cc714780bee0b665d046c9e35ef34392a07ef514
[packages/mousepad.git] / mousepad.spec
1 Summary:        Text editor for Xfce based on Leafpad
2 Summary(pl.UTF-8):      Edytor tekstu dla Xfce oparty na Leafpadzie
3 Name:           mousepad
4 Version:        0.3.0
5 Release:        2
6 License:        GPL v2+
7 Group:          X11/Applications/Editors
8 Source0:        http://archive.xfce.org/src/apps/mousepad/0.3/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  dcfcdfaa8a19c89f35d5f6f64753e6e1
10 Patch0:         %{name}-desktop.patch
11 URL:            http://www.xfce.org/projects/mousepad/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.52
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  gettext-tools
15 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.20.0
16 BuildRequires:  gtksourceview2-devel >= 2.2.2
17 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
18 BuildRequires:  libtool
19 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
20 BuildRequires:  xfce4-dev-tools >= 4.6.0
21 Requires:       desktop-file-utils
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24 %description
25 Mousepad is a lightweight text editor for Xfce. It features a simple
26 interface, broad character set support, printing with Xfprint, and
27 more. It opens lightening quick, making it perfect for editing config
28 files, doing quick scripting, and pretty printing documents like shell
29 scripts.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 Mousepad jest lekkim edytorem tekstowym dla Xfce. Cechuje go prosty
33 interfejs, obsługa wielu zestawów znaków, drukowanie przy pomocy
34 Xfprint i wiele więcej. Uruchamia się błyskawicznie, dzięki czemu jest
35 idealny do edycji plików konfiguracyjnych, pisania małych skryptów i
36 pięknego drukowania dokumentów takich jak skrypty powłoki.
37
38 %prep
39 %setup -q
40 %patch0 -p1
41
42 %{__sed} -i -e 's/AM_CONFIG_HEADER/AC_CONFIG_HEADERS/' configure.ac
43
44 %build
45 %{__intltoolize}
46 %{__libtoolize}
47 %{__aclocal}
48 %{__autoheader}
49 %{__automake}
50 %{__autoconf}
51 %configure
52 %{__make}
53
54 %install
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56 %{__make} install \
57         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
58
59 %find_lang %{name}
60
61 %clean
62 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
63
64 %post
65 %update_desktop_database
66
67 %files -f %{name}.lang
68 %defattr(644,root,root,755)
69 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
70 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mousepad
71 %{_desktopdir}/mousepad.desktop
This page took 0.0624 seconds and 2 git commands to generate.