm-notify.8" > $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.sm-notify.8
293 echo ".so gssd.8"    >  $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.gssd.8
294 echo ".so idmapd.8"  >  $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.idmapd.8
295 echo ".so svcgssd.8" >  $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/rpc.svcgssd.8
296
297 touch $RPM_BUILD_ROOT/var/lib/nfs/xtab
298
299 ln -sf /bin/true $RPM_BUILD_ROOT/sbin/fsck.nfs
300
301 cp -a nfs html
302
303 %clean
304 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
305
306 %post
307 /sbin/chkconfig --add nfs
308 %service nfs restart "NFS daemon"
309 /sbin/chkconfig --add svcgssd
310 %service svcgssd restart "RPC svcgssd"
311 %systemd_post nfsd.service nfsd-exportfs.service nfsd-mountd.service svcgssd.service
312
313 %preun
314 if [ "$1" = "0" ]; then
315         %service nfs stop
316         /sbin/chkconfig --del nfs
317         %service svcgssd stop
318         /sbin/chkconfig --del svcgssd
319 fi
320 %systemd_preun nfsd.service nfsd-exportfs.service nfsd-mountd.service svcgssd.service
321
322 %postun
323 %systemd_reload
324
325 %post clients
326 /sbin/chkconfig --add nfsfs
327 %service nfsfs restart
328 /sbin/chkconfig --add gssd
329 %service gssd restart "RPC gssd"
330 /sbin/chkconfig --add blkmapd
331 %service blkmapd restart "pNFS blkmapd"
332 %systemd_post blkmapd.service gssd.service
333
334 %preun clients
335 if [ "$1" = "0" ]; then
336         %service nfsfs stop
337         /sbin/chkconfig --del nfsfs
338         %service gssd stop
339         /sbin/chkconfig --del gssd
340         %service blkmapd stop
341         /sbin/chkconfig --del blkmapd
342 fi
343 %systemd_preun blkmapd.service gssd.service
344
345 %postun clients
346 %systemd_reload
347
348 %pre common
349 %groupadd -g 191 rpcstatd
350 %useradd -u 191 -d /var/lib/nfs/statd -s /bin/false -c "RPC statd user" -g rpcstatd rpcstatd
351
352 %post common
353 /sbin/chkconfig --add idmapd
354 %service idmapd restart "RPC idmapd"
355 /sbin/chkconfig --add nfslock
356 %service nfslock restart "RPC statd"
357 %systemd_post idmapd.service nfslock.service
358
359 %preun common
360 if [ "$1" = "0" ]; then
361         %service idmapd stop
362         /sbin/chkconfig --del idmapd
363         %service nfslock stop
364         /sbin/chkconfig --del nfslock
365 fi
366 %systemd_preun idmapd.service nfslock.service
367
368 %postun common
369 if [ "$1" = "0" ]; then
370         %userremove rpcstatd
371         %groupremove rpcstatd
372 fi
373 %systemd_reload
374
375 %triggerpostun -- %{name} < 1.2.5-7
376 if [ -f /etc/sysconfig/nfsd ]; then
377         . /etc/sysconfig/nfsd
378         __RPCMOUNTDOPTIONS=
379         [ -n "$MOUNTD_PORT" ] && __RPCMOUNTDOPTIONS="-p $MOUNTD_PORT"
380         for vers in 2 3 4 ; do
381                 __var=$(eval echo \$NFSv$vers)
382                 [ -n "$__var" -a "$__var" != "yes" ] && \
383                         __RPCMOUNTDOPTIONS="$__RPCMOUNTDOPTIONS --no-nfs-version $vers"
384         done
385         if [ -n "$__RPCMOUNTDOPTIONS" ]; then
386                 %{__cp} -f /etc/sysconfig/nfsd{,.rpmsave}
387                 echo >>/etc/sysconfig/nfsd
388                 echo "# Added by rpm trigger" >>/etc/sysconfig/nfsd
389                 echo "RPCMOUNTDOPTIONS=\"$RPCMOUNTOPTIONS $__RPCMOUNTDOPTIONS\"" >>/etc/sysconfig/nfsd
390         fi
391 fi
392 %systemd_trigger nfsd.service nfsd-exportfs.service nfsd-mountd.service svcgssd.service
393
394 %triggerpostun clients -- %{name}-clients < 1.2.5-7
395 %systemd_trigger blkmapd.service gssd.service
396
397 %triggerpostun common -- %{name}-lock < 1.2.5-3
398 if [ -f /etc/sysconfig/nfslock.rpmsave ]; then
399         mv -f /etc/sysconfig/nfslock{,.rpmnew}
400         mv -f /etc/sysconfig/nfslock.rpmsave /etc/sysconfig/nfslock
401 fi
402
403 %triggerpostun common -- %{name}-common < 1.2.5-7
404 if [ -f /etc/sysconfig/nfslock ]; then
405         . /etc/sysconfig/nfslock
406         [ -n "$STATD_PORT" ] && STATDOPTS="$STATDOPTS -p $STATD_PORT"
407         [ -n "$STATD_OUTPORT" ] && STATDOPTS="$STATDOPTS -o $STATD_OUTPORT"
408         if [ -n "$STATDOPTS" ]; then
409                 %{__cp} -f /etc/sysconfig/nfslock{,.rpmsave}
410                 echo >>/etc/sysconfig/nfslock
411                 echo "# Added by rpm trigger" >>/etc/sysconfig/nfslock
412                 echo "STATDOPTIONS=\"$STATDOPTS\"" >>/etc/sysconfig/nfslock
413         fi
414 fi
415 %systemd_trigger idmapd.service nfslock.service
416
417 %files
418 %defattr(644,root,root,755)
419 %doc README html
420 %attr(755,root,root) /sbin/nfsdcltrack
421 %attr(755,root,root) /sbin/rpcdebug
422 %attr(755,root,root) /sbin/fsck.nfs
423 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/exportfs
424 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rpc.mountd
425 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rpc.nfsd
426 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rpc.svcgssd
427 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/nfsstat
428
429 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/nfs
430 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/svcgssd
431
432 %attr(664,root,fileshare) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/exports
433 %dir %{_sysconfdir}/exports.d
434
435 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/nfsd
436 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_var}/lib/nfs/xtab
437 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_var}/lib/nfs/etab
438 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_var}/lib/nfs/rmtab
439
440 %{_mandir}/man5/exports.5*
441 %{_mandir}/man7/nfsd.7*
442 %{_mandir}/man8/exportfs.8*
443 %{_mandir}/man8/mountd.8*
444 %{_mandir}/man8/nfsd.8*
445 %{_mandir}/man8/nfsdcltrack.8*
446 %{_mandir}/man8/nfsstat.8*
447 %{_mandir}/man8/rpc.mountd.8*
448 %{_mandir}/man8/rpc.nfsd.8*
449 %{_mandir}/man8/rpc.svcgssd.8*
450 %{_mandir}/man8/rpcdebug.8*
451 %{_mandir}/man8/svcgssd.8*
452
453 %{systemdunitdir}/nfs.service
454 %{systemdunitdir}/nfsd.service
455 %{systemdunitdir}/nfsd-exportfs.service
456 %{systemdunitdir}/nfsd-mountd.service
457 %{systemdunitdir}/svcgssd.service
458 %{systemdunitdir}/proc-fs-nfsd.mount
459 %attr(755,root,root) %{_datadir}/nfs-utils/nfsd.postconfig
460 %attr(755,root,root) %{_datadir}/nfs-utils/nfsd.preconfig
461
462 %files clients
463 %defattr(644,root,root,755)
464 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/blkmapd
465 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/gssd
466 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/nfsfs
467 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/nfsfs
468 %attr(664,root,fileshare) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/nfsmount.conf
469 %attr(4755,root,root) /sbin/mount.nfs
470 %attr(4755,root,root) /sbin/umount.nfs
471 %attr(4755,root,root) /sbin/mount.nfs4
472 %attr(4755,root,root) /sbin/umount.nfs4
473 %attr(755,root,root) /sbin/blkmapd
474 %attr(755,root,root) /sbin/osd_login
475 %attr(755,root,root) /sbin/rpc.gssd
476 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/mountstats
477 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/nfsiostat
478 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/showmount
479 %{_mandir}/man5/nfsmount.conf.5*
480 %{_mandir}/man8/blkmapd.8*
481 %{_mandir}/man8/gssd.8*
482 %{_mandir}/man8/mount.nfs.8*
483 %{_mandir}/man8/mountstats.8*
484 %{_mandir}/man8/nfsiostat.8*
485 %{_mandir}/man8/rpc.gssd.8*
486 %{_mandir}/man8/showmount.8*
487 %{_mandir}/man8/umount.nfs.8*
488
489 %{systemdunitdir}/nfsfs.service
490 %{systemdunitdir}/blkmapd.service
491 %{systemdunitdir}/gssd.service
492
493 %files common
494 %defattr(644,root,root,755)
495 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/nfslock
496 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/idmapd
497 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/nfslock
498 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/modprobe.d/sunrpc.conf
499 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sm-notify
500 %attr(755,root,root) /sbin/nfsidmap
501 %attr(755,root,root) /sbin/rpc.idmapd
502 %attr(755,root,root) /sbin/rpc.statd
503 %attr(755,root,root) /sbin/start-statd
504 %dir %{_var}/lib/nfs
505 %dir %{_var}/lib/nfs/rpc_pipefs
506 %dir %{_var}/lib/nfs/v4recovery
507 %attr(700,rpcstatd,rpcstatd) %dir %{_var}/lib/nfs/statd
508 %attr(700,rpcstatd,rpcstatd) %dir %{_var}/lib/nfs/statd/sm
509 %attr(700,rpcstatd,rpcstatd) %dir %{_var}/lib/nfs/statd/sm.bak
510 %attr(600,rpcstatd,rpcstatd) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_var}/lib/nfs/statd/state
511 %{_mandir}/man5/nfs.5*
512 %{_mandir}/man8/idmapd.8*
513 %{_mandir}/man8/nfsidmap.8*
514 %{_mandir}/man8/rpc.idmapd.8*
515 %{_mandir}/man8/rpc.sm-notify.8*
516 %{_mandir}/man8/rpc.statd.8*
517 %{_mandir}/man8/sm-notify.8*
518 %{_mandir}/man8/statd.8*
519
520 %{systemdunitdir}/idmapd.service
521 %{systemdunitdir}/nfslock.service
522 %{systemdunitdir}/var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
523 %dir %{_datadir}/nfs-utils
524 %attr(755,root,root) %{_datadir}/nfs-utils/nfslock.preconfig
This page took 0.167395 seconds and 2 git commands to generate.