up to 3.10.1
[packages/libfuse3.git] / libfuse3.spec
CommitLineData
54a113e9
AM
1Summary: Filesystem in Userspace
2Summary(pl.UTF-8): System plików w przestrzeni użytkownika
3Name: libfuse3
3876689f 4# NOTE: fuse-3.9.4 tag from 20200809 points to 3.9.3 release
82ce71f9 5Version: 3.10.1
c5a9d209 6Release: 1
da32b10c 7License: LGPL v2 (library), GPL v2 (tools)
54a113e9
AM
8Group: Applications/System
9#Source0Download: https://github.com/libfuse/libfuse/releases
62bd8cd0 10Source0: https://github.com/libfuse/libfuse/releases/download/fuse-%{version}/fuse-%{version}.tar.xz
82ce71f9 11# Source0-md5: e973012119e98b048307558271b5b296
62bd8cd0 12Patch0: %{name}-build.patch
54a113e9 13URL: https://github.com/libfuse/libfuse
4b9ab1aa 14BuildRequires: meson >= 0.42
3876689f
JB
15BuildRequires: ninja >= 1.5
16BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.736
54a113e9 17BuildRequires: sed >= 4.0
3876689f
JB
18BuildRequires: tar >= 1:1.22
19BuildRequires: xz
54a113e9
AM
20BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22%description
23FUSE (Filesystem in Userspace) is a simple interface for userspace
24programs to export a virtual filesystem to the Linux kernel. FUSE also
25aims to provide a secure method for non privileged users to create and
26mount their own filesystem implementations.
27
28This package contains a shared library.
29
30%description -l pl.UTF-8
31FUSE stanowi prosty interfejs dla programów działających w przestrzeni
32użytkownika eksportujący wirtualny system plików do jądra Linuksa.
33FUSE ma również na celu udostępnienie bezpiecznej metody tworzenia i
34montowania własnych implementacji systemów plików przez zwykłych
35(nieuprzywilejowanych) użytkowników.
36
37Ten pakiet zawiera bibliotekę współdzieloną.
38
39%package devel
be96c985 40Summary: Filesystem in Userspace - Development header files
54a113e9 41Summary(pl.UTF-8): System plików w przestrzeni użytkownika - pliki nagłówkowe
da32b10c 42License: LGPL v2
54a113e9
AM
43Group: Development/Libraries
44Requires: %{name} = %{version}-%{release}
45
46%description devel
be96c985 47Libfuse3 library header files.
54a113e9
AM
48
49%description devel -l pl.UTF-8
be96c985
JB
50Pliki nagłówkowe biblioteki libfuse3.
51
52%package static
53Summary: Filesystem in Userspace - static library
54Summary(pl.UTF-8): System plików w przestrzeni użytkownika - biblioteka statyczna
da32b10c 55License: LGPL v2
be96c985
JB
56Group: Development/Libraries
57Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
58
59%description static
60Static libfuse3 library.
61
62%description static -l pl.UTF-8
63Statyczna biblioteka libfuse3.
54a113e9 64
da32b10c
JB
65%package apidocs
66Summary: API documentation for FUSE 3 library
67Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API biblioteki FUSE 3
68Group: Documentation
69
70%description apidocs
71API documentation for FUSE 3 library.
72
73%description apidocs -l pl.UTF-8
74Dokumentacja API biblioteki FUSE 3.
75
76%package -n libfuse-common
77Summary: Common package for FUSE 2 and FUSE 3
78Summary(pl.UTF-8): Pliki wspólne dla FUSE 2 i FUSE 3
79Group: Libraries
80Conflicts: libfuse < 2.9.7-3
81Conflicts: libfuse3 < 3.2.4-2
82
83%description -n libfuse-common
84Common package for FUSE 2 and FUSE 3.
85
86%description -n libfuse-common -l pl.UTF-8
87Pliki wspólne dla FUSE 2 i FUSE 3.
88
89%package tools
90Summary: Tools to mount FUSE 3 based filesystems
91Summary(pl.UTF-8): Narzędzia do montowania systemów plików opartych na FUSE 3
92License: GPL v2
93Group: Applications/System
94Requires(pre): /usr/bin/getgid
95Requires(pre): /usr/sbin/groupadd
96Requires: %{name} = %{version}-%{release}
97Requires: libfuse-common = %{version}-%{release}
98Requires: mount >= 2.18
99Provides: group(fuse)
100
101%description tools
102Tools to mount FUSE 3 based filesystems.
103
104%description tools -l pl.UTF-8
105Narzędzia do montowania systemów plików opartych na FUSE 3.
106
54a113e9
AM
107%prep
108%setup -q -n fuse-%{version}
109%patch0 -p1
110
da32b10c 111%{__sed} -i '/FUSERMOUNT_PROG/s,fusermount3,%{_bindir}/fusermount3,' lib/mount.c
54a113e9
AM
112
113# gold is missing base versioning
114install -d ld-dir
115[ ! -x /usr/bin/ld.bfd ] || ln -sf /usr/bin/ld.bfd ld-dir/ld
116
117%build
118PATH=$(pwd)/ld-dir:$PATH
62bd8cd0 119
5c3c00ab
JP
120%meson build \
121 -Duseroot=false
62bd8cd0 122
3876689f 123%ninja_build -C build
62bd8cd0
AM
124
125%{?with_tests:%meson_test -C build}
54a113e9
AM
126
127%install
128rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62bd8cd0 129install -d $RPM_BUILD_ROOT{/%{_lib},%{_sysconfdir},/sbin}
54a113e9 130
3876689f 131%ninja_install -C build
54a113e9 132
be96c985 133%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libfuse3.so.* $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
54a113e9 134%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libfuse3.so
da32b10c 135ln -sf /%{_lib}/$(basename $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libfuse3.so.*.*) \
54a113e9
AM
136 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libfuse3.so
137
be96c985 138%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},/sbin}/mount.fuse3
54a113e9
AM
139
140# part of default udev rules nowdays
be96c985 141%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/lib/udev/rules.d/99-fuse3.rules
54a113e9
AM
142
143# not needed
be96c985 144%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/etc/init.d/fuse3
54a113e9
AM
145
146%clean
147rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
148
54a113e9
AM
149%post -p /sbin/ldconfig
150%postun -p /sbin/ldconfig
151
da32b10c
JB
152%pre tools
153%groupadd -g 84 fuse
154
54a113e9
AM
155%files
156%defattr(644,root,root,755)
da32b10c 157%doc README.md ChangeLog.rst AUTHORS doc/{README.NFS,fast17-vangoor.pdf,kernel.txt}
54a113e9
AM
158%attr(755,root,root) /%{_lib}/libfuse3.so.*.*.*
159%attr(755,root,root) %ghost /%{_lib}/libfuse3.so.3
54a113e9
AM
160
161%files devel
162%defattr(644,root,root,755)
163%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfuse3.so
54a113e9
AM
164%{_includedir}/fuse3
165%{_pkgconfigdir}/fuse3.pc
be96c985
JB
166
167%files static
168%defattr(644,root,root,755)
169%{_libdir}/libfuse3.a
da32b10c
JB
170
171%files apidocs
172%defattr(644,root,root,755)
173%doc doc/html/*
174
175%files -n libfuse-common
176%defattr(644,root,root,755)
177%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/fuse.conf
178
179%files tools
180%defattr(644,root,root,755)
181%attr(4755,root,root) %{_bindir}/fusermount3
182%attr(755,root,root) /sbin/mount.fuse3
183%{_mandir}/man1/fusermount3.1*
184%{_mandir}/man8/mount.fuse3.8*
This page took 0.525497 seconds and 4 git commands to generate.