7389d7fac75146d0d7f0eeca9cdf8d43c83a286d
[packages/mousepad.git] / mousepad.spec
1 #
2 %define         xfce_version    4.6.0
3 #
4 Summary:        Text editor for Xfce based on Leafpad
5 Summary(pl.UTF-8):      Edytor tekstu dla Xfce oparty na Leafpadzie
6 Name:           mousepad
7 Version:        0.2.16
8 Release:        2
9 License:        GPL v2
10 Group:          X11/Applications/Editors
11 Source0:        http://www.xfce.org/archive/xfce-%{xfce_version}/src/%{name}-%{version}.tar.bz2
12 # Source0-md5:  d98854edb76d823ac20b266fdf5a64a1
13 Patch0:         %{name}-desktop.patch
14 URL:            http://www.xfce.org/projects/mousepad/
15 BuildRequires:  autoconf >= 2.52
16 BuildRequires:  automake
17 BuildRequires:  gettext-devel
18 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.10.6
19 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
20 BuildRequires:  libtool
21 BuildRequires:  libxfcegui4-devel >= %{xfce_version}
22 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
23 BuildRequires:  xfce4-dev-tools >= 4.6.0
24 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26 %description
27 Mousepad is a lightweight text editor for Xfce. It features a simple
28 interface, broad character set support, printing with Xfprint, and
29 more. It opens lightening quick, making it perfect for editing config
30 files, doing quick scripting, and pretty printing documents like shell
31 scripts.
32
33 %description -l pl.UTF-8
34 Mousepad jest lekkim edytorem tekstowym dla Xfce. Cechuje go prosty
35 interfejs, obsługa wielu zestawów znaków, drukowanie przy pomocy
36 Xfprint i wiele więcej. Uruchamia się błyskawicznie, dzięki czemu jest
37 idealny do edycji plików konfiguracyjnych, pisania małych skryptów i
38 pięknego drukowania dokumentów takich jak skrypty powłoki.
39
40 %prep
41 %setup -q
42 %patch0 -p1
43
44 %build
45 %{__intltoolize}
46 %{__libtoolize}
47 %{__aclocal}
48 %{__autoheader}
49 %{__automake}
50 %{__autoconf}
51 %configure
52 %{__make}
53
54 %install
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 %{__make} install \
58         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
59
60 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/pt{_PT,}
61
62 %find_lang %{name}
63
64 %clean
65 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67 %files -f %{name}.lang
68 %defattr(644,root,root,755)
69 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
70 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mousepad
71 %{_desktopdir}/mousepad.desktop
72 %{_pixmapsdir}/mousepad.png
This page took 0.06774 seconds and 2 git commands to generate.