new maintained version of libappindicator
[packages/libayatana-appindicator.git] / libayatana-appindicator.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  gtk2            # GTK+ 2.x version
4 %bcond_without  gtk3            # GTK+ 3.x version
5 %bcond_without  static_libs     # static libraries
6 %bcond_without  dotnet          # Mono bindings
7 %bcond_without  vala            # Vala APIs
8
9 %ifnarch %{ix86} %{x8664} arm aarch64 ia64 mips ppc ppc64 s390x sparc sparcv9 sparc64
10 %undefine       with_dotnet
11 %endif
12 %ifarch i386
13 %undefine       with_dotnet
14 %endif
15 Summary:        Application indicators library
16 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka wskaźników aplikacji
17 Name:           libayatana-appindicator
18 Version:        0.5.5
19 Release:        1
20 License:        LGPL v2.1 or LGPL v3
21 Group:          Libraries
22 #Source0Download: https://github.com/AyatanaIndicators/libayatana-appindicator/releases
23 Source0:        https://github.com/AyatanaIndicators/libayatana-appindicator/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
24 # Source0-md5:  fd6705ad2793dced95056036ecd73b7f
25 Patch0:         libappindicator-mono.patch
26 Patch1:         mono4.patch
27 URL:            https://github.com/AyatanaIndicators/libayatana-appindicator
28 BuildRequires:  autoconf >= 2.64
29 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
30 BuildRequires:  dbus-glib-devel >= 0.82
31 %{?with_dotnet:BuildRequires:   dotnet-gtk-sharp2-devel >= 2.12.1}
32 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.35.4
33 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 0.10
34 %{?with_gtk2:BuildRequires:     gtk+2-devel >= 2:2.18}
35 %{?with_gtk3:BuildRequires:     gtk+3-devel >= 3.0}
36 BuildRequires:  gtk-doc >= 1.14
37 %{?with_gtk2:BuildRequires:     libayatana-indicator-devel >= 0.6.0}
38 %{?with_gtk3:BuildRequires:     libayatana-indicator-gtk3-devel >= 0.6.0}
39 %{?with_gtk2:BuildRequires:     libdbusmenu-gtk2-devel >= 0.5.90}
40 %{?with_gtk3:BuildRequires:     libdbusmenu-gtk3-devel >= 0.5.90}
41 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2
42 %{?with_dotnet:BuildRequires:   mono-csharp >= 1.0}
43 # for mono-nunit >= 2.4.7
44 %{?with_dotnet:BuildRequires:   mono-devel >= 2.4.7}
45 BuildRequires:  pkgconfig
46 BuildRequires:  sed >= 4.0
47 %{?with_vala:BuildRequires:     vala >= 2:0.14.0}
48 BuildRequires:  which
49 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
50
51 %description
52 A library to allow applications to export a menu into the Unity Menu
53 bar. Based on KSNI it also works in KDE and will fallback to generic
54 Systray support if none of those are available.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 Biblioteka pozwalająca aplikacjom eksportować menu do paska menu
58 Unity. Jest oparta na KSNI, działa także w KDE, a w przypadku braku
59 obu - potrafi korzystać ze zwykłej szufladki systemowej.
60
61 %package gtk2
62 Summary:        Application indicators library (GTK+ 2.x version)
63 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka wskaźników aplikacji (wersja dla GTK+ 2.x)
64 Group:          Libraries
65 Requires:       glib2 >= 1:2.35.4
66 Requires:       gtk+2 >= 2:2.18
67 Requires:       libayatana-indicator >= 0.6.0
68 Requires:       libdbusmenu-gtk2 >= 0.5.90
69
70 %description gtk2
71 A library to allow applications to export a menu into the Unity Menu
72 bar. Based on KSNI it also works in KDE and will fallback to generic
73 Systray support if none of those are available.
74
75 This package contains GTK+ 2.x based version of
76 libayatana-appindicator.
77
78 %description gtk2 -l pl.UTF-8
79 Biblioteka pozwalająca aplikacjom eksportować menu do paska menu
80 Unity. Jest oparta na KSNI, działa także w KDE, a w przypadku braku
81 obu - potrafi korzystać ze zwykłej szufladki systemowej.
82
83 Ten pakiet zawiera bibliotekę libayatana-appindicator opartą na GTK+
84 2.x.
85
86 %package gtk2-devel
87 Summary:        Development files for libayatana-appindicator (GTK+ 2.x version)
88 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libayatana-appindicator (wersja dla GTK+ 2.x)
89 Group:          Development/Libraries
90 Requires:       %{name}-gtk2 = %{version}-%{release}
91 Requires:       glib2-devel >= 1:2.35.4
92 Requires:       gtk+2-devel >= 2:2.18
93 Requires:       libdbusmenu-devel >= 0.5.90
94
95 %description gtk2-devel
96 This package contains the header files for developing applications
97 that use libayatana-appindicator (GTK+ 2.x version).
98
99 %description gtk2-devel -l pl.UTF-8
100 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji
101 wykorzystujących bibliotekę libayatana-appindicator (w wersji dla GTK+
102 2.x).
103
104 %package gtk2-static
105 Summary:        Static libayatana-appindicator library (GTK+ 2.x version)
106 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libayatana-appindicator (wersja dla GTK+ 2.x)
107 Group:          Development/Libraries
108 Requires:       %{name}-gtk2-devel = %{version}-%{release}
109
110 %description gtk2-static
111 Static libayatana-appindicator library (GTK+ 2.x version).
112
113 %description gtk2-static -l pl.UTF-8
114 Statyczna biblioteka libayatana-appindicator (wersja dla GTK+ 2.x).
115
116 %package -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2
117 Summary:        Application indicators library for .NET (GTK+ 2.x version)
118 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka wskaźników aplikacji dla .NET (wersja GTK+ 2.x)
119 Group:          Libraries
120 Requires:       %{name}-gtk2 = %{version}-%{release}
121 Requires:       dotnet-gtk-sharp2 >= 2.12.1
122
123 %description -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2
124 Mono/.NET binding for libayatana-appindicator library (GTK+ 2.x
125 version).
126
127 %description -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2 -l pl.UTF-8
128 Wiązania Mono/.NET do biblioteki libayatana-appindicator (wersja GTK+
129 2.x).
130
131 %package -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2-devel
132 Summary:        Development files for appindicator .NET binding (GTK+ 2.x version)
133 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne wiązania .NET do biblioteki appindicator (wersja GTK+ 2.x)
134 Group:          Development/Libraries
135 Requires:       dotnet-appindicator-sharp-gtk2 = %{version}-%{release}
136 Requires:       dotnet-gtk-sharp2-devel >= 2.12.1
137
138 %description -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2-devel
139 Development files for appindicator .NET binding (GTK+ 2.x version).
140
141 %description -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2-devel -l pl.UTF-8
142 Pliki programistyczne wiązania .NET do biblioteki appindicator (wersja
143 GTK+ 2.x).
144
145 %package -n vala-libayatana-appindicator-gtk2
146 Summary:        Vala API for libayatana-appindicator library (GTK+ 2.x version)
147 Summary(pl.UTF-8):      API języka Vala do biblioteki libayatana-appindicator (wersja GTK+ 2.x)
148 Group:          Development/Libraries
149 Requires:       %{name}-gtk2-devel = %{version}-%{release}
150 Requires:       vala >= 2:0.14.0
151 BuildArch:      noarch
152
153 %description -n vala-libayatana-appindicator-gtk2
154 Vala API for libayatana-appindicator library (GTK+ 2.x version).
155
156 %description -n vala-libayatana-appindicator-gtk2 -l pl.UTF-8
157 API języka Vala do biblioteki libayatana-appindicator (wersja GTK+
158 2.x).
159
160 %package gtk3
161 Summary:        Application indicators library (GTK+ 3.x version)
162 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka wskaźników aplikacji (wersja dla GTK+ 3.x)
163 Group:          Libraries
164 Requires:       glib2 >= 1:2.35.4
165 Requires:       gtk+3 >= 3.0
166 Requires:       libayatana-indicator-gtk3 >= 0.6.0
167 Requires:       libdbusmenu-gtk3 >= 0.5.90
168
169 %description gtk3
170 A library to allow applications to export a menu into the Unity Menu
171 bar. Based on KSNI it also works in KDE and will fallback to generic
172 Systray support if none of those are available.
173
174 This package contains GTK+ 3.x based version of
175 libayatana-appindicator.
176
177 %description gtk3 -l pl.UTF-8
178 Biblioteka pozwalająca aplikacjom eksportować menu do paska menu
179 Unity. Jest oparta na KSNI, działa także w KDE, a w przypadku braku
180 obu - potrafi korzystać ze zwykłej szufladki systemowej.
181
182 Ten pakiet zawiera bibliotekę libayatana-appindicator opartą na GTK+
183 3.x.
184
185 %package gtk3-devel
186 Summary:        Development files for libayatana-appindicator (GTK+ 3.x version)
187 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki libayatana-appindicator (wersja dla GTK+ 3.x)
188 Group:          Development/Libraries
189 Requires:       %{name}-gtk3 = %{version}-%{release}
190 Requires:       glib2-devel >= 1:2.35.4
191 Requires:       gtk+3-devel >= 3.0
192 Requires:       libdbusmenu-devel >= 0.5.90
193
194 %description gtk3-devel
195 This package contains the header files for developing applications
196 that use libayatana-appindicator (GTK+ 3.x version).
197
198 %description gtk3-devel -l pl.UTF-8
199 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji
200 wykorzystujących bibliotekę libayatana-appindicator (w wersji dla GTK+
201 3.x).
202
203 %package gtk3-static
204 Summary:        Static libayatana-appindicator library (GTK+ 3.x version)
205 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libayatana-appindicator (wersja dla GTK+ 3.x)
206 Group:          Development/Libraries
207 Requires:       %{name}-gtk3-devel = %{version}-%{release}
208
209 %description gtk3-static
210 Static libayatana-appindicator library (GTK+ 3.x version).
211
212 %description gtk3-static -l pl.UTF-8
213 Statyczna biblioteka libayatana-appindicator (wersja dla GTK+ 3.x).
214
215 %package -n vala-libayatana-appindicator-gtk3
216 Summary:        Vala API for libayatana-appindicator library (GTK+ 3.x version)
217 Summary(pl.UTF-8):      API języka Vala do biblioteki libayatana-appindicator (wersja GTK+ 3.x)
218 Group:          Development/Libraries
219 Requires:       %{name}-gtk3-devel = %{version}-%{release}
220 Requires:       vala >= 2:0.14.0
221
222 %description -n vala-libayatana-appindicator-gtk3
223 Vala API for libayatana-appindicator library (GTK+ 3.x version).
224
225 %description -n vala-libayatana-appindicator-gtk3 -l pl.UTF-8
226 API języka Vala do biblioteki libayatana-appindicator (wersja GTK+
227 3.x).
228
229 %package apidocs
230 Summary:        API documentation for libayatana-appindicator library
231 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki libayatana-appindicator
232 Group:          Documentation
233 BuildArch:      noarch
234
235 %description apidocs
236 API documentation for libayatana-appindicator library (both GTK+ 2.x
237 and 3.x based).
238
239 %description apidocs -l pl.UTF-8
240 Dokumentacja API biblioteki libayatana-appindicator (zarówno w wersji
241 GTK+ 2.x, jak i 3.x).
242
243 %prep
244 %setup -q
245 %patch0 -p1
246 %patch1 -p1
247
248 %build
249 %{__gtkdocize}
250 %{__libtoolize}
251 %{__aclocal}
252 %{__autoconf}
253 %{__autoheader}
254 %{__automake}
255
256 for gtkver in %{?with_gtk2:2} %{?with_gtk3:3}; do
257 install -d build-gtk$gtkver
258 cd build-gtk$gtkver
259 ../%configure \
260         --disable-silent-rules \
261         %{!?with_static_libs:--disable-static} \
262         --with-gtk=$gtkver \
263         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
264 # -j1 because of racy mono build
265 %{__make} %{?with_dotnet:-j1}
266 cd ..
267 done
268
269 %install
270 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
271
272 for gtkver in %{?with_gtk2:2} %{?with_gtk3:3}; do
273 %{__make} -C build-gtk$gtkver install -j1 \
274         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
275 done
276
277 %if %{with gtk2} || %{with gtk3}
278 # obsoleted by pkg-config
279 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la
280 %endif
281
282
283 %clean
284 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
285
286 %post   gtk2 -p /sbin/ldconfig
287 %postun gtk2 -p /sbin/ldconfig
288
289 %post   gtk3 -p /sbin/ldconfig
290 %postun gtk3 -p /sbin/ldconfig
291
292 %if %{with gtk2}
293 %files gtk2
294 %defattr(644,root,root,755)
295 %doc AUTHORS ChangeLog
296 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libayatana-appindicator.so.*.*.*
297 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libayatana-appindicator.so.1
298 %{_libdir}/girepository-1.0/AyatanaAppIndicator-0.1.typelib
299
300 %files gtk2-devel
301 %defattr(644,root,root,755)
302 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libayatana-appindicator.so
303 %{_includedir}/libayatana-appindicator-0.1
304 %{_datadir}/gir-1.0/AyatanaAppIndicator-0.1.gir
305 %{_pkgconfigdir}/ayatana-appindicator-0.1.pc
306
307 %if %{with static_libs}
308 %files gtk2-static
309 %defattr(644,root,root,755)
310 %{_libdir}/libayatana-appindicator.a
311 %endif
312
313 %if %{with dotnet}
314 %files -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2
315 %defattr(644,root,root,755)
316 %{_prefix}/lib/mono/gac/appindicator-sharp
317 %{_prefix}/lib/mono/gac/policy.0.0.appindicator-sharp
318 # another location - for non-mono implementations?
319 # we don't use it, so it's disabled by -mono patch
320 #%dir %{_libdir}/cli/appindicator-sharp-0.1
321 #%{_libdir}/cli/appindicator-sharp-0.1/appindicator-sharp.dll
322 #%{_libdir}/cli/appindicator-sharp-0.1/appindicator-sharp.dll.config
323 #%{_libdir}/cli/appindicator-sharp-0.1/policy.*.appindicator-sharp.*
324
325 %files -n dotnet-appindicator-sharp-gtk2-devel
326 %defattr(644,root,root,755)
327 %{_prefix}/lib/mono/appindicator-sharp
328 %{_pkgconfigdir}/appindicator-sharp-0.1.pc
329 %endif
330
331 %if %{with vala}
332 %files -n vala-libayatana-appindicator-gtk2
333 %defattr(644,root,root,755)
334 %{_datadir}/vala/vapi/ayatana-appindicator-0.1.deps
335 %{_datadir}/vala/vapi/ayatana-appindicator-0.1.vapi
336 %endif
337 %endif
338
339 %if %{with gtk3}
340 %files gtk3
341 %defattr(644,root,root,755)
342 %doc AUTHORS ChangeLog
343 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libayatana-appindicator3.so.*.*.*
344 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libayatana-appindicator3.so.1
345 %{_libdir}/girepository-1.0/AyatanaAppIndicator3-0.1.typelib
346
347 %files gtk3-devel
348 %defattr(644,root,root,755)
349 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libayatana-appindicator3.so
350 %{_includedir}/libayatana-appindicator3-0.1
351 %{_datadir}/gir-1.0/AyatanaAppIndicator3-0.1.gir
352 %{_pkgconfigdir}/ayatana-appindicator3-0.1.pc
353
354 %if %{with static_libs}
355 %files gtk3-static
356 %defattr(644,root,root,755)
357 %{_libdir}/libayatana-appindicator3.a
358 %endif
359
360 %if %{with vala}
361 %files -n vala-libayatana-appindicator-gtk3
362 %defattr(644,root,root,755)
363 %{_datadir}/vala/vapi/ayatana-appindicator3-0.1.deps
364 %{_datadir}/vala/vapi/ayatana-appindicator3-0.1.vapi
365 %endif
366 %endif
367
This page took 0.221736 seconds and 3 git commands to generate.